Llywodraethwyr

Aelodau o'r Corff Llywodraethol

Y Corff Llywodraethwyr sydd â’r cyfrifoldeb dros sicrhau rheolaeth effeithiol o’r ysgol. Gwnânt hyn gan weithredu o fewn fframwaith a osodwyd gan ddeddfwriaeth cenedlaethol a pholisïau yr Awdurdod Addysg Lleol. Ceir cyfundrefn o is-bwyllgorau ac y mae’r Corff llawn yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor. Darperir ‘Adroddiad Blynyddol’ a chynhelir cyfarfod agored gyda’r rhieni os dymunant hynny.

CADEIRYDD: Mr Trystan thomas
   
IS-GADEIRYDD: Mrs Caren Williams
   
CLERC: Miss Eleri Jones
   

CYNRYCHIOLWYR  YR  AWDURDOD:

Cyng Kevin Wyn Jones
Mrs Eleri Foulkes
   
CYNRYCHIOLWYR Y RHIENI: Mrs Catrin Lloyd Roberts
Mrs Rhiannon Williams *
Mrs Jennifer Hughes
Mrs Gwen Jones
   
CYNRYCHIOLWYR YR ATHRAWON: Mrs Bethan Jones
   
CYNRYCHIOLYDD Y STAFF ATEGOL: Mrs Helen Owen
   
AELODAU CYFETHOLEDIG: Mrs Lynne Parry
Mr Edwin Roberts
Mrs Caren Williams
Mr Trystan Thomas
   
CYNRYCHIOLYDD Y CYNGOR CYMUNED: Mr Trystan Thomas
   
PENNAETH: Mr Gareth Fôn Jones

 

* Aelodau enwebedig ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig.