Archif Newyddion


Newyddion o 2013:

 

Ffair Nadolig  
plant

Cafodd Blwyddyn 5+6 brofiad o wneud crefftau Nadolig gan ddefnyddio coed traddodiadol. Bu i ddisgyblion blwyddyn 3+4 wnio addurn Nadolig er mwyn eu gwerthu yn y Ffair Nadolig.

Plant Blwyddyn 3+4 wedi gwnio addurn Ndaolig ar gyfer y ffair.

------------------------------------------------------------------
Sioe Nadolig

Cafwyd dwy sioe arbennig a’r plant i gyd wedi mwynhau perfformio.
Sioe y Cyfnod Sylfaen oedd Anest Yr Angel a sioe yr Adran Iau oedd Y Dyn Blin. Dikolch i bawb am gefnogi a fu’n cynorthwyo gyda’r gwisgoedd ac ati.

plant

plentyn

Plant y Cyfnod Sylfaen yn perfformio Anest yr Angel

Y Dyn Blin - sioe Nadolig Plant yr Adran Iau

 

------------------------------------------------------------------

Gwaith Afon

Bu disgyblion yr Adran Iau ar daith er mwyn astudio yr Afon Hwch a’r Afon Goch ar gyfer y gwaith Daearyddiaeth. Anodd credu bod blwyddyn ers y llifogydd!

------------------------------------------------------------------

Mrs Roberts

Bydd Mrs Rhian Roberts yn ein gadael y tymor hwn ar ol bron i 10 mlynedd yn yr ysgol. Dymunwn y gorau iddi a’r teulu i’r dyfodol a diolchwn iddi am ei gwaith caled dros yr holl flynyddoedd.

------------------------------------------------------------------

Techniquest

Techniquest

 

 

Daeth staff Techniquest i’r ysgol er mwyn rhoi cyflwyniad i’r Cyfnod Sylfaen ac i Flynyddiedd 5+6.Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i arbrofi gyda gemau ac offer mathemateg ymarferol.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Ffair Nadolig

Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 5+6 gyfle i greu nwyddau pren i’w gwerthu yn y Ffair Nadolig eleni.

Christmas Fair Christmas Fair

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Plant Mewn Angen

Children In Need

 

Cafodd y plant ddiwrnod arbennig wedi eu gwisgo mewn gwisg ffansi neu byjamas ar gyfer codi arian ar gyfer yr elusen.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Coed Doctor

Coed Doctor

 

Bu ddisgyblion Blwyddyn 6 i Goed Doctor er mwyn edrych ar blanhigion a’u cynefinoedd gyda chymorth Catrin Owen ( Cyfoeth Naturiol Cymru). Cawsant gyfle i adnabod coed a phlanhigion o bob math y ogystal ȃ dysgu am effaith dyn ar yr amgylchedd.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd

Gala Nofio’r Urdd

 

Bu i blant gystadlu yn y Gala Nofio ym mhwll nofio Bangor yn ddiweddar. Da iawn i bawb a fu yno a llongyfarchiadau i dim cyfnewid y bechgyn am ddod yn drydydd!

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Gwaith Campus

Cliciwch yma i fynd i'n tudalen newydd gyda gwaith da o'r dosbarthiadau

------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol 2013-2014
Grwp Gwyrdd 2013-2014
Cyngor Ysgol
Grwp Gwyrdd

------------------------------------------------------------------

Llys Genhadon Chwaraeon
2 BLENTYN

 

Dyma ein Llys Genhadon chwaraeon am eleni. Mae'r disgyblion wedi derbyn hyfforddiant ac yn cynorthwyo gyda sesiynau chwaraeon ar ol ysgol.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Coed Doctor

plant
plant


Bu’r disgyblion yr Adran Iau yng Nghoed Doctor yn ddiweddar er mwyn astudio planhigion a’u cynefinoedd. Yr ydym yn ddiolchgar i Catrin Owen o Gyfoeth Naturiol Cymru am ei chymorth ac am baratoi gweithgareddau difyr ar ein cyfer. Dysgodd y plant enwau coed yn yr ardal leol a sut i fesur oedran coeden. Cwasant gyfle hefyd i greu lloches ar gyfer anifail gwyllt gan ddefnyddio dail a brigau.

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Ffair Nant Peris

3 geneth 3 plentyn

Yr oedd yn fraint cael cystadlu yn Ffair Nant eleni a bu i bob disgybl yn yr ysgol addurno llwy bren ar gyfer yr achlysur. Llongyfarchiadau i’r rhai oedd yn fuddugol.

------------------------------------------------------------------

Taith i Gonwy

plant plant
   
plant plant


Bu ddisgyblion yr Adran Iau ar daith i Gonwy yn ddiweddar er mwyn ymweld ȃ Phlas Mawr a gwarchodfa natur yr RSPB. Maent wedi bod yn astudio bwyd yng nghyfnod y Tuduriaid a phlanhigion yn eu cynefinoedd yn ystod y tymor ac yr oeddynt wedi paratoi cwestiynau i’w gofyn o flaen llaw. Bu i bawb fwynhau y diwrnod yn fawr iawn- yn enwedig y daith ar hyd y bont ac ar lan yr Afon Conwy.

------------------------------------------------------------------

Ras Beicio ‘ Tour Of Britain’

plant gyda beic bechgyn yn beicio


Cafodd y disgyblion hynaf gyfle i brofi gweithgareddau beicio yn ystod yr achlysur pwysig hwn a bu gweddill y plant am dro ar hyd y pentref er mwyn gweld y dathliadau ar holl gynnwrf.

------------------------------------------------------------------

Y Cyngor Ysgol 

plentyn

 

 

Dyma gynrychiolwyr Y Cyngor Ysgol  am eleni :

 

 

 

 

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Charlie Jackson
Dewi Jones
Joe Chester
Ruby Wood
Sion Huw Owen
Annie Chester
Nel Hughes Jones
Eira Daimond
Billy Jones
Elin Tomos
 
Cynrychiolydd y Meithrin - Alun Owen
Cynrychiolydd Dosbarth Derbyn - Natalie Meek
Cynrychiolydd Blwyddyn 1 - Charlie Panton

------------------------------------------------------------------

Y Grwp Gwyrdd

Dyma gynrychiolwyr y Grwp Gwyrdd am eleni:

Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Cadi Roberts
Lisa Rowlands
Melody Haston Wilson
Llew Williams
Dafydd Mullane
Jack Booth
Connor Roberts
Lowri Collins

------------------------------------------------------------------

Canlyniadau Mabolgampau

bachgen
2 eneth
Victor Ludorum
Caio Thomas Bl 3
Victrix Ludorum
Melody Haston Wilson Bl 4 a Lisa Rowlands Bl 3
   
2 blentyn
 
Tŷ Buddugol 2013: Padarn
 
   

Gala Nofio

2 blentyn
3 plentyn

Tŷ Buddugol: Padarn

Geneth â’r nifer mwyaf o bwyntiau: Molly Chisholm

Bechgyn gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau: Billy Jones a Caio Thomas

Cywaith y Tymor

2 fachgen
Gwobr arbennig am Gywaith y Tymor: Guto Selwyn Williams a Dafydd John Griffith


Gwobr Dysgu Cymraeg
Gwobr arbennig i ‘r disgybl a wnaeth ymdrech ardderchog i ddysgu’r Gymraeg: Cora De Silva

Dechrau Ysgol Brynrefail

Blwyddyn 6
Dymuna’r ysgol ddymuniadau gorau i ddisgyblion 6 sydd yn mynychu Ysgol Brynrefail ym mis Medi- hwyl fawr a phob lwc
 

 

Eisteddfod Llangollen
Bu plant yr Adran Iau ar daith i Eisteddfod Llangollen yn ddiweddar. Cawsant brofi dawnsfeydd a cherddoriaeth o bedwar ban byd gan gynnwys Indonesia ac India. Bu iddynt fwynhau y Dawnsio Stryd a Bollywood yn ogystal.

------------------------------------------------------------------

Fferm Y Foel
Aeth plant y Cyfnod Sylfaen ar daith i fferm Y Foel. Cawsant ddiwrnod bendigedig ymysg yr holl anifeiliaid fferm ac yr oedd yr haul yn gwenu’n braf! I weld y lluniau cliciwch yma am y Dosbarth Meithrin, a cliciwch yma am y Dosbarth Derbyn.

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio Ysgolion
Bu i nifer o’r disgyblion gystadlu yn y Gala er mwyn cynrychioli’r ysgol eleni. Daliwch ati.

------------------------------------------------------------------

Mabolgampau’r Urdd-
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a fu wrthi’n cystadlu eleni. Da iawn chi.

------------------------------------------------------------------

Ymweliad yr Adran Iau i’r Foryd.
Cafodd disgyblion yr Adran Iau daith gerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir yn ogystal a chyfle i astudio ardal y Foryd yn ddiweddar. Diolch i Alison swyddog Cyngor Gwynedd am ein tywys ar y diwrnod. Cliciwch yma i weld y lluniau.

------------------------------------------------------------------

imageMabolgampau
Cafwyd bnawn arbennig ar gae’r Ddôl yn ddiweddar a’r haul yn gwenu’n braf arnom.
Y tŷ buddugol eleni oedd Padarn a llwyddodd y disgyblion hyn ennill y tlysau am y disgyblion gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau:-

• Victor Ludorum : Caio Thomas Blwyddyn 3
• Victrix Ludorum: Melody Haston-Wilson Bl 4 + Lisa Rowlands Bl 3

 

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio Ysgol Dolbadarn
Aeth plant yr Adran Iau i gyd i’r pwll nofio un prynhawn ar gyfer y gala nofio. Bu i bob un disgybl gystadlu a braf yw gweld plant mor ifanc yn nofio mor hyderus.
Y tŷ buddugol oedd Padarn unwaith eto.
Bachgen gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau:-

• Billy Jones ( Blwyddyn 4) a Caio Thomas(Blwyddyn 3)
• Geneth gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau:-Molly Chisholm (Blwyddyn 3)

------------------------------------------------------------------

imageFfair Haf
Cafwyd noson hynod o lwyddiannus yn y Ganolfan yn ddiweddar gyda’r disgyblion yn cerdded yn eu mygydau a’u hetiau dreigiau o westy’r Heights. Cafwyd perfformiad gan y disgyblion ieuengaf a chanodd ddisgyblion yr adran iau gan Hogia’r Wyddfa ‘Pentra Bach Llanber.’

 

pigion padarn Llwyddwyd i godi swm arbennig o arian sef £650. Diolch i bawb am gefnogi ac i bawb fu wrthi’n cynorthwyo sef, Rhieni a Chyfeillion yr ysgol, gofalwr y Ganolfan, Honeyz, y gwasnaeth tan a llawer iawn mwy. Diolch o galon. I weld mwy o luniau, cliciwch yma.

------------------------------------------------------------------

Y Foryd
Bu disgyblion Blynyddoedd 3,4+5 ar daith gerdded yn ardal y Foryd yng Nghaernarfon er mwyn deall mwy am warchodfeydd natur Cymru. Cawsant gyfle hefyd i gerdded rhan o Lwybr Arfordir Cymru a gwerthfawrogi y tirwedd a bywyd gwyllt. Yr oedd y tywydd yn fendigedig a phawb wedi mwynhau cael hufen ia cyn dod adref.

------------------------------------------------------------------

Caergylchu
Daeth Gwenllian o Gyngor gwynedd atom i roi cyflwyniad ar bwysigrwydd ailgylchu ac am yr hyn sydd yn digwydd yng Nghaergylchu yng Nghaernarfon. Mae’r plant wedi eu gwahodd i gystadlu mewn cystadleuaeth gwneud poster ar gyfer
Caergylchu.

------------------------------------------------------------------

Chwaraeon Blwyddyn 6
Bu i ddisgyblion blwyddyn 6 gymeryd rhan mewn diwrnod chwaraeon yn Ysgol Brynrefail ar y cyd a disgyblion Blwyddyn 6 y dalgylch. Yr oedd pawb wedi mwynhau y profiad yn fawr.

------------------------------------------------------------------

imageParti 1960au
Er mwyn cloi y thema ar gyfer y tymor cafodd disgyblion yr Adran Iau ddisgo a pharti y 1960au. Daeth nifer o’r disgyblion mewn gwisgoedd i’r ysgol ac yr oeddynt wertheu gweld- diolch i bawb am fynd i’r drafferth.

I weld fwy o luniau, cliciwch yma.

 


------------------------------------------------------------------

Canolfan Alwen
plantAeth Blwyddyn 3+4 i Ganolfan Alwen ger Ceriigydrudion er mwyn gweld yr argae a Llyn Brenig ac i ddysgu am ailgylchu dwr.

Cawsant gyfle hefyd i chwilio am greaduriaid dwr croyw mewn pwll ar y safle. Yr oedd pawb wedi mwynhau y daith yn fawr. Cliciwch yma i weld y lluniau

 


------------------------------------------------------------------

Gweithdy Dwr Cymru/ Caru Llyn Padarn
Cafodd y plant gyfle i ddysgu am sut i beidio a gwastraffu dwr a sut y mae’r cwmni yn trin ein dwr yfed. Yr oedd y plant yn brysur iawn yn gwneud eu gorau i gael dwr yfed glan i bob cartref mewn model gan roi ystyriaeth i sut y byddai hyn yn amharu ar gartrefi eraill ac ar y traffig yn y pentref. Bydd un dosbarth yn ymweld ȃ Chanolfan Alwen cyn bo hir.

------------------------------------------------------------------

Cyfeiriannu Bl wyddyn 5/6 Parc Padarn
Bu nifer fawr o blant yr ysgol yn llwyddiannus yn ystod y gystadleuaeth a byddent yn cystadlu eto yng Nglynllifon cyn bo hir.

------------------------------------------------------------------

Mabolgampau’r Urdd
Bbu nifer yn cystadlu eto eleni. Da iawn i bawb.

------------------------------------------------------------------

Baw Ci
3 person

 

Daeth gwen Alun atom o Gyngor Gwynedd i son am bwysigrwydd adnabod peryglon baw ci ac i blant olchi eu dwylo ar ol bod allan yn chwarae. Mae pob plentyn yn llunio poster er mwyn hyrwyddo peryglon baw ci ar gyfer eu harddangos ym meysydd chwarae Llanberis. Diolch i Gwen am ei sgwrs diddorol a chroeso mawr iddi yn ol yn yr ysgol!

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Diogelwch tân
plentyn

 

Daeth Gwawr Williams o'r gwasnaeth tân i roi sgwrs i Flwyddyn 3+4 yn ddiweddar.

Yr oedd y plant yn gwrando yn astud ac yn fodlon iawn gwneud eu gwaith cartref sef gofyn i rywun adref brofi y larwm yn wythnosol.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Ysgol Bro Hedd Wyn ar Ymweliad
plantDaeth plant Blwyddyn 3 Ysgol Bro Hedd Wyn Trawsfynydd ar ymweliad i'r ysgol fel rhan o'u taith pob dwy flynedd i'r ardal.

Croesawyd hwy gan y plant a rhoddwyd cyflwyniad gan pob grwp ar nodweddion arbennig Llanberis.

Cafodd y plant wahoddiad i ymweld â'r ysgol unrhywdro a byddem yn siwr o gadw mewn cysylltiad. Gobeithio yn wir y bu iddynt fwynhau y diwrnod yn y pentref.

------------------------------------------------------------------

Arbed Ynni
Daeth Ffion i'r ysgol unwaith eto i drafod arbed ynni gyda'r disgyblion ac i egluro beth yw swyddogaeth y tim gwyrdd. Yr oedd yn falch iawn o weld bod y plant yn dangos agwedd gadarnhaol ac yn gwneud eu gorau i ddiffodd pob golau wrth adael yr ystafell.

------------------------------------------------------------------

Trawsgwlad yr Urdd Mis Ebrill
Bu i nifer o blant gystadlu yn y gystadleuaeth eto eleni- da iawn bawb!

 

Diwrnod Y Llyfr
Bu i'r disgyblion fwynhau dathlu Diwrnod y Llyfr yn ddiweddar a bu iddynt wisgo fel cymeriadau o lyfrau Cymraeg am y diwrnod. Yr oedd nifer o weithgareddau yn ystod y dydd gan gynnwys trafod hoff lyfr, adolygu llyfrau a chreu ffeil ffeithiau am awduron.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

------------------------------------------------------------------

Atgofion Walter Williams
walter gyda y plant
Croesawyd Mr Walter Williams i'r ysgol yn ddiweddar. Bu'n son am ei atgofion o foddi Cwm Tryweryn gyda'r disgyblion gan eu bod wedi astudio'r nofel Ta Ta Tryweryn yn ddiweddar.Yr oedd y plant yn ei holi ac yn awyddus iawn i glywed yr hanes. Diolch iddo am ei amser a'i barodrwydd i drafod y pwnc.

------------------------------------------------------------------

Zumba
dawnsio


Diolch i Mrs Heidi Petch Jones am ddod i'r ysgol i roi blas ar ddawnsio Zumba a Salsa i'r disgyblion fel rhan o'r gwersi Addysg Gorfforol yn ddiweddar.

Bu i bawb wneud eu gorau i gofio'r symudiadau.

 

 ------------------------------------------------------------------

Mynydd Gwefru
Bu plant yr adran Iau ym Mynydd Gwefru yn ddiweddar er mwyn bod yn rhan o weithdy Techniquest mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth. Cafodd y plant gyfle i weithio mewn grwpiau ac i adeiladu parsel er mwyn amddiffyn cerbyd a fyddai yn glanio ar y blaned Mawrth! Yr oedd pawb wedi mwynhau yn arw.

------------------------------------------------------------------


Gŵyl Ddewi
plantBu i ddisgyblion yr ysgol wisgo eu crysau rygbi cochion a’i gwisgoedd traddodiadol ar gyfer Gŵyl Ddewi ar Fawrth y 1af. Bu i’r disgyblion wneud cyfraniad hefyd ar gyfer ‘Jeans for Genes’ sef achos Cystic Fibrosis.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


-----------------------------------------------------------------

Eisteddfod
Bu’r plant yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn ddiweddar. Dyma restr o unigolion a grwpiau a fu’n cystadlu:-
Deio Llwyd Roberts- unawd dan 10- yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir
Parti Llefaru- Lolipop Lili Puw
Côr- yn fuddugol yn y Cylch ac yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir
Grŵp Dawnsio Disgo

Da iawn i bawb a fu’n cystadlu a diolch i holl staff yr ysgol am eu hyfforddi a chynorthwyo.

Celf a Chrefft - bu nifer o ddisgyblion yr ysgol yn fuddugol yn y cystadlaethau eleni gan gynnwys:-
Ffotograffiaeth:- Seren Bennett/ Molly Chisholm a Mzima Tomkins
Collage Grwp- Grwp Llyr

------------------------------------------------------------------

Gŵyl Gerdd Bangor
Bu disgyblion yr ysgl yn perfformio yng nghastell Caernarfon ar y cyd ȃ phlant Ysgol Yr Hendre a’r bardd Eurig Salisbury fel rhan o ddathliadau Gwyl Gerdd Bangor yn ddiweddar.

------------------------------------------------------------------

Mae'r ysgol yn ymfalchio yn yr Adroddiad llwyddiannus.

Cliciwch i ddarllen yr adroddiad.

 

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma