Archif Newyddion


Newyddion o 2014:

Plant Mewn Angen 2014

 

Bu’r plant yn brysur iawn yn gwneud comics I’w gwerthu ar gyfer Diwnod Plant Mewn Angen eleni. Gwisgodd bawb mewn gwisgoedd amrywiol ar gyfer y diwrnod a gwerthwyd sawl cacen hynod o flasus. Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu ac am ein cynorthwyo i godi dros £300 ar gyfer yr achos eleni.

 

 ------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd
Bu disgyblion yr Urdd yn brysur yn nofio yn y Gala ym Mhwll Nofio Bangor yn ddiweddar- da iawn i bawb am gystadlu ac am fod yn blant arbennig o dda ar y diwrnod.

------------------------------------------------------------------

Sioe Trefi Taclus y Brodyr Gregory
Bu sioe arbennig yn yr ysgol yn ddiweddar er mwyn hyrwyddo pwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd. Bu’r disgyblion yn brysur yn dysgu’r caneuon cyn y sioe ac yr oedd pawb wedi mwynhau y perfformiad yn fawr iawn.

------------------------------------------------------------------

Gwobrwyo Siarter Iaith

Bu disgyblion y Cyngor Ysgol mewn cyfarfod arbennig i ddathlu ein llwyddiant gyda’r siarter iaith yn ddiweddar. Cafwyd sawl gweithdy arbennig a chyflwynwyd dystysgrif i’r disgyblion.

 

 

------------------------------------------------------------------

Hoci
Mae dwyo rieni’r ysgol wedi bod yn cynnal sesiynau hoci gyda’r plant hynaf yn ddiweddar- mae’r disgyblion wedi mwynhau’r sesiynau yn fawr. Diolch I Ruth a Manon am eu gwaith.

------------------------------------------------------------------

Heddwas

Bu PC Dylan yn cydweithio a’r disgyblion yn ddiweddar er  mwyn trafod pwysigrwydd bod yn ymwybodol o beryglon alcohol a meddiginiaeth.

 

 


------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol 2014 - 2015 

plant
Dyma gynrychiolwyr y Cyngor Ysgol eleni:
Cynrychiolydd:  
Blwyddyn 6 Melody Haston Wilson CADEIRYDD a Caio Price
Blwyddyn 5 Jack Booth a Ffion Harland
Blwyddyn 4 Dafydd Mullane a Elain Owen
Blwyddyn 3 Caio Jones a Catrin Morris
Blwyddyn 2 Zoe Hayward a Sam Booth
Blwyddyn 1 Elin Haf Morgan
Blwyddyn Derbyn Ioan Williams TRYSORYDD
Dosbarth Meithrin Cadi Thomas YSGRIFENYDDES

------------------------------------------------------------------

Dyma gynrychiolwyr y Grwp Gwyrdd am 2014 - 2015:

Grwp Gwyrdd

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Cari
Trystan Torr
Dewi Jones
Guto Williams
Heti Owen
Harri
Awel Davies
Mzima Thomkins
Mali Jones
Thomas Hughes

------------------------------------------------------------------

Llys Genhadon Chwaraeon 2014 - 15:
Melody Haston Wilson
Caio Price

------------------------------------------------------------------

Cynrychiolwyr y Siarter Iaith:-
Jack Booth
Ffion Harland

------------------------------------------------------------------

Pêl-rwyd

genethod

Bu’r plant yn cystadlu mewn twrnament Pêl-rwyd ar gyfer Ysgolion Arfon ym Mhlas Silyn yn ddiweddar- da iawn am wneud mor dda genod!

------------------------------------------------------------------

Robert Recorde : Sioe Mewn Cymeriad

plant

Bu cwmni theatr mewn addysg ‘Mewn Cymeriad’ yn yr ysgol yn ddiweddar er mwyn cyflwyo gwaith y mathemategydd Robert Recorde sef y gwr a ddyfeisiodd yr arwydd ‘hafal’ mewn Mathemateg.

Cafodd y disgyblion lawer iawn o sbort yn datrys problemau mathemategol.

------------------------------------------------------------------

S4C
Rhaglen ‘Jac’ ar Stwnsh - bu disgyblion Blwyddyn 5+6 yng Nghaernarfon yn ddiweddar er mwyn recordio ar gyfer y rhaglen. Yr oedd yr athrawon wrth eu boddau yn cymeryd rhan hefyd a bydd y rhaglen yn cael ei darlledu yn fuan.

------------------------------------------------------------------

Diwrnod y Gwenyn

plant

Bu disgyblion Blwyddyn 1 yn plannu bylbiau ar dir yr ysgol yn ddiweddar er mwyn cefnogi’r ymgyrch Diwrnod i’r Gwenyn. Daeth tystysgrif arbennig drwy’r post er mwyn llongyfarch y plant am eu gwaith

------------------------------------------------------------------

TESCO

plant

Bu disyblion Y Cyfnod Sylfaen ar daith i siop Tesco Caernarfon yn ddiweddar er mwyn cyd-fynd â’r thema bwyd a ffrwythau. Cawsant flasu ffrwythau, cigoedd a chaws o bob math- yr oedd pawb wedi mwynhau yn fawr.

------------------------------------------------------------------

Twrnament Rygbi - Caernarfon
Llongyfarchiadau i’r plant am gystadlu yn twrnament yn ddiweddar- mae tim o chwaraewyr ardderchog yn Ysgol Dolbadarn.

------------------------------------------------------------------

Plas Menai

plant

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn ddigon ffodus i flasu gweithgareddau megis hwylio ym Mhlas Menai yn ddiweddar. Yr oedd pawb wedi mwynhau ac yn awyddus i fentro yno eto.

------------------------------------------------------------------

Her Ddarllen

plant

Bu i nifer o ddisgyblion yr ysgol ddrrbyn medal am gwblhau yr her ddarllen yn y llyfrgell- da iawn chi blant.

------------------------------------------------------------------

GWEITHREDU DIWYDIANNOL WEDI OHIRIO

Derbyniwyd hysbysiad gan yr undebau llafur brynhawn Iau yn cadarnhau eu bod wedi penderfynu gohirio y gweithredu diwydiannol arfaethedig a drefnwyd ar gyfer dydd Mawrth nesaf, y 14eg o Hydref.Bydd yr undebau llafur yn awr yn ymgynghori ymhellach ar gynnig y cyflogwr efo'u haelodau.

Mi fydd yr ysgol ar agor fel arfer dydd Mawrth 14 Hydref 2014.

Mabolgampau

Cafwyd pnawn bendigedig ar gyfer y Mabolgampau ar Gae’r Ddôl yn ddiweddar a’r plant I gyd wedi cystadlu’n wych. Y Tim buddugol oedd Padarn.

Y bachgen gyda’r nifer nifer mwyaf o bwyntiau oedd Charlie Panton
A’r eneth buddugol oedd Molly Chisholm

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio

Cynhalwyd Gala Nofio yr ysgol yn ddiweddar a’r ty buddugol oedd Padarn unwaith eto.
Y bachgen buddugol oedd Charlie Panton
A’r eneth buddugol oedd Molly Chisholm

------------------------------------------------------------------

Llangollen
Bu’r disgyblion Adran Iau i gyd yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ddiweddar er mwyn dathlu diwrnod Rhyngwladol y Plant. Cafwyd gwledd o brofiadau gan gynnwys dawnsfeydd a chorau o bob rhan o’r Byd. Cafodd rhai o’r dsigyblion eu ffilmio ar gyfer rhaglen Stwnsh ar S4C!

------------------------------------------------------------------

Techniquest
Bu disgyblion yr Adran Iau mewn gweithdai Techniquest ym Mynydd Gwefru yn ddiweddar. Cawsant adeiladu pontydd a dysgu am bwer tyrbein. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i gwmni First Hydro am ganiatau i ni ymweld â’r Mynydd yn rhad ac am ddim eleni.

------------------------------------------------------------------

Seremoni Gwobrwyo diwedd Tymor

Dyma’r disgyblion a gafodd eu gwobrwyo am wneud cywaith y Chwarel yn Nhymor yr Haf- da iawn chi.

Rhoddwyd gwobr arbennig i ddisgybl Blwyddyn 3 am ei hymdrech i ddysgu’r Gymraeg.

Yr ydym yn ffarwelio â Blwyddyn 6 ac yn dymuno y gorau iddynt yn Ysgol Brynrefail.

------------------------------------------------------------------

2 eneth

Ysgolion Iach Gwynedd - Wedi llwyddo i gael Cam 4!

Mae'r Ysgol wedi llwyddo i dderbyn achrediad Cam 4 Ysgolion Iach Gwynedd yn ddiweddar.

Yr ydym wedi canolbwyntio ar iechyd a lles emosiyniol yn ogystal a Bwyd a Ffitrwydd eleni.

 


------------------------------------------------------------------

siarter-iaith

 

Siarter Iaith Gwynedd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Nodyn Atgoffa!

Ffair Haf Ysgol Dolbadarn Gorffennaf 10fed Y Ganolfan.

------------------------------------------------------------------

Ffilmio Ben DantFfilmio Ben Dant
Bu criw o ddisgyblion Blwyddyn 2+3 yn ffilmio rhaglen Ben Dant yn ddiweddar. Cawsant bore a phnawn difyr iawn yng nghwmni y mor-leidr a llwyddodd y ddau grwp i ddatrys y tasgau ac agor y gist! Ahoi!

 ------------------------------------------------------------------

Dawns i Bawb
Bu i ddisgyblion y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 3+4 fwynhau eu sesiynau Dawns I Bawb yn fawr iawn yn ddiweddar. Diolch o galon i Catrin am arwain sesiynau mor ddifyr a chynorthwyo’r disgyblion i greu dawnsfeydd mor drawiadol.

------------------------------------------------------------------

Mrs Brenda Wyn Jones
Daeth yr awdures Brenda Wyn Jones i’r ysgol er mwyn trafod y nofel ‘Bwli a Bradwr’ yn ddiweddar. Cafodd y plant fore braf yn gwrando ar yr hanesion ac yn ei holi ynglyn â’i gwaith. Yr ydym yn ddiolchgar iawn iddi am ddod atom am y bore.

------------------------------------------------------------------

Swper Chwarel
I gyd-fynd â’r thema ‘Pentra Bach Llanber’ cafodd ddisyblion yr ysgol gyfle i flasu Swper Chwarel yn ddiweddar. Diolch i Anti Lynda a staff y gegin am baratoi bryd bwyd blasus ar eu cyfer.Yr oedd pawb wedi mwynhau y bwyd yn fawr iawn.

------------------------------------------------------------------

Bioamrywiaeth Bl 6
Bu disgyblion Blwyddyn 6 mewn gweithdai amrywiol am yr amgylchedd yn ddiweddar. Cawsant gyfleoedd arbennig o ddiddorol yn ystod y dydd a bu iddynt ddysgu llawer iawn am yr ardal leol.

------------------------------------------------------------------

Mabolgampau’r Urdd
Bu nifer o ddisgyblion yn cystadlu eto eleni a nifer ohonynt wedi gwneud yn dda iawn. Llongyfarchiadau i CaioThomas( 1af gyda’r gwaywffon) a Mzima Tomkins yn enwedig.

------------------------------------------------------------------

Rhaglen Gwylltio
Bu Blwyddyn 5 a 6 yn ffilmio ar gyfer y rhaglen ‘Gwylltio’ yng Nghoed Doctor yn ddiweddar. Bydd y gyfres ar y teledu yn yr Hydref.

------------------------------------------------------------------

Twrnament Tenis
Bu nifer o’r disgyblion yn cystadlu mewn twrnament tenis yng Nghaernarfon yn ddiweddar – da iawn I bawb am wneud mor dda.

------------------------------------------------------------------

Glan LlynGlan Llyn
Bu 20 o ddisgyblion blwyddyn 5+6 i wersyll Glan Llyn yn ddiweddar ar gyfer penwythnos yr Urdd Arfon a Meirionydd.
Yr oedd y plant i gyd wedi mwynhau yn arw ac wedi cael modd i fyw yn canwio a chreu rafft ar y llyn. Gwaeth bawb ffrindiau newydd a llwyddodd y plant gysgu yn hynod o fuan y ddwy noson!!! Cliciwch yma am fwy o luniau


------------------------------------------------------------------

Siarter IaithSiarter Iaith
Mae disgyblion y Cyngor Ysgol wedi trafod y wobr Efydd ar gyfer y Siarter Iaith yn ddiweddar ac wedi llunio posteri er mwyn atgoffa’r disgyblion o brif bwyntiau’r Siarter. Mae dwy o enethod y Cyngor yn gyfrifol am arddangos y posteri ac adrodd yn ol i’r Cyngor yn rheoliaidd------------------------------------------------------------------

2 enethMacmillan

Ymgyrch dawnsio er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r elusen. Trafodwyd cynnal disgo yn yr ysgol er mwyn codi arian ar gyfer Macmillan yn ddiweddar.

Bu i Gyngor Yr Ysgol drefnu cystadleuaeth dawnsio ar gyfer pob dosbarth.------------------------------------------------------------------

Trawsgwlad yr Urdd

Bu nifer o ddigyblion yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth Traws Gwlad yr Urdd yn y Faenol yn ddiweddar – da iawn chi am ddyfalbarhau a chwblhau y ras.

------------------------------------------------------------------

Gwyl Gyfeiriannu

Bu rai o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn cystadlu yn yr wyl eto eleni ym Mharc Padarn- da iawn chi am gydweithio mor dda ar y diwrnod.

------------------------------------------------------------------

Taith y ChwarelTaith y Chwarel

Bu ddisgyblion yr Adran Iau ar ymweliad arbennig â’r chwarel yn ddiweddar fel rhan o’u gwaith ar Pentra Bach Llanber. Cawsant gyflwyniad ardderchog gan Elen y swyddog addysg yn ogystal â taith gerdded i edrych ar adeiladau a nodweddion y chwarel. Mwynhaodd y disgyblion y ffilm yn olrhain hanes ‘Dwyn Y Mynydd’ a hefyd y sesiwn hollti a naddu. Diolch I staffyr Amgueddfa lechi am y croeso cynnes.

------------------------------------------------------------------

Dawns I Bawb

Bu disgyblion y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 3+4 yn mwynhau sesiynau dawnsio yn ddiweddar. Yr oedd y symudiadau a’r gerddoriaeth yn gyffrous iawn a’r disgyblion yn mwynhau yng nghwmni Catrin.

------------------------------------------------------------------

Llances y LlechenLlances y Llechen

Llongyfarchiadau mawr i ddwy o enethod yr ysgol am wneud mor dda yn y gystadleuaeth yn ddiweddar- yn amlwg mae dyfodol disglair iawn o’u blaenau yn y maes athletau ac awyr agored.

 


------------------------------------------------------------------

Stori Gadwyn
Dewch i ddarllen Stori Gadwyn Blwyddyn 3+4 a luniwyd ar gyfer Diwrnod Y Llyfr eleni...Cliciwch yma

 

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio Ysgolion Arfon
plant y gala nofio

 

Llongyfarchiadau mawr i’r Tim Nofio a fu’n cystadlu yng Ngala nofio Ysgolion yn diweddar. Cawsant nifer o bwyntiau gan ddod yn 4ydd yn ystadleuaeth eleni. Da iawn chi!

 

 

------------------------------------------------------------------

Fran Wen
Daeth Cwmni Fran Wen i’r ysgol yn ddiwedar er mwyn cyfwyno y sioe Cwpwrdd Dillad i’r disgyblion Cyfnod Sylfaen. Bu i’r plant a’r staff fwynhau y perfformiad yn fawr iawn.

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd

geneth plant
   
bachgen
y cor

Bu nifer o’r disgyblion yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym Mangor yn diweddar.
Llongyfarchiadau mawr i Guto Selwyn Williams amd gael 3ydd yn y llefaru unigol Blwyddyn 3+4- edrychwn ymlaen i weld Guto yn parhau a’i ddawn amlwg yn y maes.
Yr oedd Anwen Hockley yn perfformio gyda grwp clocsio ( Clocsiau Cofi) ar y llwyfan yn ystod y dydd.

Daeth y Cor a’r Parti Llefaru hefyd yn3ydd yn y Sir- da iawn i bawb a fu’n cystadlu ac am eu gwaith caled.

Bu disgyblion yr ysgol yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer y cystadlathau celf ar gyfer yr Eisteddfod- diolch iddynt i gyd am eu gwaith caled. Bu rhai o’r disgyblion ieuengaf yn llwyddiannus gyda’i gwaith yn yr Eisteddfod Sir.

Bu un o ddisgyblion Bl 3+4 yn clocsio gyda Criw Dawns o Gaernarfon.

------------------------------------------------------------------

PC Meirion Williams
Daeth Pc Williams atom yn ddiweddar i drafod agweddau megis Bwlio a dewisiadau cywir ac anghywir. Diolch iddo am ei amser ac am fod mor barod i drafod y materion pwysig hyn gyda’r disgyblion.

------------------------------------------------------------------

Gwaith artist
artist gyda y plant

Cafodd Blwyddyn 3+4 brofiadau gwerthfawr yn cydweithio ȃ Mr Geithin Jones yn ystod ei gyfnod arsylwi yn yr ysgol. Cawsant daith i Gastell Dolbadarn er mwyn braslunio’r castell ag arbrofi ȃ thechnegau. Diolch iddo am ei gymorth.

 

 

------------------------------------------------------------------

Mr Gareth Roberts a'r llwybrau cerdded
plant a garethDaeth Mr Gareth Roberts i'r ysgol er mwyn trafod ei waith gyda'r llwybrau cerdded yn yr ardal. Dangosodd sioe hynod o ddiddorol i'r plant gan ddangos sut y byddai Llanberis wedi edrych miloedd o flynyddoedd yn ol, yn ogystal dangosodd hen luniau o'r pentref i'r disgyblion- diolch iddo am ei amser ac edrychwn ymlaen i weld yr arddangosfa newydd yn y pentref.

 

------------------------------------------------------------------

Gŵyl Ddewi yn Ysgol Dolbadarn
geneth

 

Bu i disgyblion ddathlu Gŵyl Ddewi eleni a chawsant ginio arbennig Cymreig gan Anti Lynda yn y gegin. Diolch i holl staff y gegin am y bwyd blasus.

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Diwrnod Y Llyfr Mawrth 6ed

2 blentyn plant


Cafodd y disgyblion wneud gweithgareddau arbennig er mwyn dathlu Diwrnod Y Llyfr gan gynnwys trafod eu hoff lyfrau, astudio gwaith amrywiol awduron yn ogystal a gwisgo fel cymeriadau o Lyfrau Cymraeg. Dyma lun o Rala Rwdins a Sam Tan yn y Cyfnod Sylfaen. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Ann Catrin
Mae yr artist Ann catrin yn yr ysgol y gweithio gyda disgyblion Bl1 a Bl 5 ar hyn o bryd- edrychwn ymlaen i weld y campwaith!

------------------------------------------------------------------

'Hei Hogia Bach'
plant a Catrin a DyfrigDaeth Catrin a Dyfrig i'r ysgol yn diweddar fel rhan o ymgyrch y Llyfrgell i gyflwyno sioe 'Hei Hogia Bach'er mwyn hyrwyddo llyfrau Cymraeg a Saesneg newydd. Mwynhaodd y disgyblion y rhannau o'r llyfrau hyn yn fawr iawn ac yr oedd digonedd o chwerthin i'w glywed gydag ambell i lyfr!

 

 

------------------------------------------------------------------

Cystadleuaeth Pigion Dolig
plant

 

Dyma ddisgyblion yr Adran Iau sydd wedi ennill cystadleuaeth Pigion Dolig i lunio addunedau'r flwtyddyn newydd. Diolch i Natalie a Sion am drefnu'r gystadleuaeth.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Trip i Gastell Dolwyddelan
Darllennwch am ddiwrnod Guto pan aeth am drip i Gastell Dolwyddelan - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Cymdeithas Archaeolegol Gwynedd
Bu Paul Edwards o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn yr ysgol yn rhoi cyflwyniad i’r disgyblion ar Oes Y Tywysogion yn g Ngwynedd. Cafodd y plant sesiynau difyr iawn yn dysgu am nodweddion y cestyll Cymreig yn ogystal ȃ’r swyddi o fewn y cestyll. Daeth Paul ag arteffactau gydag ef gan gynnwys offer meddygol y cyfnod- yr oedd y plant yn addo ymweld ȃ’r deintydd yn fuan! Diolch o galon i Paul am ei amser ac am drefnu i ni ymweld ȃ Chastell Dolwyddelan yn fuan

------------------------------------------------------------------

Oes Y Tywysogion
geneth

Bu’r Adran Iau ar daith yn olrhain hanes y Tywsogion yng Ngwynedd. Cawsant ymweld ȃ Chastell Dolwyddelan er mwyn gweld un o gestyll Llywelyn Fawr yn ogystal ag ymweld ȃ Garth Celyn yn Abergwyngregyn. Bu’r plant i gyd hefyd ym Miwmares er mwyn gweld arch Siwan. Yr oedd pawb wedi mwynhau yn fawr ac wedi cael pleser a mwynhad yn dysgu am y cyfnod. Diolch yn fawr i Paul Edwards ac Anita Daimond am ein tywys o gwmpas y castell.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma