Archif Newyddion


Newyddion o 2012:

 

Dyma bolisiau wedi eu hysgrifennu gan y Cyngor Ysgol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-2016

Polisi Addysg Rhyw a Pherthnasedd Disgyblion

Polisi Atal Cyffuriau Disgyblion Cynradd 2012

Polisi Disgyblion Bwyd a Ffitrwydd

------------------------------------------------------------------

Noson Ffair Nadolig y Ganolfan Rhagfyr 20fed

poster

------------------------------------------------------------------

Dosbarth Meithrin

plant chwarae yn y tywod

peintio


Hoffwn estyn croeso cynnes iawn i ddisgyblion newydd y dosbarth Meithrin.

Maent wedi ymgartrefu'n dda yn yr ysgol ac yn mwynhau cymeryd rhan yng ngweithgareddau'r dosbarth.

------------------------------------------------------------------

Bocsys Nadolig
bocsys nadolig

Daeth llu o focsys Nadolig unwaith eto eleni ar gyfer yr achos arbennig yma. Diolch i bob un o'r plant a fu wrthi'n brysur yn eu pacio yn ofalus! Diolch hefyd i Mr john Pritchard am wneud trefniadau ar ein rhan.

 

 

------------------------------------------------------------------

Llythyr o ddiolch
Dyma lythyr ar gyfer Mr a Mrs Evan gwesty Padarn Lake yn diyn Noson Tan Gwyllt - cliciwch yma

Ipads
D
iolch i Ffrindiau A Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd caredig o £3000 tuag at prynu 8 Ipad newydd. Mi fydd y plant wrth eu boddau eu defnyddio yn ystod y gwersi.


Cystadleuaeth Cynllun Cerdyn Nadolig Tim Achub Y Mynydd
Llongyfarchiadau i:-

plant

 

Dosbarth Meithrin - Meilir Wyn Jones
Bl 1 a 2 - Joseff Closs-Stacey
Bl 3 a 4 - Eira Daimond
Bl 4 a 5 - Fflur Mercer-Roberts
Bl 5 a 6 - Megan Wynne Roberts

 

 


Cystadleuaeth Helfa Drysor Gwsty Fictoria

Llongyfarchiadau i:
1 Caio Wyn Jones
2. Cadi Thomas
3. Deio Llwyd Roberts


Diwrnod Plant Mewn Angen
Llwyddodd yr ysgol i gasglu £205 ar gyfer Diwrnod Plant Mewn Angen eleni. Diolch i bawb.

------------------------------------------------------------------


Plant Mewn Angen 2012

Yr oedd Diwrnod Plant Mewn Angen yn lwyddinat mawr a'r dosbarthiadau i gyd wedi dewis thema benodol ar gyfer eleni.

plant mewn gwisg ffansi gwerthu teisennau


Meithrin- Superhero / tywysoges
Derbyn- anifeiliaid
Bl 1+2 -gwledydd y Byd
Bl 3+4- Pyjamas
Bl 4+5 - dillad tu chwith
Bl 5+6 - gwalltiau gwyllt

Cafwyd ambell i gacen flasus hefyd- diolch am eich cyfraniadau.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Zoolab

malwen neidr

Daeth cwmni Zoolab at blant yr Adran Iau yn ddiweddar er mwyn dangos enghreifftiau o greaduriaid ecsotig ac anghyffredin o bedwar ban byd. Yr ydym wedi dysgu am enwau a chynefinoedd y creaduriaid yn ogystal a sut y mae'r creaduriaid yn addasu i'w cynefinoedd. Yr oedd pawb y ddewr iawn wrth gyffwrdd y tarantula a'r neidr!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Ysgolion Ers Talwm

dau blentyn

 

Bu Mrs Gwenda Wiliams Swyddog Addysg yr Archifdy yn yr ysgol er mwyn rhoi cyflwyniad i flynyddoedd 3+4 ar Ysgolion ers talwm. Cawsom fore difyr yn ei chwmni a bu i rai o'r plant wisgo i fyny ar gyfer yr achlysur. Bu i Mrs Williams ddangos arteffactau i ni er enghraifft y gansen a'r 'Welsh Not'.

Cawsom gyfle i edrych ar y llyfrau log a llyfrau cosb yr ysgol yn ogystal a dysgu mwy am y gwersi yr oedd yn cael eu cyflwyno yn ystod y cyfnod. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i Mrs Williams am ddod atom.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

------------------------------------------------------------------

Tim Achub Y Mynydd Llanberis

dau blentyn
plant

Daeth Tim Achub Y Mynydd Llanberis i'r ysgol am ddiwrnod er mwyn dangos i'r plant sut i fod yn ddiogel ar y mynydd a pha offer sydd ganddynt wrth achub bywydau dringwyr. Cafodd y plant gyfle i ymarefr rhai o'r sgiliau angenrheidiol yn ogystal a gweld y cerbyd sydd yn cael ei ddefnyddio i achub cerddwyr sydd yn mynd i drafferth ar y mynydd. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i Kate a Ross am rhoi eu hamser i ddod atom. Bydd cyfle i blant pob dosbarth wneud llun ar gyfer cerdyn Nadolig a byd y rhai buddugol yn cael eu gwerthu o gwmpas y pentref. Diolch i siop Tan Y Ddraig am y gwobrau. I weld mwy o luniau cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Diolch i Mr Pritchard

mr pritchard a phlant
Diolch i Mr Pritchard am drafod gwasanaeth Diolchgarwch yn y capel gyda'r disgyblion Blwyddyn 3 + 4 yn ddiweddar.


Bu'r plant yn astudio Diolchgarwch ac arferion mewn capel,eglwys a synagog. Cawsom nifer o ffeithiau diddorol am hanes cyfnod y diolchgarwch ac am Capel Coch.

------------------------------------------------------------------

Ymwelydd Iechyd
Mae Ymwelydd Iechyd wedi bod i fewn i'r dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen yn siarad am fabanod a thyfiant gyda'r plant a bydd mam a'i phlentyn yn dod i fewn i'r dosbarth i drafod anghenion babi.

------------------------------------------------------------------

Diwrnod T.Llew Jones Hydref 11 2012

Bu i rai o ddisgyblion yr ysgol gyrraedd wedi eu gwisgo fel cymeriadau o lyfrau T.Llew Jones( Brenin Llenyddiaeth Plant) er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol T.Llew Jones ar Hydref 11eg. Yr oedd sawl mor-leidr digon ffyrnig i'w weld ac ambell i sipsiwn hefyd. Diolch i bawb am gyfrannu i'r diwrnod.

------------------------------------------------------------------

Y Cyngor Ysgol Newydd

plant

------------------------------------------------------------------

Noson Tan Gwyllt - Gwesty Padarn Lake

Nos Lun Tachwedd 5ed 5.30

------------------------------------------------------------------

Bingo yng Ngwesty'r Dolbadarn Nos Wener Medi 28 am 7 o'r gloch

Byddai cyfeillion yr ysgol yn ddiolchgar iawn i dderbyn gwobrau raffl erbyn bore Gwener Medi 28 os gwelwch yn dda.

Cyfnod Allweddol 2 Haf 2012

cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Cyfnod Sylfaen Haf 2012

cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------
plant

Bu blant Blwyddyn 3+ 4 ar daith i Felin Llynnon yn ddiweddar. Cawsant brofiad o fywyd mewn bryngaer Geltaidd.

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Mae Mabolgampau heddiw (09/07/12) wedi ei ganslo.

------------------------------------------------------------------
Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen - Dull newydd o addysgu a gofalu am blant 3 i 7 oed. Canllaw i rieni a gofalwyr. - Cliciwch yma i lawrlwytho.

------------------------------------------------------------------

Bu plant y Cyfnod Sylfaen i’r Galeri i weld y sioe  “Y Goedwig”. Bu’r coreograffydd yn yr Ysgol yn cynnal gweithdy dawns. Roedd y plant wedi mwynhau yn fawr. Hefyd bu’r plant Cyfnod Sylfaen ar drip gwaith maes yn Coed Doctor yn chwilio am drychfilod. Roedd yn fore diddorol iawn.


------------------------------------------------------------------

Bu’r dosbarth derbyn, Bl 1 a Bl 2 ar ymweliad â festri  Capel Coch. Bu Mr Pritchard yn ateb cwestiynau am y Capel a bedyddiodd ein doli Catrin Wyn.  

------------------------------------------------------------------

Bu disgyblion blynyddoedd 1 a 2 yn astudio'r thema 'Yn yr ardd' ac fel rhan o'r gwaith yn plannu blodau ac yn adeiladu gwesty pryfetach.

------------------------------------------------------------------

Cynhelir sesiynau ffitrwydd yn wythnosol i ddosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen. Mae'r disgyblion wedi llwyddo i redeg pellter o 2 km erbyn hyn ac wedi cael eu gwobrwyo a thystysgrif.

------------------------------------------------------------------

Bu i ddosbarthiadau Cyfnod Allweddol Dau astudio cyfnod yr Ail Ryfel Byd yn ddiweddar. Cawsant gyfleoedd i brofi  Dogni Bwyd yn uniongyrchol wrth goginio bwydydd y byddai pobl wedi ei fwyta yn ystod y cynod.

Llwyddodd Blwyddyn 3 i goginio cacennau o bob math, Blwyddyn 4 wnaeth y bisgedi a bu i flwyddyn 5 bobi bara a gwneud menyn eu hunain.
Drwy wneud hyn yroedd y disgyblion yn gwerthfawrogi effaith dogni bwyd ar y math o fwydydd y gellid eu coginio yn ystod y Rhyfel.
Yr oedd rhai o’r disgyblion wedi eu gwisgo mewn gwisg hen ffasiwn ar gyfer ceisio ail-greu parti i ddathlu diwedd yr Ail Ryfel Byd  a bu iddynt astudio a pherfformio rai o ganeuon y cyfnod yn ogystal â chreu caneuon eu hunain ar gyfer y dathliadau.

------------------------------------------------------------------

Dyma lun o eneth Blwyddyn 3 sydd wedi llwyddo eto mewn cystadleuaeth ddringo yn ddiweddar. Mae hefyd wedi ei dewis ar gyfer tim dringo ieuenctid Cymru. Da iawn ti.

------------------------------------------------------------------

Diwedd mis Mawrth, cafodd blwyddyn 4 gyfle i fynd i weld sioe am gynilo arian o'r enw 'Spyd ar y Soffa' gan Mari Gwylim a Gwen Lasarus yn Llyfrgell Llanberis. Cafodd y plant hwyl yn gwylio'r sioe a dysgu mwy am bwysigrwydd cynilo arian poced.

------------------------------------------------------------------

Cymerodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 ran mewn gweithdy drama ac ymwybyddiaeth ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn Neuadd Goffa Felinheli.

------------------------------------------------------------------

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod yn creu cyflwyniadau cyfrifiadurol am ardal o'r Amgueddfa Lechi, Llanberis. Mae'r gwaith yn ran o ddathliad pen blwydd yr amgueddfa yn bedwar deg mlwydd oed.

------------------------------------------------------------------

Bu plant ysgol Dolbadarn yn cyd-weithio gyda disgyblion Ysgol Brynrefail ar y prosiect gwyrdd.  Bu disgyblion Brynrefail yn brysur yn cynllunio gyda phlant blwyddyn 5 sut y gallwn wella gardd ein hysgol. Yna cyd-weithiodd pawb i dacluso a phlannu blodau o amgylch yr ysgol.

------------------------------------------------------------------

Trip Bl5 i Rhyd Ddu
Dydd Iau, Ebrill 26ain aeth blwyddyn 5 ar drip i Rhyd Ddu. Cawsom amser gwych ar y trip. Dechreuodd y diwrnod pan wnaeth pawb i fewn i’r bws mini. Roedd pawb wedi cyffroi yn lan ar ôl cyrraedd. Aethom i weld ein hystafelloedd a chadw ein bagiau a’n sachau cysgu.


Cawsom chwarae gemau adeiladu tim i gychwyn a chafodd pawb hwyl yn ceisio datrys y problemau. Yn anffodus roedd y tywydd yn wael iawn. Roedd pawb yn wlyb domen erbyn amser cinio.
Yn y prynhawn aethom am dro i’r goedwig a heibio’r afon. Ar ôl cyrraedd yn ôl i’r Ganolfan ar ôl y daith roedd pawb wedi blino’n lan ac yn barod am llond bol o fwyd. Cawsom spageti bolones a chacen siocled i bwdin. Roedd yn flasus iawn. Yna roedd hi bron yn amser gwely. Aethom i fyny i’r ystafelloedd , siarad am ychydig ac yna goplau i ffwrdd i gysgu!
Yn y bore codais am 7 y bore. Roedd yn rhaid i ni baratoi ar gyfer y daith drwy wneud brechdanau a diod i ni’n hunain. Yna dechreuom gerdded o Rhyd Ddu, dros Bwlch Maelgwn i Llanberis. Pan welsom yr ysgol ar ddiwedd y daith roedd pawb wrth eu boddau. Cefais amser da ar y daith ond roeddwn wedi blino’n ofnadwy erbyn y nos.
Molly Ellis

Gweithgareddau Clwb Mistar Urdd Bl 1 a 2
Yn ystod mis Ionawr cawsom ymweliad gan Alison ac Adam, Swyddogion Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd.Cawsom lawer o hwyl wrth ddysgu am gynefinoedd amrywiol.

Mae'r dosbarth yn llawn tylluanod ac adar bach lliwgar wedi i Mrs Heidi Petch, mam Jac, ddod i arwain sesiwn grefftau gyda ni.

Ymweliadau'r Cyfnod Sylfaen
Ar ddiwrnod Santes Dwynwen aeth dosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen am dro i'r eglwys.Roedd y Rheithor Carol Roberts yn ein disgwyl yno a chawsom ein harwain o amgylch yr eglwys.

Bu P.C.Neil Williams yn y dosbarthiadau hefyd.Cawsom sgwrs ganddo a Tarian y ddraig ynglŷn â chadw at y rheolau yn yr ysgol a hefyd yn ein bywyd o ddydd i ddydd.

Newyddion Chwaraeon
Chwefror y 6ed.Bu'r tîm pêl-rwyd yn cystadlu mewn cystadleuaeth pelrwyd yr Urdd yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon
Chwefror y 10fed- bu tim nofio yn cynrychioli'r ysgol yn y Gala Nofio ysgolion Arfon yng Nghaernarfon.

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i’r plant ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch. Braf oedd gweld Tomos Mabon Pritchard a Deio Llwyd Roberts yn cystadlu ar yr unawdau. Pob lwc i’r Gân Actol, y Parti Llefaru a’r Côr yn yr Eisteddfod Sir.

Arbed Dwr

arbed dwr

Dyma Claire Jones, Swyddog Addysg - Canolfan Addysg Amgylcheddol Alwen yn trafod ffurf o arbed dwr gyda disgyblion yr Adran Iau.
Llwyddodd y disgyblion i adnabod nifer o ffurf gwahanol i ddefnyddio dwr yn effeithlon.

Diogelwch ar y We

diogelwch ar y we

Daeth PC Neil Williams o Heddlu Gogledd Cymru i'r ysgol i drafod Diogelwch ar y We gyda disgyblion yr Adran Iau.

Pobl Sy'n Helpu

dosbarth meithrin

PC Neil yn ymweld a'r dosbarth Meithrin/Derbyn i son am bobl sy'n ein helpu.

Eglwys Sant Padarn

eglwys sant padarn

Plant Dosbarth Derbyn yn ymweld ag Eglwys Sant Padarn.


Ymweliad i'r Llyfrgell

ymweliad i'r llyfrgell

Blwyddyn 3 yn mynychu sesiwn yn y llyfrgell yn deall sut i ddefnyddio llyfrau i chwilio am
wybodaeth.


Cystadleuaeth Ddringo

ruby

Mae'r disgybl yma o Flwyddyn 3 Wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth ddringo yng Nganolfan Beacon yn ddiweddar.

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma