CRA

Croeso i dudalen Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Chyfeillion Ysgol Dolbadarn

Croeso i'r flwyddyn ysgol newydd. Yr ydym yn chwilio am bobl egniol a charedig er mwyn parhau gyda'r gweithgareddau Rhieni a Chyfeillion yr ysgol eleni. Mrs Teleri Pritchard fydd y Cadeirydd am eleni- cofiwch gysylltu os yr ydych yn gallu helpu mewn unrhyw ffordd.

Ein nod ni fel Cymdeithas yw cefnogi’r ysgol gan godi arian i brynu adnoddau newydd a fydd yn fuddiol i’r disgyblion.

Rydym wrthi’n trefnu gweithgareddau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn sydd yn boblogaidd a llawn hwyl. Rhai enghreifftiau o’r gweithgareddau yma yw Ras Hwyaid, Gwyl Haf, Noson Tan Gwyllt, Ffair Nadolig a Bingo sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn.

Syniadau newydd sydd wedi cael ei gynnig yw Noson Sinema a Helfa Drysor.

Mae croeso cynnes i bawb yn y cyfarfodydd ac yn gyfle i drafod rhagor o syniadau newydd.

Byddwn yn hysbysu dyddiadau’r cyfarfodydd a gweithgareddau ar y calendr yn safle’r dyddiadur ac ar yr hysbysfwrdd sydd tu allan i’r ysgol.

Digwyddiadau

Ffair Nadolig

Nos Fercher Rhagfyr 11eg.

-----------------------------------------------------------------

Bingo

Diolch i bawb am gefnodi’r Bingo yn ddiweddar- a diolch i Gyfeillion Yr Ysgol am drefnu unwaith eto.

Casglwyd oddeutu £200 ar gyfer yr ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Sinema

Casglwyd swm dda oo arian ar gyfer Cronfa yr ysgol- diolch I bawb am helpu.

Ffair Nadolig

Diolch i’r holl rieni a fu’n brysur wrthi’n paratoi ar gyfer y Ffair eto eleni a diolch i bwyllgor y Ganolfan am eu haelioni tuag at yr achos. Gnaethpwyd elw da o £1100 yn ystod y noson.

-----------------------------------------------------------------

Diolch am eich cyfraniadau!

Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at y bingo yn ddiweddar- gwnaethpwyd elw da o £220 tuag at Gronfa yr ysgol.

Rhieni a Chyfeillion

Diolch o galon i’r holl rieni a fu’n brysur yn cynorthwyo ar gyfer y Ffair Nadolig eleni- bu’n noson llwyddiannus iawn a cafwyd sypreis o weld Siôn Corn yno etop eleni. Diolch i bwyllgor y Ganolfan am eu rhodd hael unwaith eto er mwyn cynnal y noson.

Ras Hwyaid

Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at y ras hwyaid yn ddiweddar- gwnaethpwyd elw i’r ysgol o dros £1000 o bunnoedd a fydd o gymorth wrth ariannu gweithgareddau yr ysgol yn y dyfodol agos. Diolch arbennig i’r Rhieni a Chyfeillion yr ysgol am y gwaith trefnu.

 

Ras Hwyaid

poster

 

Ras Hwyaid

Cliciwch yma i weld y poster

 

Bee Bot:

poster

Dyma lun o blant y Cyfnod Sylfaen gyda'r Bee Boys a brynwyd yn ddiweddar gydag arian gan y Rhieni A Chyfeillion.

 

 

 

 

 

Diolch!

poster

Hoffai’r ysgol ddiolch i Rieni a Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd caredig o £5000 ar gyfer prynu adnoddau digidol newydd ar gyfer yr ysgol sef 25 Chromebook a set BeeBots newydd. Bydd sgiliau TGCh y disgyblion yn sicr o ddatblygu yn gyflym drwy’r defnydd o’r adnoddau hyn. Ein bwriad yn y flwyddyn newydd bydd prynu offer garddio a phlannu planhigion o gwmpas yr ysgol.
Cynhaliwyd Ffair Nadolig llwyddiannus iawn y Ganolfan ar y cyntaf o Ragfyr- diolch i bawb am eu cefnogaeth.

-----------------------------------------------------------------

Bingo- diolch o galon am eich cefnogaeth ar gyfer y Bingo- llwyddwyd i godi swm ardderchog o £200 ar gyfer yr ysgol.

Bydd cyfarfod yn fuan er mwyn trefnu y Ffair Nadolig a gweithgareddau codi arian y flwydd

Diolch i bawb a fynychodd y cyflwyniad Diogelwch y We gyda PC Dylan yn ddiweddar- daeth dros 20 o rieni i ddysgu mwy am sut i gadw eu plant yn ddiogel.

-----------------------------------------------------------------

plant

Dyma lun o dim trawsgwlad Blwyddyn 3+4 yr ysgol yn gwisgo eu festiau rhedeg - cyfraniad Rhieni a Chyfeillion yr ysgol. Bydd y festiau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer gweithgareddau eraill megis nofio a gymnasteg yn y dyfodol.

 

-----------------------------------------------------------------

Hoffai’r Ysgol ddiolch i Rieni a Chyfeilliion yr ysgol am eu rhodd caredig i dalu am y bysiau ar gyfer cludo y plant i’r Panto eleni- diolch o galon.

-----------------------------------------------------------------

Nos Fercher Ebrill 20fed - Diolgelwch Y We gyda PC Dylan - dewch yn llu. Bydd cyfarfod Ffrindiau'r Ysgol yn syth wedyn i drefnu'r ffair haf a ras hwyaid.

Diolch o galon i bawb am eu cymorth ar gyfer y Disgo Nadolig- gwnaethpwyd elw da i’r ysgol gyda diolch i haelioni Pwyllgor y Ganolfan am eu nawdd tuag at y costau. Yr oedd y noson yn un llwyddiannus iawn a diolch hefyd i Siôn Corn am alw draw.

Diolch o galon i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y tymor- edrychwn ymlaen i goresawu rieni newydd i weithgareddau yn y flwyddyn newydd.

Noson Ffair Nadolig y Ganolfan Rhagfyr 20fed

poster

-----------------------------------------------------------------

Dymuna’r ysgol ddiolch i Ffrindiau A Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd caredig o £3000 tuag at brynu 8 Ipad ar gyfer disgyblion yr ysgol. Bydd hyn o gymorth mawr i’r ysgol er mwyn llwyddo i ddiweddaru meddalwedd ac offer cyfrifiadurol yr ysgol. Diolch i bawb am eu gwaith caled a’u cefnogaeth.

-----------------------------------------------------------------

Tachwedd 2012
Diolch am gyfraniad pawb tuag at y Noson Tan Gwyllt yn ddiweddar ac yn enwedig Mr a Mrs Evans Padarn Lake am eu croeso unwaith yn rhagor. Bu i'r ysgol wneud elw o dros £250 er mwyn prynu adnoddau newydd. Diolch yn fawr.

Bydd manylion y Ffair Nadolig yma cyn hir. Cysylltwch ag aelodau'r gymdeithas os y gallwch helpu ar y noson.

-----------------------------------------------------------------

 

helfa drysor

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth