Archif Newyddion


Newyddion o 2011:

 

Newyddion Tachwedd/ Rhagfyr

Ymweliad gan Siôn Corn

sion corn Cynhaliwyd Carolau a Ffair Nadolig hynod o lwyddiannus ar Ragfyr 8fed yn y Ganolfan. Bu i’r plant ganu yn arbennig o dda a daeth bron i £1000 o bunnoedd o elw i’r ysgol. Yr ydym yn ddiolchgar i Sion Corn am ymweld hefyd.

------------------------------------------------------------------

Fideo

plant yn canu
Bydd clip fideo o blant y ieuengaf yn ymddangos ar y Maes yng Nghaernarfon yn fuan.

------------------------------------------------------------------

Ymweliad â Stiwdio Sain yn Llandwrog

dafydd iwan gyda disgybl Dyma lun o ddisgybl Bl6 yn ystod ymweliad a Stiwdio Sain yn Llandwrog.
Cafodd y dosbarth groeso cynnes gan Dafydd Iwan a cyflwyniad i waith ac offer y stiwdio.

Taid y disgybl yma oedd Louis o'r grwp Louis A'r Rocyrs a oedd yn adnabyddus iawn yn y 1980au. Cyflwynodd Dafydd Iwan gopi o record Louis A'r Rocyrs i'r bachgen yn ystod yr ymweliad.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r ymweliad

------------------------------------------------------------------

Gwyddoniaeth blwyddyn 3
Cliciwch yma i weld lluniau Blwyddyn 3 yn gwneud gwaith gwyddoniaeth.

------------------------------------------------------------------
Plant Mewn Angen – gwisgodd y plant a’r staff eu pyjamas er mwyn casglu dros £150 ar gyfer Plant Mewn Angen. Bu’r Cyngor Ysgol yn brysur yn peintio wynebau ac yr oedd siop teisennau a siop lyfrau ail-law- diolch bawb!
Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.
------------------------------------------------------------------
tim y gala nofio Gala Nofio’r Urdd- bu’r tim yn brysur iawn yn cystadlu ar ddydd Sadwrn Tachwedd 19 ym mhwll nofio Bangor. Da iawn chi!
------------------------------------------------------------------
Bocsys Nadolig- dyma ddau frawd caredig wedi rhoi yn hael tuag at yr elusen Operation Christmas Child eleni. Diolch yn fawr!


-------------------------------------------------------------------

Rhaglen Deledu

plant gyda hogiau'r wyddfa

Dyma lun o Blant Blwyddyn 6 yn trafod gyda’r Hogia’r Wyddfa yn ddiweddar.

Yr oedd cwmni Avanti yn eu ffilmio ar ran y rhaglen Dechrau Canu dechrau Canmol i’w ddarlledu ym mis Rhagfyr.

-------------------------------------------------------------------

DAWNS I BAWB

PERFFORMIO Bu plant blwyddyn 2 yn perfformio i weddill y disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn ddiweddar yn dilyn cyfres o sesiynau yn yr ysgol. Da iawn chi!

-------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Rocedi : Noson Tȃn Gwyllt Tachwedd 5ed 2011

rocedi tocynnau aur


Daeth 16 o wobrau arbennig i blant yr ysgol am adeiladu rocedi ar gyfer Noson Tȃn Gwyllt. Diolch i Mr a Mrs Evans ( Padarn Lake) am feirniadu! Y wobr oedd Tocyn Aur arbennig i’w ddefnyddio ar y noson! Da iawn bawb - yr oedd yn gystadleuaeth agos iawn!

-------------------------------------------------------------------

Noson Tȃn Gwyllt
Cafwyd noson hynod o lwyddiannus a’r tywydd yn glen! Daeth llu o blant i’r Padarn Lake i weld yr arddangosfa. Diolch i Elwyn a Rhian a’r teulu am eu caredigrwydd ac am ein cynorthwyo ar y noson. Casglwyd dros £600 tuag at Gronfa’r ysgol ar y noson. Diolch yn fawr i bawb a fu’n paratoi a chynorthwyo.

-------------------------------------------------------------------

Diolch yn fawr
Derbyniodd yr ysgol siec o £50 gan gyn-ddisgyblion yr ysgol ar ol iddynt fod mewn aduniad yn ddiweddar. Diolch yn fawr i Mr Bryn Jones a Safon 4 1971-1972 am eu rhodd caredig.Dyma englyn ar gyfer yr achlysur:
Aduniad er daioni-ydyw hwn
A down i drysori
Holl afiaith ein heniaith ni
Ar aelwyd bro’r chwareli.

Bryn Jones 15.10.11

-------------------------------------------------------------------

Sêr Y Syrcas- Gwasnaeth Llyfrgelloedd i Blant

DERBYN MEDALAU Daeth 29 o fedalau gloyw i’r ysgol yn diweddar oherwydd bod disgyblion yr ysgol wedi mynychu’r llyfrgell o leiaf bedair gwaith yn ystod y gwyliau!Da iawn chi i gyd - ond genethod oedd y mwyafrif ohonoch unwaith eto – flwyddyn nesaf amdani fechgyn!!

-------------------------------------------------------------------

Twrnament Rygbi Caernarfon

team photo Congratulations to the rugby squad for competing in the Caernarfon Rugby Club Tournament. Thank you Mr Harding for training the squad and we hope to see individuals in the next Rugby World Cup!

-------------------------------------------------------------------

Diolchgarwch

diolchgarwch thansgiving

Bu i bawb baratoi eitemau ar gyfer y gwasanaeth diolchgarwch ar y dydd Gwener cyn y gwyliau. Cafwyd casgliad arbennig o ffrwythau a chasglaid o arian ar gyfer Ward Alaw yn Ysbyty Gwynedd.

Dyma ddisgyblion hynaf yr ysgol yn cyflwyno ffrwythau i drigolion Plas Garnedd a Phlas Pen Gwaith.

-------------------------------------------------------------------

Gwasanaeth Tȃn Gogledd Cymru
Bu Gwawr yma o’r gwasanaeth Tȃn yn rhoi sgwrs i flwyddyn 1 + 4 ar ddiogelwch tan

------------------------------------------------------------------

Llythrennedd Ffilm
Bu Plant blwyddyn 6 yn ran o sesiwn Llythrennedd ffilm gydag Eilir Evans yn ddiweddar. Sesiwn wedi ei drefnu drwy’r Galeri.

------------------------------------------------------------------

Cyflwyno Blodau yn Sioe LLanelwedd

llanelwedd Cafodd ferch ifanc ym mlwyddyn 3 ei dewis i gyflwyno blodau i’r Llywydd a’i wraig yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd yn ystod yr Haf eleni.

-------------------------------------------------------------------

Ennill Cystadleuaeth Rhedeg Mynydd Iau Gogledd Cymru
rhedeg mynydd Dyma lun o ddisgybl Blwyddyn 3 wedi ennill Cystadleuaeth Rhedeg Mynydd Iau Gogledd Cymru. Da Iawn ti!

-------------------------------------------------------------------

Dyma Swyddion Diogelwch Y Ffyrdd( Blwyddyn 5) am y flwyddyn 2011-2012

-------------------------------------------------------------------

Dosbarth Meithrin

plant meithrin meithrin
Dyma lun o rai o blant y dosbarth meithrin ar eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol.

Croeso

Croeso i gyn ddisgybl Mr Iwan Harding atom fel athro llanw ym Mlwyddyn 6 .

---------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol
Tim Gwyrdd
cyngor
tim gwyrdd
Mae Cyngor yr ysgol a’r tim gwyrdd wedi eu hethol.

---------------------------------------------------------------------

Dawns I Bawb

Mae plant Blwyddyn 2 yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau Dawns I Bawb y tymor hwn.

Ffarwelio ȃ Mr Wynne

Mr Wynne Mr Wynne ar ei ddiwrnod olaf yn ysgol Dolbadarn

Yr oedd Gorffennaf 15 yn ddiwrnod trist i’r ysgol.Yr oedd Mr Rolant Wynne yn ein gadael ar ôl 12 mlynedd er mwyn newid swydd – ef fydd swyddog y maes ar gyfer UCAC o hyn ymlaen.

Pob lwc iddo yn ei swydd newydd ac i’r dyfodol. Dyma’r englyn a ysgrifenwyd ar ei gyfer gan y Prifardd Ieuan Wyn.

Rolant. N Wynne
Prifathro, Cymro i'r carn, - arweinydd
 chyfraniad cadarn;
Hybu iaith, a meithrin barn
A hyder plant Dolbadarn

Ieuan Wyn 2011

Cyflwynwyd lun o waith Ann Catrin iddo yn ystod ein gwasanaeth diwedd y tymor. Cerflun o’r chwarel a’r castell wedi eu llunio o fetel. Bu i’r plant ei gyfarch fesul dosbarth ac yr oedd deigryn mewn ambell i lygad! Hwyl fawr Mr Wynne!

---------------------------------------------------------------------

Teithiau a gweithgareddau yn Nhymor Yr Haf 2011 ( Adran Iau)

• Ymweliadau ȃ Choed Dinorwig/ Coedwig Niwbwrch a Chae Mabon
• Taith i erddi Glynllifon i weld drama Swyn Y Coed
• Teithiau o gwmpas y Chwarel ac i’r Amgueddfa Lechi
• Gala Nofio yng Nghaernarfon
• Mabolgampau – tim buddugol oedd Padarn
• Dyma rai o enillwyr y dydd
• Bachgen gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau: Charlie Panton
• Geneth gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau: Elin Thomas
• Ysgol y Môr- Plas Menai Blwyddyn 5
• Gweithgareddau awyr agored megis canwio a dringo- diolch i nifer o rieni am ein cynorthwyo eleni.
• Ymweliad Caerdydd

---------------------------------------------------------------------

Kerbcraft

kerbcraft
Mae disgyblion blwyddyn 1 wedi cwblhau eu hyfforddiant diogelwch y ffyrdd (Kerbcraft).

Cafodd pawb hwyl yn cyfarfod 'Carys Ofalus' ar ddiwedd yr uned.

 

Cinio’r Ysgol

Bydd pris cinio ysgol yn codi ar ôl y Pasg i £1.90 y dydd (£9.50 yr wythnos)

---------------------------------------------------------------------

Ymweliad y Pasg i Goleg y Bala

Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn dilyn Stori’r Pasg yng Ngholeg y Bala.

---------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Awyr Agored

dringo Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 dreulio’r bore yn ‘Rhaffau ac Ysgolion’ yn ddiweddar. Yn y prynhawn cafodd y disgyblion weithgareddau sgiliau tîm dan ofal Mr Dilwyn Sanderson-Jones o gwmni ‘Mentro Môr a Mynydd’. Cafodd pawb ddiwrnod i’w gofio! Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

--------------------------------------------------------------------

Ysgol y Bannau

Braf oedd cael croesawu unwaith eto ddisgyblion ac athrawon Blwyddyn 4, Ysgol y Bannau yn Aberhonddy. Mae’r disgyblion hynaf yn edrych ymlaen at ymweld ag Ysgol y Bannau ar eu taith lawr i Gaerdydd ym mis Gorffennaf.

--------------------------------------------------------------------

Gwyl Athletau

gwyl athletau

Mae tîm yr ysgol wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y gystadleuaeth athletau dan do am yr ail flwyddyn yn olynol.

Pob dymuniad da yn y rownd derfynol yng Nghanolfan Hamdden Porthmadog y mis nesaf.

--------------------------------------------------------------------

Cwrdd a Fiolynydd

Jack Liebeck Cafodd rhai o’r disgyblion fynd i gwrdd a’r fiolynydd Jack Liebeck yn ystod ei ymweliad i Llanberis.

--------------------------------------------------------------------

Trwynau Coch

Bu Ysgol Dolbadarn yn dathlu diwrnod trwynau coch gyda gwalltiau gwirion! Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r diwrnod. Cliciwch yma i weld rhagor o luniau.

--------------------------------------------------------------------

Gareth Roberts –Lluniau Lleol

Gareth Roberts

Bu Gareth Roberts o Ddeiniolen yn siarad efo’r plant am ei brosiect yn hel lluniau a chofnodi llwybrau yn yr ardal.

Roedd y weithgaredd yma yn gysylltiedig â Gŵyl Ffilmiau Llanberis.

--------------------------------------------------------------------

Sioe Bygiau Baco

Cafodd Disgyblion blynyddoedd 4-6 gyflwyniad i beryglon ysmygu gan y consuriwr Howard Hughes. Maent rwan yn awyddus i ymuno â Chlwb Bygiau Baco.
Cliciwch yma i weld lluniau o’r sioe.

--------------------------------------------------------------------

Dawns i Bawb

gwers dawns i bawb Mae disgyblion blwyddyn 3/4 wedi bod yn derbyn hyfforddiant dawns dan ofal cwmni ‘Dawns i Bawb’.

--------------------------------------------------------------------

Diwrnod Crempog

diwrnod crempog

Coginiodd plant y dosbarth Meithrin a Derbyn grempogau blasus.


Cliciwch yma am fwy o luniau.

--------------------------------------------------------------------

Hyfforddiant Pêl Droed – ‘Kick-it’

hyfforddiant

Mae rhai o ddisgyblion yr adran Iau wedi bod yn derbyn hyfforddiant pêl droed gan gwmni ‘Kick-it’. Dyma’r ail dro i’r cwmni redeg cwrs Cafodd y disgyblion lawer o hwyl yn dysgu sgiliau newydd gyda Chris!

Cliciwch yma am fwy o luniau.

--------------------------------------------------------------------


Sioe Chwedlau Aesop

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli i wylio sioe Chwedlau Aesop.

--------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Ysgol Dolbadarn

eisteddfod Unwaith eto, cafwyd cystadlu brwd yn Eisteddfod yr ysgol. Diolch i Mr Iwan Williams (cyn ddisgybl ) am ddod i feirniadu’r cystadlu.

--------------------------------------------------------------------

Techniquest

Bu’r disgyblion hynaf yng nghweithdy Starlab a drefnwyd gan Techniquest yn y Mynydd Gwefru. Roedd y sioe yn rhoi synaid da i’r plant o anferthed y bydysawd.

--------------------------------------------------------------------

Hawliau Plant

Bu disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn dysgu am hawliau plant.

--------------------------------------------------------------------

Ymweliad Castell Conwy a Chastell Caernarfon

castell

Bu disgyblion yr adran Iau yn ymweld â Chastell Caernarfon a Chastell Conwy fel rhan o’i gwaith thema.

Cliciwch yma i weld lluniau o’r ymweliad.

--------------------------------------------------------------------

Llwyddiant yn y Gala Nofio

plant y gala nofio

Cynhaliwyd Gala Nofio ysgolion mwyaf Arfon ym mhwll nofio Caernarfon Bu i dîm yr ysgol ennill llawer o wobrau a dod yn drydydd ar ddiwedd y cystadlu.

Dyma lun o nofwyr talentog yr ysgol.

--------------------------------------------------------------------

Presenoldeb 100%

plant presenoldeb llawn Llwyddodd 35 disgybl i ennill tystysgrif a gwobr am bresenoldeb llawn y tymor diwethaf ar waethaf llawer o salwch. Da iawn chi.

Yn anffodus, mae gormod o blant yn dal i gyrraedd yn hwyr. A gaf i apelio ar bawb i sicrhau bod y plant ar fuarth yr ysgol erbyn 8.40am —cyn i’r gloch ganu—ar ôl yr hanner tymor. Diolch.

--------------------------------------------------------------------

Marciau Llawn

Mae cegin Ysgol Dolbadarn wedi cael marciau llawn yn y Sgôr Hylendid Bwyd. Llongyfarchiadau i ferched y gegin.

 

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma