Archif Newyddion


Newyddion o 2010:

 

Plant Mewn Angen 2010

Fe wisgodd y disgyblion a’r staff ddillad sbotiog i’r ysgol ac fe werthwyd teisennau bychain yn ystod yr amser egwyl. Codwyd cyfanswm o £140 yn ystod y dydd.

---------------------------------------------------------------------

Noson Tân Gwyllt Gofiadwy

Cafwyd arddangosfa dân gwyllt nodedig ar 5 Tachwedd drwy garedigrwydd Elwyn a Rhian Evans yng Ngwesty’r Padarn Lake. Buom yn ffodus i gael noson sych i fwynhau’r barbeciw ac roedd disco i’r plant i ddilyn.

---------------------------------------------------------------------

Cylchlythyr Hydref - cliciwch yma

---------------------------------------------------------------------

Dosbarth Meithrin

meithrin Croeso i ddisgyblion newydd y Dosbarth Meithrin!

 

Gweithdy PowerWise

Cafodd y disgyblion weithdy ar beryglon trydan gan gwmni Scottish Power, gan ddysgu llawer am ddefnyddio trydan yn ddiogel yn y cartref. Cliciwch yma i weld y lluniau.

Y Prifardd Ifor ap Glyn

Cafodd disgyblion yr Adran Iau hwyl yn barddoni gyda’r Prifardd Ifor ap Glyn.
Cliciwch yma i ddarllen eu gwaith.

Awyr Agored

Rydym nawr yn ysgol beilot ar gyfer cynllun Y Wobr Awyr Agored.

Celf gyda Heather Lowe

Mae Mrs Heather Lowe a’r disgyblion wrthi’n creu adnoddau ar gyfer iard yr Adran Iau.

Eisteddfod Ysgol Brynrefail

Bu disgyblion o Flwyddyn 2 yn cyflwyno’r ddawns flodau yn seremoni cadeirio Eisteddfod Ysgol Brynrefail. Diolch i’r staff fu’n eu hyfforddi.

Canu i’r Ambiwlans Awyr

Bu disgyblion o’r ysgol yn cymered rhan mewn dau gyngherdd i godi arian ar gyfer yr Awbiwlans Awyr. Roedd un efo plant ysgolion eraill y Dalgylch a’r llall efo y corau lleol yn y Mynydd Gwefru. Codwy dros £1200 i gyd tuag at yr elusen.

Rhyd Ddu

Bu disgyblion blwyddyn 5 yn aros noson yn Rhyd Ddu. Cliciwch yma i weld y l luniau.

Gwyl athletau

athletau Bu’r disgyblion yma wedi bod yn cystadlu mewn Gwyl Athletau. Cafodd tim disgyblion blwyddyn 6 y wobr gyntaf yng Nghanolfan Hamdden Arfon ar drydedd wobr yn y rownd derfynol ym Mhorthmadog. Llongyfarchiadau mawr i chi!

 

Ysgol y Môr

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 wythnos i’w gofio ym Mhlas Menai. Cliciwch yma i weld y lluniau.

Gŵyl Cyfeiriannu

Cymerodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 ran mewn Gŵyl Gyfeiriannu yn Llanberis.

Gŵyl Criced

Bu rai o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cymryd rhan mewn gŵyl griced.

Gweithdy Hinsawdd

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn gweithio gyda Martin Dawes i greu ‘rap’ yn ymwneud a’r newid yn yr hinsawdd.

Gala Nofio

Mis Gorffennaf cafwyd gala nofio ysgol. Y tim buddigol y flwyddyn yma oedd Seiont - llongyfarchiadau mawr!

Mabolgampau

Mabolgampau’r ysgol- cafwyd prynhawn braf!
Padarn- oedd y tim buddigol. Llongyfarchiadau mawr!

Tripiau Ysgol

llangollen

Dyma rai o ddisgyblion hynaf yr ysgol yn cael eu cyfweld yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

 

Cystadleuaeth Fferyllfa Llanberis

fferyllfa Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion yma am ennill cystadleuaeth Fferyllfa Llanberis.

 

Twrnament Pel-rwyd Eco’r Wyddfa

Daeth y tim pel rwyd yn ail yn nhwrnament pel rwyd Eco’r Wyddfa. Llongyfarchiadau!

 


Mae Heather Lowe yn yr ysgol fel artist preswyl ar hyn o bryd. Yma gwelwn disgyblion Blwyddyn 1 yn brysur yn cynhyrchu gwaith celf gyda hi.

 

Bu Blwyddyn 6 yn brysur yn casglu arian at elusen Cerebal Palsy .


Cafwyd cystadlu brwd yn Eisteddfod yr ysgol.

Cliciwch yma i gael golwg ar restr o'r enillwyr.

Cliciwch yma i weld lluniau'r cystadleuwyr buddigol.

 

Mae’r disgyblion CA2 yma yn mynd i gasglu arian i Haiti drwy gerdded 14 mynydd uchaf Cymru. Bob lwc i chi blant!

 

Roedd yr Adran Iau wedi mwynhau y gweithgareddau gwyddonol pan ddaeth cwmni Techniquest i'r ysgol.

 

 

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma