Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn brysur ar ran yr holl ddisgyblion

Etholwyd y Cyngor Ysgol fel a ganlyn - pob hwyl iddynt gyda’r gwaith yn 2019/20.
Y Cadeirydd yw Hannah Fitzimmons Thoss- pob dymuniad da iddi.

Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Hannah Fitzimmons-Thoss (Cadeirydd/Chair)
Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Logan Dicken
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Elin Evans
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Cynan Batten
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Megan Owen
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Kyle Clayton
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Ynyr Ap Rhys
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Jessica Hughes
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Brooke Baylis
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Jona Owen
Cynrychiolydd Blwyddyn 1 Deri Hockley
Cynrychiolydd Blwyddyn 0 Libby Worthington (Is-gadeirydd ac ysgrifeyddes)
Cynrychiolydd Meithrin Leah Angel-Smith

 

Ar eu cynllun gweithredu eleni mae:-

  • - Gwella sefyllfa diogelwch y ffordd tu allan i’r ysgol
  • - Codi arian tuag at amrywiol elusennau gan gynnwys Gafael Llaw a Plant Mewn Angen
  • - Lleihau defnydd o blasting yn yr ysgol- diwrnod di-blastig
  • - Gwella y defnydd o Gymraeg o gwmpas yr ysgol

Archif Cyngor

Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn brysur ar waith ac wedi llunio blaenoriaethau newydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Dewch i ddarllen y blaenoriaethau yma - cliciwch yma

Bu'r Cyngor Ysgol yn trafod cynnwys y polisiau canlynol yn ddiweddar:

Polisi Atal Cyffuriau disgyblion Cynradd - cliciwch yma

Polisi Bwlio - cliciwich yma

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd - cliciwch yma

Polisi Cydraddoleb - cliciwch yma

Polisi Bwyd a ffitrwydd - cliciwch yma

****************************************************************************************

Cyngor Ysgol Dolbadarn 2018 - 2019

plant

Dyma'r plant a gafodd eu hethol eleni- pob lwc iddtynt yn eu swydd.

Cliciwch yma i weld mwy.

 

 

Cyngor Ysgol 2017 - 2018

Mae disgyblion y Cyngor yn brysur iawn pob amser. Dyma yr hyn y maent wedi ei lwyddo I wneud hyn yma y tymor yma:

1. Cynrychioli’r ysgol mewn achrediad ar gyfer Cam 5 Ysgolion Iach Gwynedd
2. Cynrychioli’r Ysgol wrth ddewis enw ar gyfer y cleddyf ar lan Llyn Padarn
3. Cynllunio gweithgareddau ar gyfer Diwrnod Plant Mewn Angen

***************************************************************************************


Dyma blant y Cyngor Ysgol am eleni. Pob hwyl i Charlie Jackson yn ei swydd fel Cadeirydd am eleni.

Cynrychiolydd:  
Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Awel Davies (Ysgrifennydd)
Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Joseff Closs Stacey
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Josh Ratchford
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Bella Evans
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Wil Ratchford
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Libby Worthington
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Otto Thomas
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Esyllt Ach Rhys
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Non Hughes
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Arthur Barrett
Cynrychiolydd Blwyddyn 1 Caio Jones (trysorydd)
Cynrychiolydd Blwyddyn 0 Catrin Morris
Cynrychiolydd Meithrin Charlie Jackson (Cadeirydd)

Cyngor Ysgol 2016 - 2017

poster

 

 

Dyma ddisgyblion y Cyngor Ysgol am eleni- pob hwyl i chi gyda’r gwaith.

 

 

 

 

Cynrychiolydd:  
Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Dafydd Mullane
Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Cadi Roberts
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Logan Simkiss Jones
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Awel Davies
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Tomos Spencer
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Cerys Morris
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Ceian Jones
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Gwenlli Foulkes
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Ioan Owen
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Elin Sian Evans
Cynrychiolydd Blwyddyn 1 Elain Owen (B6)
Cynrychiolydd Blwyddyn 0 Cian Huw Jones (B6)
Cynrychiolydd Meithrin Nel Hughes Jones (B60

Cyngor Ysgol 2015 - 2016 

Dyma ganlyniad yr etholiad ar gyfer cynrychiolwyr y Cyngor Ysgol yn ddiweddar- mae blwyddyn prysur iawn o’u blaenau!

plant
Cynrychiolydd:  
Blwyddyn 6 Caio Thomas (Cadeirydd)
Blwyddyn 6 Molly Green (Ysgrifennydd)
Blwyddyn 5 Cian Jones
Blwyddyn 5 Nel Hughes Jones
Blwyddyn 4 Charlie Jackson
Blwyddyn 4 Awel Davies
Blwyddyn 3 Bella
Blwyddyn 3 Finlay Jackson
Blwyddyn 2 Meilir Jones
Blwyddyn 2 Hannah Thoss
Blwyddyn 1 Cai Jones
Blwyddyn Derbyn Lisa Rowlands
Dosbarth Meithrin Guto Selwyn Williams (Trysorydd)

***************************************************************************************

Pigion Padarn Haf 2016 - cliciwch yma

Mae’r Cyngor yn cyfarfod yn rheoliadd ac yn barod yn Nhymor y Gwanwyn maen’t wedi trafod:

Siarter Iaith - sut i ennill y wobr aur
Sports Relief - gweithgareddau i godi arain/
Pigion Padarn - creu cylchgrawn cyn y Pasg
Presenoldeb - syniadau ar wella presenoldeb
Diwrnod Y llyfr
Gwyl Ddewi

 

Cyngor Ysgol 2014 - 2015 

plant
Cynrychiolydd:  
Blwyddyn 6 Melody Haston Wilson CADEIRYDD a Caio Price
Blwyddyn 5 Jack Booth a Ffion Harland
Blwyddyn 4 Dafydd Mullane a Elain Owen
Blwyddyn 3 Caio Jones a Catrin Morris
Blwyddyn 2 Zoe Hayward a Sam Booth
Blwyddyn 1 Elin Haf Morgan
Blwyddyn Derbyn Ioan Williams TRYSORYDD
Dosbarth Meithrin Cadi Thomas YSGRIFENYDDES

***************************************************************************************************************

Ysgol Iach

geneth

Mae plant y Cyngor wedi bod yn brysur iawn y tymor hwn yn edrych yn ofalus ar sut i wella iechyd y disgyblion. Bu iddynt ddewis gwneud pamffled bwyta yn iach a chreu tystysgrif er mwyn gwobrwyo y plant hynny sydd yn rhoi bwyd iach yn eu bocsys. Dyma un o'r plant cyntaf i dderbyn tystysgrif brolio- da iawn Nel!

 

***********************************************************************************

Siarter Iaith

geneth

 

Mae'r Cyngor hefyd yn brysur yn hyrwyddo yr iaith Gymraeg ac yn wir obeithio derbyn gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd y tymor hwn. Mae'r Adran Iau wedi dewis canmol un plentyn yr wythnos am ymdrechu i siaradyr iaith Gymraeg yn gymdeithasol.

 

***********************************************************************************

Gwobrwyo Siarter Iaith

Bu disgyblion y Cyngor Ysgol mewn cyfarfod arbennig i ddathlu ein llwyddiant gyda’r siarter iaith yn ddiweddar. Cafwyd sawl gweithdy arbennig a chyflwynwyd dystysgrif i’r disgyblion.

 

Cyngor Ysgol
plentyn
Cyngor Ysgol 2013 - 2014 
Pleidleisio am aelodau newydd
i'r
Cyngor Ysgol

 

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Charlie Jackson
Dewi Jones
Joe Chester
Ruby Wood
Sion Huw Owen
Annie Chester
Nel Hughes Jones
Eira Daimond
Billy Jones
Elin Tomos
 
Cynrychiolydd y Meithrin - Alun Owen
Cynrychiolydd Dosbarth Derbyn - Natalie Meek
Cynrychiolydd Blwyddyn 1 - Charlie Panton

 

Tymor Y Gwanwyn 2013

Cyfarfod Mawrth 1af 2013
Agenda:
- Trafod Diwrnod Trwynau Coch
- Gweithgareddau Diwrnod Y Llyfr
- Ymddygiad disgyblion
- Yr Iaith Gymraeg ar y buarth

Tymor Yr Hydref 2012

Cyfarfod o'r Cyngor Tachwedd 15
1. Llwyddiant Plant Mewn Angen - elw da.
2. Adroddiad gan ddisgyblion y Siarter Iaith ynglyn a safon yr iaith yn y dosbarthiadau.
3. Darllen llythyrau diolch i gwesty Padarn Lake a Tim Achub Y Mynydd.
4. Penderfynu creu adroddiad ar yr iaith Gymraeg ar y buarth.

***************************************************************************************************************

Cyfarfod Cyngor Yr Ysgol: Hydref 26 2012
AGENDA:
1. Trafod Diwrnod plant Mewn Angen eleni- cynrychiolwyr dosbarth i adrodd yn ol i'w dosbarthiadau a dewis thema 2.Sachau glas- cynrychiolwyr wedi gofyn i gael trafod y mater yma ac am weld y sachau yn dychwelyd. Pendefynwyd trafod hy ymhellach yn y cyfarfod nesaf ar ol cael adborth o'r cynghorau dosbarth.
3. Bocs syniadau- trafod lleoli y bocs wrth hysbysfwrdd y Cyngor.
4,Siop Ffrwythau- trafod sut i ddenu mwy o blant i brynu ffrwyth.
5. Dewis cynrychiolwyr o'r Cyngor i fod yn gyfrifol am agweddau o'r Siarter Iaith.

***************************************************************************************************************

Cyfarfod cyntaf o'r Cyngor Medi 21:

1.Ethol Cadeirydd/Ysgrifennydd a Thrysorydd
2.Trafod Bydis Buarth
3.Trafod siop ffrwythau
4.Trafod Rota Buarth - cliciwch yma
5.Trafod system gwobrwyo rhesi

 

 

Aelodaeth y Cyngor Ysgol

Mae’r etholiadu ar gyfer y Cyngor Ysgol wedi eu cynnal ar gyfer y flwyddyn ysgol 2012/2013. Mae dau ddisgybl yn cynrychioli bob blwyddyn yn yr Adran Iau ac un o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn cyrychioli bob un o flynyddoedd y Babanod.

plant
Cynrychiolydd:  
Blwyddyn 6 Osian Davies a Ceri Jones Cadeirydd
Blwyddyn 5 Lois Ball a Charlie Panton
Blwyddyn 4 Cadi Thomas a Caio Price
Blwyddyn 3 Molly Chisholm a Kyle Owen
Blwyddyn 2 Nel Hughes Jones
Blwyddyn 1 Ben Davies Ysgrifennydd
Blwyddyn 0 Nicole Evans Trysorydd
Dosbarth Meithrin Osian Evans

***********************************************************************************

Cynghorau dosbarth
Bydd Cyngor ym mhob dosbarth yn bwydo i'r Cyngor Ysgol yn rheoliadd

Cynrychiolydd:  
Blwyddyn 5 / 6 Ben / Nicole / Osian Evans / Osian Davies (Cyngor Ysgol) /
Ceri Jones (Cyngor Ysgol)
Blwyddyn 4 / 5 Cadi (Cyngor Ysgol) / Jac / Charlie (Cyngor Ysgol) /
Lois (Cyngor Ysgol)
Blwyddyn 3 / 4 Kyle (Cyngor Ysgol) / Moly Anwen (Cyngor Ysgol) / Melody /
Caio Price (Cyngor Ysgol) / Hazel
Blwyddyn 2 Nel Hughes Jones (Cyngor Ysgol) / Cian Jones (Cyngor Ysgol)

***********************************************************************************

Tymor Y Gwanwyn/ Haf 2013

Mae'r disgyblion wedi trafod sawl agwedd ar fywyd yr ysgol gan gynnwys:

- Diwrnod Trwynau Coch- trefnu disgo i pob dosbarth.

- Creu cylchgrawn Pigion Padarn ar gyfer ei werthu yn nhymor yr Haf

- Hybu y siop ffrwythau

 

**********************************************************************************

Ysgrifennu Polisiau
Mae y Cyngor Ysgol yn ymgymryd a'u dyletswyddau mewn modd gyfrifol ac wedi llunio polisiau yn iaith y plant yn ddiweddar. Mae rhain yn hynod o bwysig i ni yn Ysgol Dolbadarn er mwyn sicrhau ein bod i gyd yn deall yr amcanion a gwerthoedd yn ogystal a chael llais yn yr hyn sydd yn digwydd yn yr ysgol.

Dyma bolisiau wedi eu hysgrifennu gan y Cyngor Ysgol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-2016

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd Disgyblion

Polisi Atal Cyffuriau Disgyblion Cynradd 2012

Polisi Disgyblion Bwyd a Ffitrwydd

 

Tymor Yr Haf 2012

Mae'r Cyngor Ysgol wedi gwneud sawl penderfyniad pwysig y tymor yma yn
barod:-

1. Creu amserlen ar gyfer y buarth
2. Trafod ymweliadau a thripiau.
3. Trafod dyddiau gwaith cartref

bydis Dyma ddau ddisgybl o Gyngor Yr Ysgol yn eu gwisg Bydis Buarth.

Mae Bydi Buarth yn berson caredig a chyfrifol sydd yn cynorthwyo yn ystod amser egwyl. Gall ddisgyblion ofyn cymorth y Bydi ar unrhyw adeg ac mae Bydis Buarth yn rai da iawn am rannu a datrys problemau.

Mae'r Bydis yn adrodd yn ol am unrhyw broblemau i staff yr ysgol.