Newyddion

Croeso i dudalen newyddion Ysgol Dolbadarn 2018 - 2019!

Gwybodaeth yma'n fuan ...

Swyddogion Presenoldeb

Annie Chester + Trystan Torr

Swyddogion presenoldeb am 2017-18 Bydd y disgyblion hyn yn casglu gwybodaeth am ystadegau presenoldeb pob dosbarth ac yn cynorthwyo hyrwyddo manteision presenoldeb da.

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb Llawn

Llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn am lwyddo i ennill presenoldeb llawn yn 2017-8- tipyn o gamp.

Morbegno:

poster

 

 

 

 

 

 

 

Dyma neges gan Blwyddyn 3 er mwyn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu Morbegno fel dinas. Mae'r disgyblion wedi creu ffilm imovie a neges ebost er mwyn cyfathrebu gyda disgyblion Morbegno.Bu wrthynt yn brysur yn chwilio am wybodaeth a dysgu ychydig o Eidaleg. Byddai'n braf gweld y genhedlaeth yma hefyd yn creu cyfeillgarwch gyda disgyblion Morbegno.

 

 

 

Cliciwch yma i weld yr Cerdyn Post i Morbegno

 

Hanes Boddi Capel Celyn

Hanes Boddi Capel Celyn Hanes Boddi Capel Celyn

Daeth Mr Walter Williams a’i wyres Buddug Roberts i’r ysgol yn ddiweddar i adrodd hanes atgofion boddi pentref Capel Celyn yn y 60au fel rhan o waith thema y disgyblion. Yr oedd y plant yn gwrando yn astud ac yn mwynhau cael cyfle i holi cwestiynau a chael cyfle i afael mewn cwpan arbennig o’r pentref. Diolch o galon i’r ddau am ddod i’r ysgol ac am eu hamynedd wrth ateb y cwestiynau.

Bu Dafydd Iwan yn yr ysgol hefyd yn ddiweddar yn adrodd ei atgofion yntau o’r cyfnod a chafwyd cyfle i ganu ambell i gân – ‘Yma O Hyd’ oedd y ffefryn wrth gwrs. Yr oedd y plant wedi mwynhau yn fawr ac yr oedd hyn yn brofiad arbennig i’r disgyblion a fydd yn sicr o aros yn y cof.

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd

Eisteddfod Yr Urdd

Bu’r disgyblion yn hynod o brysur yn ddiweddar yn paratoi ar gyfer y cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch.

Daeth y côr. parti deulais a’r gân actol yn fuddugol yn ogystal â Bella Evans ar yr unawd chwybrennau- pob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Sir ddiwedd Mis Mawrth.

Daeth y Band yn 2il, ensemble pres a’r parti llefaru yn 3ydd. Da iawn i Elin Mair hefyd am ddod yn 2il ar y ffliwt.

Da iawn i bawb a fu’n cystadlu yn unigol ar y llefaru am y tro cyntaf eleni.

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Y Llyfr

Diwrnod Y Llyfr

Bu i ddisgyblion yr Ysgol wisgo coch i ddathlu Mawrth y 1af neu wisgo fel cymeriad o lyfr Cymraeg yn ddiweddar ar gyfer Diwrnod Y Llyfr. Braf oedd cael gweld pawb yn mwynhau a chymaint wedi ymdrechu i ddathlu’r diwrnod. Daeth yr awdur Meilyr Sion i weithio gyda disgyblion 4 yn ddiweddar yn trafod ei waith fel awdur.

 


------------------------------------------------------------------

Ymgyrch Darllen Dros Gymru

Ymgyrch Darllen Dros Gymru Ymgyrch Darllen Dros Gymru

Bu i ddau dim o’r ysgol gystadlu yn yr ymgyrch Darllen Dros Gymru sydd wedi ei drefnu gan y Gwasanaeth Llyfrgell eleni sef Blwyddyn 3 a 4. Y testunau oedd ‘Na Nel Wps’ a ‘Llanast’ gan Eleri Lovegreen. Mae’r disgyblion wedi mwynhau trafod y llyfrau a chael cyflwyno’r cymeriadau i blant eraill yn yr ysgol er mwyn hybu mwy o blant i ddarllen llyfrau Cymraeg. Yr ydym yn edrych ymlaen yn awyddus i glywed y canlyniad!

------------------------------------------------------------------

Pêl- Fasged

Pêl- Fasged

Diolch i Mr Arwel Jones am hyfforddi y plan ar bnawn Mercher yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon. Dyma ddisgyb Blwyddyn 3 yn derbyn tystysgrif a medal am gwblhau’r hyfforddiant.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Trwynau Coch

Cafwyd cryn dipyn o hwyl yn ystod y diwrnod yn ddoweddar. Pawb wedi gwisgo i fyny a phrynu trwyn coch ar gyfer yr achlysur. Cafwyd sesiwn dweud jocs yn y Gymraeg ym mhob dosbarth. Dyma flas i chi o rai o’r jocs (yma'n fuan). Codwyd swm anrhydeddus o arian ar gyfer yr elusen. Diolch i’r Cyngor Ysgol am eu syniadau.

 

Arolwg Hydref 2018

Annwyl Rieni,

Mae’n bleser gennyf fel pennaeth gael adrodd yn ôl i chwi yn dilyn ein harolwg mis Hydref gan Estyn. Cafwyd arolwg gwych yn yr ysgol yn adlewyrchu ymrwymiad yr holl staff a’r corff llywodraethol i lwyddiant yr ysgol. Mae’r ysgol wedi cael rhagoriaeth yn y 5 maes arolygu .

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad

------------------------------------------------------------------

Ffair Nadolig
Diolch i’r holl rieni a fu’n brysur wrthi’n paratoi ar gyfer y Ffair eto eleni a diolch i bwyllgor y Ganolfan am eu haelioni tuag at yr achos. Gnaethpwyd elw da o £1100 yn ystod y noson.

------------------------------------------------------------------

Carol Yr Wyl

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

 

 

 

 

 


Mae Ms Rhiannon wedi cyfansoddi Carol eto eleni a bydd disgyblion yn perfformio’r garol ar raglen Pnawn Da ar s4c ar Ragfyr 10fed. Pob lwc iddynt yn y gystadleuaeth.

Cliciwch yma i weld fideo o'r Carol Yr Wyl

------------------------------------------------------------------

Coeden Nadolig Spar

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

 

 

 

 

 


Mae’r ysgool yn ddiolchgar iawn i gwmni Spar Llanberis am eu rhodd caredig o goeden Nadolig yn ddiweddar. Diolch i’r staff hefyd am ddod i’r ysgol i osod y goeden gyda’r plant.

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

 

 

 

 

 


Llongyfarchiadau i’r disgyblion a fu’n cystadlu ym Mangor yn ddiweddar ac diolch hefyd i’r rhieni a fu’n cynorthwyo. Bydd rhai disgyblion yn cystadlu yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

------------------------------------------------------------------

Plant Mewn Angen

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

 

 

 

 

 


Diolch i bawb am eu cefnogaeth i’r diwrnod Plant Mewn Angen yn ddiweddar ac yn enwedig i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r gweithgareddau. Casgwlyd swm anrhydeddus o £315 ar gyfer yr elusen. Dyma luniau o blant wedi gwisgo yn wallgof ar gyfer y diwrnod.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Diolchgarwch

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

 

 

 

 

 


Diolch o galon i’r Parchedig John Pritchard a Mrs Susan Williams am groesawu’r disgyblion i festri Capel Coch yn ddiweddar er mwyn dathlu cyfnod diolchgarwch. Bu i’r disgyblion wneud cardiau diolchgarwch a chasglu nwyddau ar gyfer banc bwyd lleol.

------------------------------------------------------------------

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn

 

 

 

 

 


Blwyddyn 3 yn plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn ar safle gwaith carthffosiaeth Llanberis. Diolch i Mr Evans o 'Dwr Cymru' am y cyfle ac am y boteli dwr.

------------------------------------------------------------------

Pawen Lawen Ysgol Dolbaddarn ar gyfer diwrnod Plant Mewn Angen 2018 (Rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru)

 

------------------------------------------------------------------

Gwenda Williams

Gwenda Williams

 

 

 

 

 


Bu Gwenda Williams o'r archifdy i drafod yr ysgol gyda Blwyddyn 3 gan ddangos arteffactau a lluniau o bob math. Yr oedd plant wrth eu boddau yn clywed am y llyfr cosb a'r athrawon blin oedd yma ers talwm!

------------------------------------------------------------------

Trychfilod Blwyddyn 3

Trychfilod

 

 

 

 

 


Dyma waith cartref arbennig gan blwyddyn 3. Bydd y gwaith yn cael ei osod yn yr ardd a byddem yn archwilio pa greaduriaid bach sydd yno yn byw! Byddem yn cymharu hyn gyda trychfilod Coed Doctor cyn bo hir!

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 3 yn hela trychfilod yng Nghoed Doctor yn y glaw!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

------------------------------------------------------------------

Sioe Owain Glyndŵr

Sioe Owain Glyn Dwr

 

 

 

 

 

 

Daeth y sioe Mewn Cymeriad i'r ysgol yn ddiweddar i gyflwyno Owain Glyndŵr. Bu i'r plant fwynhau yn fawr ac yr oeddynt i gyd yn byrlymu siarad Cymareg yn dod o'r neuadd- gwych!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn brysur ar waith ac wedi llunio blaenoriaethau newydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Dewch i ddarllen y blaenoriaethau yma - cliciwch yma

Bu'r Cyngor Ysgol yn trafod cynnwys y polisiau canlynol yn ddiweddar:

Polisi Atal Cyffuriau disgyblion Cynradd - cliciwch yma

Polisi Bwlio - cliciwich yma

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd - cliciwch yma

Polisi Cydraddoleb - cliciwch yma

Polisi Bwyd a ffitrwydd - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Cwmni Peirianneg Griffiths

Gwobrau Griffiths

 

 

 

 

 

 

Dyma ddisgyblion CA2 yn derbyn eu gwobrau gan Gwmni Griffiths am greu posteri diogelwch safle adeiladu. Cadi Ball oedd ar y brig y tro hwn a derbyniodd docyn llyfr gwerth £10.

Diolch hefyd i gwmni Griffiths am eu rhodd caredig o sement tuag at adeiladu'r Ty Gwydr/Polytunnel yn ddiweddar ac i'r rhieni a fuodd yn brysur yn ei dywallt yn ardd yr ysgol.

Mae'r Cyngor ysgol wrthi'n brysur yn trafod enwau posibl ar gyfer y bont sydd yn cael ei hadeiladu wrth y llyfrgell.

------------------------------------------------------------------

Gwaith adeiladu: Cwmni Griffiths

poster

 

 

 

 

 

 

Bu Mandy o gwmni Griffiths i’r ysgol yn ddiweddar er mwyn rhoi cyflwyniad i’r disgyblion ar y gwaith adeiladu o gwmpas y pentref aci egluro effaith llifogydd 2012 ar y stryd fawr. Rhoddodd Mandy gyflwyniad arbennig i’r disgyblion gan egluro rheolau iechyd a diogelwch a phwysigrwydd peidio mynd yn agos i’r safle.
Mae’r disgyblion yn CA2 wedi llunio poster diogelwch argyfer cwmni Griffiths a bydd yr enillwyr yn cael eu henwi yn fuan.

Bydd Cyngor Yr Ysgol yn cael cyfle i gynorthwyo gydag enwi’r pont droed newydd.
Dyma rai o ddisgyblion yr ysgol mewn gwisg adeiladu cwmni Griffiths.
Diolch i rieni plant yr ysgol am gerdded eu plant i’r ysgol yn ystod y cyfnod hwn er mwyn sicrhau diogelwch pob plentyn.

------------------------------------------------------------------

Cynllun Eco Ysgol Dolbadarn 2018

plant

Dyma'r disgyblion sydd wedi eu hethol i weithio ar cynllun Eco eleni- pob hwyl iddynt.

Cliciwch yma i weld mwy.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol Dolbadarn 2018

plant

Dyma'r plant a gafodd eu hethol eleni- pob lwc iddtynt yn eu swydd.

Cliciwch yma i weld mwy.

 

 

Newyddion Tymor Yr Hydref 2016 - cliciwch yma

07.11.16 - Llythyr Blwyddyn 1 - cliciwch yma

07.11.16 - Newyddion Tymor Yr Hydref - cliciwch yma

30.09.16 - Llythyr Darllen - cliciwch yma

02.09.16 - Llythyr Croeso - cliciwch yma

02.09.16 - Llythyr Olaf - cliciwch yma

08.06.16 - Llythyr Dyddiadau - cliciwch yma

08.06.16 - Cylchlythyr Diogelwch - cliciwch yma

03.05.16 - Llythyr Dyddiadau - cliciwch yma

03.05.16 - Dyddiadau Cyfnod Sylfaen - cliciwch yma

15.04.16 - Diogelwch Y We - cliciwch yma

15.04.16 - Diogelwch Y We - cliciwch yma

15.04.16 - Llythyr cyntaf Ebrill 2016 - cliciwch yma

12.01.16 - Llythyr Cyntaf Ionawr - cliciwch yma

12.01.16 - Llythrennedd - cliciwch yma

12.11.15 - Rhestr o ddyddiadau a digwyddiadau - cliciwch yma

08.10.15 - Cyngor Ysgol - cliciwch yma

09.09.15 - Llythyr cyntaf y tymor- gwybodaeth i rieni - cliciwch yma

2016 - 2017

2016/2017 Presenoldeb Wythnosol 

Wythnos
Meithrin
Derbyn
Bl. 1
Bl. 2
Bl. 3
Bl. 4
Bl. 5
Bl. 6
9/9/16
96.67%
94.4%
98.5%
98.0%
99.13%
95.91%
100%
96.67%
16/9/16
89.66%
98.8%
100%
97.67%
100%
100%
95.38%
96.67%
23/9/16
78.82%
97.6%
96.15%
97.67%
99.13%
95.45%
93.85%
93.33%
30/9/16
87.8%
92.8%
92.31%
97.67%
99.13%
99.55%
100%
96.11%
7/10/16
95.29%
95.6%
98.85%
97.67%
94.35%
96.36%
96.62%
98.89%
14/10/16
94.0%
98.0%
95.8%
99.7%
94.8%
96.8%
95.4%
95.5%
21/10/16
91.0%
98.4%
90.4%
92.30%
94.8%
94.5%
87.7%
86.7%
04/11/16
91.2%
95%
92.3%
96.7%
96.8%
93.1%
90.4%
88.9%
17/11/16
91.8%
96.0%
98.08%
95.83%
100%
98.86%
90.38%
94.44%
25/11/16
95.24%
94.8%
92.69%
92.0%
96.09%
99.55%
94.62%
95.0%
02/12/16
89.02%
94.4%
77.31%
90.0%
90.43%
98.18%
97.69%
99.44%
09/12/16
90.87%
95.84%
94.08%
95.55%
96.57%
96.91%
94.41%
93.84%
16/12/16
96.39%
96.8%
97.3%
93%
97.83%
93.64%
98.46%
95.56%
06/01/17
87.76%
94.67%
96.15%
91.67%
94.2%
91.67%
100%
94.44%
13/01/17
87.8%
99.2%
90.77%
95.33%
95.65%
95.45%
96.15%
99.44%
20/01/17
97.62%
99.6%
97.69%
89.0%
92.79%
95.45%
96.15%
99.44%
27/01/17
93.94%
91.0%
86.54%
90.0%
93.18%
95.45%
92.31%
81.94%
03/02/17
87.8%
92.2%
86.92%
97.67%
99.09%
94.09%
98.46%
81.11%
10/02/17
90.24%
96.73%
94.62%
96.0%
93.64%
98.64%
92.31%
98.89%
03/03/17
95.38%
96.3%
93.75%
98.28%
97.16%
98.86%
100%
94.44%
10/03/17
93.59%
97.02%
91.92%
97.93%
96.82%
100%
98.46%
98.89%
17/03/17
93.59%
95.32%
92.31%
90.34%
94.09%
100%
96.92%
90.56%
24/03/17
96.1%
97.88%
96.54%
98.62%
97.27%
93.18%
95.38%
100%
31/03/17
89.74%
96.6%
92.69%
95.17%
86.82%
96.39%
93.85%
94.44%
07/04/17
88.46%
86.81%
91.54%
95.17%
96.18%
95.91%
95.38%
93.33%

Targed yr ysgol ar gyfer 2016-7 yw 95.5% neu well

 

Dyddiad
Presenoldeb Ysgol Gyfan
Dyddiad
Presenoldeb Ysgol Gyfan
9/9/16
97.51%
16/9/16
98.36%
23/9/16
96.16%
30/9/16
96.79%
7/10/16
96.95%
14/10/16
96.57%
21/10/16
92.11%
04/11/16
93.32%
14/11/16
96.22%
21/11/16
94.96%
28/11/16
91.8%
5/12/16
95.31%
12/12/16
96.08%
4/1/17
94.68%
13/1/17
96.45%
20/1/17
95.73%
27/1/17
90.06%
3/2/17
92.79%
10/2/17
95.13%
17/2/17
97.3%
03/03/17
96.97%
24/03/17
96.98%
17/03/17
94.22%
31/03/17
93.7%
07/04/17
93.5%

Targed yr ysgol ar gyfer 2016-7 yw 95.5%

 

Presenoldeb Ysgol Gyfan
(eithro Meithrin)

Tymor Yr Hydref

Tymor Y Gwanwyn

Tymor Yr Haf

Absenoldebau awdurdodedig
Anawdurdodedig

Absenoldebau awdurdodedig
Anawdurdodedig

Absenoldebau awdurdodedig
Anawdurdodedig

 

 

Presenoldeb

Mae gwella presenoldeb yr ysgol yn flaenoriaeth eleni- dyma rai o ddisgyblion Blwyddyn 2 yn arddangos eu tystysgrifau presenoldeb llawn am yr hanner tymor – da aiwn chi blant!
Dewch i ddarllen pamffled presenoldeb y swyddogion Presenoldeb

 

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb Perffaith:

poster

 

 

 

 

Dyma ddisgyblion a fu'n llwyddiannus i ennill tystysgrif 100% am bresenoldeb Tymor Yr Hydref- ardderchog!

------------------------------------------------------------------

2015 - 2016

I weld cofnod Presenoldeb Wythnosol bob dosbarth yn ystod 2015 - 2016 - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------------

Bydd pob disgybl yn derbyn canran presenoldeb ar gyfer y flwyddyn ysgol hyd yma (09/03/16) yn ogystal â’r llythyr hwn - cliciwch yma

poster Yr ydym yn monitor plant sydd yn cyrraedd yn hwyr y tymor yma. Mae pob dosbarth yn cofnodi hyn ar y drws yn y bore. Os yw pob dosbarth ar amser, maent yn cael gwobr arbennig o 5 munud aur!

 

Llythyr i rieni - cliciwch yma

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Allwedd
 
95-100%
 
90-95%
 
llai na 90%

 

Presenoldeb Ysgol Gyfan

 

Dyddiad
Presenoldeb Ysgol Gyfan
Dyddiad
Presenoldeb Ysgol Gyfan
19/10- 23/10
93.2%
16/11/15
92.7%
2/11- 6/11
94.3%
23/11/15
92.4%
9/11-13/11
95.01%
30/11/15
93.7%
07/12/15
84.9%
05/01/16
91.8%
11/1/16
93.7%
18/1-22/1
92.3%
29/02/16
88.01%
07/03/16
94.3%
14/03/16
93.7%
21/03/16
93.7%
12/04/16
95.5%
18/04/16
95.7%
25/04/16
95.6
03/05/16

Presenoldeb Ysgol Gyfan
(eithro Meithrin)
Tymor Yr Hydref 2015
Tymor Y Gwanwyn 2016
Tymor Yr Haf 2016
92.96%
Absenoldebau awdurdodedig (6.24%)
Anawdurdodedig (0.79%)
92.96%
Absenoldebau awdurdodedig (6.7%)
Anawdurdodedig (0.32%)
 

 


Beth yw canran presenoldeb eich dosbarth?

 

Wythnos
Meithrin
Derbyn
Bl. 1
Bl. 2
Bl. 3
Bl. 4
Bl. 5
Bl. 6
23/10/15
90.4%
92.91%
94.67%
93.33%
97.39%
76.92%
91.67%
98.89%
06/11/15
92%
89.37%
96%
92.50%
93.48%
90.77%
100%
98.89%
13/11/15
87.10
89.84%
96.33%
94.02%
98.26%
100%
88.51%
100%
20/11/15
92%
85.66%
95%
93.48%
93.04%
86.92%
97.06%
97.78%
27/11/15
80%
85.43%
85%
96.96%
98.7%
90%
95.88%
95.56%
04/12/15
90.4%
87.8%
94.0%
91.3%
94.5%
95.4%
95.88%
97.22%
11/12/15
94.95%
72.96%
81.85%
90.8%
82.6%
88.9%
89.5%
87.65%
08/01/16
96%
92.9%
85.8%
92.2%
93.2%
98.0%
81.25%
99.3%
15/01/16
96%
96.8%
96.8%
97%
90.9%
94.1%
83.0%
96.5%
22/01/16
87.2%
88.4%
93.0%
88.3%
95.2%
99.3%
91.7%
92.8%
29/01/16
95.3%
98.4%
97.3%
96.7%
98.7%
76.4%
97.8%
90%
05/02/16
96.8%
86.4%
95%
90.4%
99.1%
100%
98.3%
98.9%
11/02/16
89%
91.5%
90.8%
95.8%
100%
95.5%
95.8%
98.6%
26/02/16
88.9%
86.3%
94.6%
92.1%
95.2%
90%
93.9%
97.8%
04/03/16
81.1%
89.5%
88.7%
88.3%
92.2%
83.6%
80%
93.9%
11/03/16
89.6%
95.2%
96.7%
96.2%
97.8%
93.6%
90%
90.6%
18/3/16
85.7%
91.1%
96.6%
95.4%
91.3%
92.8%
96.6%
92.2%
21/3/16
94%
90.4%
97.1%
97.4%
84.24%
89.3%
87.5%
93.7%
15/4/16
95.9%
97.2%
93.3%
91.7%
97.8%
91.1%
98.6%
98.6%
22/4/16
98.3%
95.95
95%
98.3%
93.5%
94.3%
94.4%
98.3%
29/4/16
91.7%
91.8%
96.0%
95.4%
99.1%
93.6%
94.4%
98.9%

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma