Archif Newyddion


Newyddion o 2015:

Carol Nadolig Plant Iau Ysgol Dolbadarn

 

------------------------------------------------------------------

siarter iaith

Sioe Nadolig plant y CS
Bu i blant y CS berfformio sioe Nadolig yng nghwlad y Rwla elen- diolch yn fawr i'r plant am eu gwaith caled i'r athrawon am eu hyfforddi.

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

siarter iaith

Sioe Nadolig yr adran Iau
Dewin Yr Os oedd sioe y plant Iau a chafwyd perfformiadau ardderchog ganddynt- pawb wedi mwynhau yn fawr iawn.

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

siarter iaith

Cinio Nadolig
Cafwyd cinio Nadolig hynod o flasus gan Anti Linda a staff y gegin eto eleni- diolch yn fawr iawn. Gwisgodd y plant eu siwmperi Nadolig a chafwyd casgliad ar gyfer cronfa Macmillan 0 Dros £200 diolch i bawb am eu haelioni.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Presenoldeb Perffaith

plant plant


Dyma'r disgyblion a fu yn yr ysgol pob dydd yn ystod y tymor- da iawn chi.

------------------------------------------------------------------

poster

Adroddiad Swyddogion Diogelwch Y FfyrddTachwedd 11eg 2015

Dyma ein barn ni am y parcio ar waelod allt yr ysgol cyn ac ar ol ysgol:-
1. Mae llawer gormod o geir yn parcio ar y zig zags melyn- 11 car dydd MAWRTH TACHWEDD 3YDD.
2. Mae rhai ceir yn stopio i ollwng plant- mae hyn yn beryglus.
3. Mae rhai ceir yn gyrru yn beryglus.

Dyma boster i atgoffa rhieni i gadw ein plant yn ddiogel. Y tro nesaf byddwn yn ysgrifennu rhifau ceir ac yn gofyn i’r heddlu ddod i weld y sefyllfa.

Cadi+Elain

------------------------------------------------------------------

siarter iaith

Siarter iaith
Llongyfarchiadau i blant a staff yr ysgol am y gwaith caled - yr ydym wedi derbyn achrediad Gwobr Arian Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd. Cawsom ein gwahodd i seremoni arbennig er mwyn derbyn y tystysgrif gan Gadeirydd y Cyngor. Bydd gwaith caled o’n blaenau er mwyn derbyn y wobr Aur nesaf.

 

 


------------------------------------------------------------------

plant mewn angen

Plant Mewn Angen
Llwyddodd yr ysgol i godi dros £200 tuag at yr achos eleni drwy wisgo i fyny a gwerthu teisennau.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth. Dyma lun o'r dosbarth Meithrin wedi eu gwisgo fel archarwyr a thywysogesau.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Erthygl disgybl mewn cylchgrawn dringo!!

Erthygl gan Lily Cousins yng nghylchgrawn British Mountaineering Council - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

plant a pc

 

PC Dylan
Bu PC Dylan yn yr ysgol yn ddiweddar yn son am ei waith fel heddwas a hefyd sut i gadw yn ddiogel rhag moddion, alcohol a chyffuriau. Bu'r plant yn gwrando yn astud a chawsant gyfle i ofyn cwestiynau synhwyrol.

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Y Côr
Bu i'r côr berfformio mewn cyngerdd godidog yn eglwys Sant padarn yn ddiweddar gyda chôr Meibion Dyffryn Peris a The People's College Choir Dublin. Yr oedd yn noson fendigedig a'r plant yn gwrando yn astud ac yn werthfawrogol o safon y canu.
Derbyniodd yr ysgol rodd arbennig o £50 gan Mr Emerson Hughes ar ran Côr Meibion Dyffryn Peris. Bydd yr arian yn cael ei wario ar adnoddau cerdd i'r ysgol.

------------------------------------------------------------------

Cyfoeth Naturiol Cymru
Bu disgyblion yr ysgol yn crwydro Coed Doctor yn arsylwi cynefinoedd yn yr ardal leol gyda Swyn o Gyfoeth Naturiol Cymru yn ddiweddar. Cafodd y plant amser da yn chwilota am goed a thrychfilod fel rhan o’r Thema y tymor hwn. Braf oedd gweld y disgyblion yn dysgu sut i werthfawrogi yr ardal leol.

------------------------------------------------------------------

Rygbi
Bu plant yr ysgol yn cystadlu mewn twrnament Rygbi yn ddiweddar- diolch o gallon i Mr Gwilym a Mr Hughes am eu hyfforddi- mae dyfodol disglair i Rygbi yn nwylo’r plant!

------------------------------------------------------------------

y tim

Pel Droed
Trefnodd Mr Hughes gem gyfeillgar gydag Ysgol Waunfawr ar Gae’r Ddol yn ddiweddar- da iawn i chwi gyd am eich hymdrechion. Braf yw gweld plant y dalgylch yn cael cyfle i gymdeithasu fel hyn.

 

 


------------------------------------------------------------------

y tim

Hoci
Llwyddodd y disgyblion i gystadlu mewn twrnamnet hoci ym Mrynrefail yn ddiweddar - pawb wedi mwynhau ac wedi gweithio’n galed iawn. Diolch i Sioned am eu hyfforddi. Yr ydym yn ddiolchgar am gymorth rhieni sydd yn perthyn i glybiau hoci yn yr ardal.

 ------------------------------------------------------------------

Holiadur Chwaraeon Cymru
Bob dwy flynedd, mae Chwaraeon Cymru yn rhoi'r cyfle i ysgolion ledled y wlad gymryd rhan mewn arolwg arbennig. Holir y disgyblion am faint o weithgareddau corfforol mae'r disgyblion yn cymryd rhan ynddynt - boed yma yn yr ysgol ac hefyd yn eu hamser hamdden.

Eleni, mae disgyblion blwyddyn 3-6 Ysgol Dolbadarn wedi bod wrthi yn ateb y cwestiynau pwysig, ac ar ddiwedd mis Hydref daeth canlyniadau'r arolwg i'r swyddfa. O'r disgyblion a holwyd, dyma oedd y prif ganfyddiadau:

- mae 89% o'r disgyblion yn teimlo'n hyderus i roi cynnig ar weithgareddau newydd yn Addysg Gorfforol
- mae 76% o ddisgyblion yn mwynhau clybiau ar ôl ysgol yn fawr iawn
- mae 81% o'n disgyblion yn teimlo'n gyfforddus wrth gymryd rhan yn Addysg Gorfforol
- mae 89% o'r disgyblion yn mwynhau gwersi Addysg Gorfforol

Rydym fel ysgol yn falch o'r canfyddiadau ac yn ymwybodol o bwysigrwydd ymarfer corff ar ein iechyd. Mae'n hanfodol hybu cyfleoedd ein disgyblion i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

------------------------------------------------------------------

2 blentyn

Cyhoeddi Llysgenhadon Chwaraeon
Rydym yn falch o gyhoeddi ein Llysgenhadon Chwaraeon am eleni, sef Jac Petch-Jones a Lisa Rowlands (blwyddyn 6). Mae'r ddau yn mwynhau chwaraeon a chadw'n iach, ac yn awyddus i hyrwyddo mwy o chwarae ymysg ein disgyblion.

Jac Petch-Jones (bl.6) - Dw i'n mwynhau chwarae rygbi, karate a sgïo tu allan i'r ysgol. Dw i am drïo helpu mwy o ddisgyblion yr ysgol i gymryd rhan mewn gwahanol gemau.

Lisa Rowlands (bl.6) - Dw i wrth fy modd yn cymryd rhan mewn chwaraeon ysgol. Dw i wedi cynrychioli'r ysgol mewn athletau, hoci a phêl-rwyd.

------------------------------------------------------------------

plant


Her Ddarllen Llyfrgelloedd Gwynedd

Cafwyd 20 Medal disglair drwy’r post i wobrwyo’r disgyblion hynny a fuodd wrthi’n darllen yn ystod yr Haf drwy ymgyrch y llyfrgell. Da iawn chi am fynychu’r llyfrgell yn rheoliadd.

 

 ------------------------------------------------------------------

Buarth y Cyfnod Sylfaen

plant plant


Mae disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn ddiolchgar iawn am y rhodd caredig o offer chwarae newydd ar y buarth. Arian gan Gyfeillion Yr Ysgol sydd wedi talu am yr offer a hynny drwy gynnal gweithgareddau megis Ffair Nadolig a Ffair Haf. Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth.

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb
Yr ydym yn monitro presenoldeb pob dosbarth yn ofalus y tymor hwn. Bydd pob dosbarth yn cael gwybod beth yw’r canran presenoldeb am yr wythnos, a’r dosbarth gyda’r presenoldeb uchaf yn cael ei wobrwyo. Bydd gwybodaeth am y canrannau ar gael yn achlysurol ar y wefan.

------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol 2015 - 2016 

Dyma ganlyniad yr etholiad ar gyfer cynrychiolwyr y Cyngor Ysgol yn ddiweddar- mae blwyddyn prysur iawn o’u blaenau!

plant
Cynrychiolydd:  
Blwyddyn 6 Caio Thomas (Cadeirydd)
Blwyddyn 6 Molly Green (Ysgrifennydd)
Blwyddyn 5 Cian Jones
Blwyddyn 5 Nel Hughes Jones
Blwyddyn 4 Charlie Jackson
Blwyddyn 4 Awel Davies
Blwyddyn 3 Bella
Blwyddyn 3 Finlay Jackson
Blwyddyn 2 Meilir Jones
Blwyddyn 2 Hannah Thoss
Blwyddyn 1 Cai Jones
Blwyddyn Derbyn Lisa Rowlands
Dosbarth Meithrin Guto Selwyn Williams (Trysorydd)

------------------------------------------------------------------

Sioe Owain Glyndŵr
Bu Sioe ‘Mewn Cymeriad’ yn yr ysgol yn adrodd hanes Owain Glyndŵr yn ddiweddar- mwynhaodd y plant y sioe yn fawr iawn a dwi’n siwr iddynt gael ei hysbrydoli yn fawr. Bydd y sesiwn hwn yn atgyfnerthu ein gwaith Siarter Iaith eleni.

------------------------------------------------------------------

Gwasnanaeth addysg Heddlu Gogledd Cymru

Mae llawer o wybodaeth a ffeithiau yn ymwneud a materion all effeithio eich plant yma:

www.schoolbeat.org

------------------------------------------------------------------

Croeso i bawb yn ôl i’r ysgol a chroeso yn enwedig i Mrs Millington athrawes Blwyddyn 3 a hefyd Miss Ceri Davies athrawes Blwyddyn 4 yn y bore. Gobeithio y byddent yn hapus iawn yn yr ysgol.

Ysgol Dolbadarn Blwyddyn 6 2015: Seremoni Ffarwelio

plant


Cafwyd gwasnaeth arbennig er mwyn ffarwelio a Blwyddyn 6 yn ddiweddar.

Dymuna holl staff yr ysgol pob llwyddiant a hapusrwydd iddynt ym Mlwyddyn 7 Ysgol Brynrefail- bydd colled mawr i'r ysgol ar eu holau. Pob hwyl i chi blantos!

 

 

-----------------------------------------------------------------

Presenoldeb Llawn!

3 plentyn


Llwyddodd y tri disgybl hwn i fynychu'r ysgol pob diwrnod eleni- dyma gamp!

Da iawn am bresenoldeb llawn am 2014/2015 - plant iach iawn mae'n debyg!

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Parti Môr-ladron

plantBu'r disgyblion Meithrin yn dathlu y diwrnod olaf cyn y gwyliau gyda pharti mor-ladron. Ahoi!

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gala Nofio Yr Ysgol

Bu cynnwrf mawr yn y pwll nofio yng Nghaernarfon yn ddiweddar- yr oedd y disgyblion Adran Iau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn Gala. Nofiodd pawb yn wych ac yn wir yr oedd y safon yn uchel. Padarn oedd y pencampwyr eto eleni!

plant a tharian
3 plentyn
Dyma Deio a Lily y capteiniaid
yn gafael yn dynn yn y darian!
Bachgen gyda'r nifer mwyaf o bwyntiau: Billy Jones a Caio Thomas.
Geneth gyda'r nifer mwyaf o bwyntiau: Awel Davies

-----------------------------------------------------------------

Mabolgampau Ysgol Dolbadarn

Cafwyd pnawn gwerth chweil ar Gae'r Ddol yn ddiweddar wrth i blant y ysgol ymuno yn y Mabolgampau am y diwrnod! Seiont oedd y ty buddugol- hen bryd meddai ambell un ( 2007 oedd y tro diwethaf iddynt ennill)!

plant a chwpan
2 plentyn
Dyma cefnder a chyfneither yn gafael yn falch iawn yng Nghwpan Elfed Morris- da iawn Medi a Jac!
Victor Ludorum sef y bachgen gyda'r nifer mwyaf o bwyntiau: Dafydd Mullane
Victrix Ludorum sef yr eneth gyda'r nifer mwyaf o bwyntiau: Lisa Rowlands

-----------------------------------------------------------------

Gwobrwyo Disgybl

pupil

 

Cafodd Cadi Sian Thomas ei gwobrwyo yn ystod y gwasnaeth ddiwedd tymor am ei hymroddiad i holl weithgareddau'r ysgol ac am safon ei gwaith ysgrifennu. Da ian ti Cadi- dal ati i sgwennu!

 

 

 


 

  

------------------------------------------------------------------

Sensai Sara

sara a plentyn


Daeth Sara i'r ysgol er mwyn rhoi cyflwyniad arbennig ar ddiogelwch personol yn ddiweddar. Dyma ei llun gyda Trystan Torr sydd yn mynychu gwersi Karate gyda Sara. Atgoffwyd y disgyblion o beryglon dieithriaid yn y pentref yn ystod uy gwyliau.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gala Nofio Ysgolion

plant


Dyma dim nofio yr ysgol a fu'n cystadlu mewn Gala Ysgolion yn ddiweddar- da iawn chi blant, yr oedd y safon yn uchel iawn.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Mabolgampau Yr Urdd : Talaith y Gogledd

plant


Daeth Caio a Harmony a thystysgrifau arbennig iawn yn ol i'r ysgol ar ol mynychu'r noson ym Mharc Eirias- da iawn chi pencampwyr Dolbadarn!

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Menter Fachwen

Bu Mr Gareth Roberts yn yr ysgol yn ddiweddar yn cyflwyno y mapiau newydd a grewyd ar yr ardal. Bu ar daith o gwmpas y pentref yn son am y y gorffennol yn Llanberis- bu i'r disgyblion fwynhau ei gwmni yn fawr iawn.

GARETH ROBERTS
2 plentyn

Daeth i'r ysgol hefyd er mwyn son am hanes Llanberis o gyfnod y mammoth ymalen!!! Cafwyd sioe sleidiau diddorol iawn ganddo a mwynhaodd y plant weld yr hen luniau o Lanberis.

-----------------------------------------------------------------

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

plant

Bu disgyblion o'r ysgol ar daith arbennig i Eisteddfod Llangollen er mwyn cael gwledd o ddawnsio a chanu o bob rhan o'r Byd. Mwynhaodd pawb y seremoni yn y pafiliwn yn fawr iawn- cafwyd perfformiad o ddawnsio Bollywodd o India yn ogystal a pherfformiadau arbennig ar offerynnau pres o bob math.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Ysgol Roc Sbarc

plant

 

Daeth Magi Tudur disgybl Ysgol Brynrefail i'r dosbarth i ganu ac i son am ei phrofiadau wrth berfformio. Yr oedd y plant wrth eu boddau yn ei chlywed yn canu.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Gwefan BMC - "Llanberis primary school kids storm Snowdon"

plant


"The kids of Llanberis are no slouches when it comes to hill walking - or singing. Lily Cousins, the BMC's youngest journalist, describes her primary school's ascent of Snowdon" - cliciwch yma i ddarllen yr erthygl i gyd

 

 

-----------------------------------------------------------------

Fy nhaith i'r Ysgol!

PlentynDyma lun a yrrwyd i ni gan blentyn ar ei thaith i'r ysgol o Brynrefail i Lanberis- am olygfa!


 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Ymgyrch Cinio Ysgol Cenedlaethol!

Cyngor


Bu disgyblion y Cyngor ar daith i gopa'r Wyddfa yn ddiweddar fel rhan o ymgyrch Cinio Ysgol Cenedlaethol. Bu Anti Lynda wrthi'n brysur yn coginiop prydau blasus ar gyfer yr ymwelwyr. Cafodd y plant daith arbennig a golygfeydd godidog yn ystod y prynhawn.

 

 

-----------------------------------------------------------------

Codi Ymwybyddiaeth!

Plentyn


Bu dosbarth Blwyddyn 3+4 yn dawel bnawn Gwener am 30 munud er mwyn codi arian ar gyfer The Down's Syndrome Association- diolch i Nel am godi ein ymwybyddiaeth o'r achos hwn a da iawn i bawb am lwyddo!

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

Ffair Haf a Ras Hwyaid

Nos Iau Gorffennaf 2il Canolfan Llanberis
5 o'r gloch
Stondinau a gemau o bob math.


------------------------------------------------------------------

Celtiaid

Urdd
Urdd
Dyma lun o ryfelwyr Celtiadd
ar y diwrnod.
Blwyddyn 6 yn Nhre Ceiri

Melin Llynnon
Bu'r plant ar ymweliadau lu y tymor hwn er mwyn astudio y Celtiaid. Cafodd Blwyddyn 3,4 a 5 ddiwrnod bendigedig Ym Melin Llynnon yn astudio ffordd o fyw y cyfnod yn ogystal â gweld y felin yn gweithio.

Tre Ceiri
Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn olrhain hanes eu cyndeidiau yn Nhre Ceiri yng nghwmni Rhys Mwyn yn ddiweddar. Piti am y tywydd ar y diwrnod ond cafwyd sgwrs ddifyr am gwaith archaeolegwyr ar y safle ym Meillionydd ger Rhiw.

------------------------------------------------------------------

Cwpan Y Byd i'r Copa!

Urdd

Dyma lun o ddisgyblion Ysgol Dolbadarn gyda Chwpan Rygbi Y Byd yng ngorsaf yr Wyddfa. Mae'r plant yn obeithiol iawn y bydd Cymru yn llwyddo yn y gystadleuaeth.

Bu iddynt ganu Hen Wlad Fy Nhadau i rhoi bach o hwb i'r hogia!!
Cliciwch yma
i weld y fideo  

 

 

-----------------------------------------------------------------

Chwaraeon

plant

Dyma griw Criced yr ysgol yn dathlu diwrnod llwyddiannus yng Nghaernarfon yn ddiweddar. Aethant i'r rownd nesaf yn Efailnewydd a dod adref wedi cael diwrnod bendigedig - tro nesaf hogia!

Diolch i'r rhai a fu'n cynorthwyo ar y diwrnod

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Ysgol Iach

geneth

Mae plant y Cyngor wedi bod yn brysur iawn y tymor hwn yn edrych yn ofalus ar sut i wella iechyd y disgyblion. Bu iddynt ddewis gwneud pamffled bwyta yn iach a chreu tystysgrif er mwyn gwobrwyo y plant hynny sydd yn rhoi bwyd iach yn eu bocsys. Dyma un o'r plant cyntaf i dderbyn tystysgrif brolio- da iawn Nel!

 

 

-----------------------------------------------------------------

Siarter Iaith

geneth

 

Mae'r Cyngor hefyd yn brysur yn hyrwyddo yr iaith Gymraeg ac yn wir obeithio derbyn gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd y tymor hwn. Mae'r Adran Iau wedi dewis canmol un plentyn yr wythnos am ymdrechu i siaradyr iaith Gymraeg yn gymdeithasol.

 

 

-----------------------------------------------------------------

' Make me Welsh'
Gwych oedd gweld rhaglen deledu ' Make me Welsh' a gafodd ei ddarlledu nos Fercher 03/06/15 yn olrhain hanes Maddie Hayward a ddaeth o Awstralia i Lanber i fyw. Roedd y rhaglen yn dilyn sut bu i Maddie fynd ati i ddysgu'r iaith Gymraeg ac ymgartrefu o fewn ein cymuned. Yn sicr mae'r rhaglen yn ysbrydoliaeth i unrhyw berson sydd yn ymgartrefu yma yng Nghymru ac yn mynd ati i ddysgu'r iath. Braf oedd gweld gymaint o rieni oedd mor frwdfrydig tuag at yr iaith a gweld pwysigrwydd i barchu ein hiaith a'n treftadaeth. Llongyfarchiadau mawr. Cliciwch yma i weld y rhaglen

------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau i griw can actol Ysgol Dolbadarn a ddaeth yn ail yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerffili. Y thema oedd 'Caer'. Prif neges y gan actol oedd pwysigrwdd i ni fel cenedl warchod ein hiaith ac i barchu a gwerthfawrogi ein diwylliant a'n treftadaeth.

------------------------------------------------------------------

Urdd

Urdd

Dyma luniau o blant Ysgol Dolbadarn a fydd yn cystadlu yn y Gan Actol yn yr Eisteddfod yng Nghaerffili ymhen ychydig- y thema yw ‘Caer’.

Cynhaliwyd cyngerdd mawreddog yn y Ganolfan yn ddiweddar er mwyn dathlu llwyddiant plant yr ysgol. Bu unigolion yn canu a llefaru yn ogystal â pherfformiadau gan y, gaprti llefaru, parti unsain a deulais, y côr ac eitemau gan y Cyfnod Sylfaen ac Adran Iau. Dathlwyd hefyd cwblhau y gwaith graffiti ar waliau’r Ganolfan yn olrhain hanes yr ardal leol. Cafodd ddisgyblion yr ysgol gynorthwyo wrth beintio geiriau T.Rowland Hughes ar y wal. Bu rhai ohonynt yn siarad am eu gwaith ar y rhaglen ‘Heno’ ar S4C.

Pob lwc i’r Parti Unsain a phlant y Gân Actol yng Nghaerffili! Diolch i Rhiannon Williams am ysgirfennu Can Actol wych

Mwy o Luniau

------------------------------------------------------------------

Dringo

Dringo

Bu i dair merch Harmony, Ruby a Melody ddringo uchder o 300 troedfedd er mwyn casglu arian ar gyfer SportRelief yng nghanolfan ddringo Beacon yn ddiweddar. Yr oedd y gamp yn efelychu taith y dringwyr a ddringodd wal adnabyddus El Capitan yn yr Amerig yn y 70au. Da iawn chi genethod am eich gwaith caled a’ch caredigrwydd- llwyddwyd i gasglu £1570 i’r achos.

 

------------------------------------------------------------------

Gwyl Trawsgwlad yr Urdd

 

Llongyfarchiadau i redwyr brwd Ysgol Dolbadarn wedi iddynt gymryd rhan yng Ngwyl Trawsgwlad yr Urdd Rhanbarth Eryri.

Llwyddodd y disgyblion, o flynyddoedd 3 i 6, i wibio ar hyd y cwrs heriol gan orffen gyda gwên! Da iawn chi!

Mwy o Luniau

 ------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Grwp Katie ar eu buddugoliaeth yn cael cyntaf yng ngwaith 3D Blwyddyn 3+4, yn genedlaethol, yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd. Y thema oedd Tyfu a Ffynnu a bu’r plant yn brysur iawn yn creu tomatos. Gwych!!! Cofiwch fynd i weld yr arddangosfa os ydych yn mynd i Gaerffili.

 

 

 

 

 

 

Eclips

plantYmysg y miloedd o bobl a oedd yn gwylio’r Eclips nol ym mis Mawrth, roedd disgyblion Ysgol Dolbadarn yng nhganol yr holl fwrlwm gyda chriw blwyddyn 5 (yn y llun) yn manteisio ar yr olygfa wych o’u dosbarth er mwyn cael arsylwi ar newid i siâp yr haul.

Roedd y disgyblion wedi bod wrthi’n brysur yn gwneud eu fersiynau o’r camera twll pin, roedd rhai wedi dod â sbectol addas, a chawsom hyd yn oed fenthyg colander anferthol o’r gegin er mwyn gweld y cysgodion yn newid. Hyn oll i sylwebaeth y BBC o’u gwefan, cawsom fore i’w chofio.

Dyma math o waith mae disgyblion dosbarth derbyn wedi bod yn ei wneud gyda'r eclips - cliciwch yma

Dyma enghraifft o waith disgybl o Bl3 wedi defnyddio ei wybodaeth am ddiffyg ar yr haul (Eclips) i greu erthygl papur newydd - cliciwch yma


------------------------------------------------------------------

Crefft yr Urdd

plant

Mae’r plant yma wedi bod yn brysur ac wedi cael cyntaf yn Eisteddfod Rhanbarth Eryri.

Pob lwc yn Caerffili.

 

Cliciwch yma i weld y plant

 
------------------------------------------------------------------

Diwrnod Trwynau Cochion 2015

plant

 

Dyma luniau plant Ysgol Dolbadarn yn cymryd rhan yn niwrnod y trwynau cochion eto eleni. Gwisgodd bawb eu trwynau cochion a pheintio wyneb yn arbennig ar gyfer yr achlysur. Diolch i bawb am eu cefnogaeth unwaith eto.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

------------------------------------------------------------------

Blwyddyn Ryngwladol Pridd 2015
Fel rhan o ddathliadau Blwyddyn Ryngwladol Pridd 2015, mae Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â Phrifysgol Bangor, wedi plannu 64 o goed mewn 64 o ysgolion yng nghyffiniau’r Parc.

Yn ôl Helen Pye o’r Parc, “Mae’n gyfle i ddisgyblion ddysgu am bwysigrwydd pridd drwy arsylwi ar y goeden yn tyfu. Bydd y goeden Ceiriosen yr Adar yn blodeuo yn mis Ebrill sydd yna yn denu pryfaid a gwenyn. Pan fydd y blodyn wedi’i peillio cynhyrchir ceirios sur sydd yn fwyd da iawn i adar. Yn yr Hydref bydd y dail yn disgyn ac yn ffynhonell bwyd i bryfaid genwair a thrychfilod.”

plant

Disgyblion yn y llun: Jack Booth, Mali Jones, Guto Selwyn, a Ffion Harland.

Mentrodd 4 o gynrychiolwyr yr Ysgol Werdd a’r Cyngor Ysgol allan i’r gwynt a’r glaw i blannu’r goeden. Diolch i Rhys Wheldon ac Helen Pye o’r Parc Cenedlaethol, i Paula Roberts o Brifysgol Bangor ac hefyd disgyblion yr Ysgol am eu gwaith caled!

------------------------------------------------------------------

Athletau-Dan Do Gwynedd

plant plant


Mae’n rhaid fod yr holl rasus mynydd ac ar y llyn, sy’n cael eu cynnal yn ardal Llanberis, wedi cael effaith calanogol ar y disgyblion lleol. Braf yw cael canmol criw o athletwyr Ysgol Dolbadarn, a fu’n llwyddiannus yng nghystadleuaeth athletau dan do dalgylch Gwynedd yn ddiweddar.

Roedd gofyn i’r disgyblion neidio, taflu gwaywffon, taflu pêl, naid ruthr a’r naid hir, ynghyd â nifer o rasus rhedeg cyfnewid i gyd o dan do Canolfan Hamdden Arfon.
Rowndiau lleol ysgolion Arfon oedd y tro cyntaf i’r ysgol gystadlu, daeth y disgyblion yn ail oedd yn golygu ein bod yn gwneud cynnydd i rowndiau’r Sir.

Wedi cystadlu brwd yn erbyn ysgolion ledled Bangor, Pen Llŷn a’r Bala, cawsom y newyddion gwych fod yr ysgol wedi cael 3ydd trwy Wynedd gyfan, sy’n bluen amlwg yn het y disgyblion. Da iawn chi a daliwch ati.

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Y Llyfr 2015

plantDyma lun o ddisgyblion Blwyddyn 3+4 wedi gwisgo fel cymeriadau o lyfr ar gyfer y dathliadau eleni.

Bu'r plant yn son am eu hoff lyfrau yn ystod y dydd a bu iddynt greu cerddi ar gyfer 'Y Gerdd Fawr' ar y testun Gwnewch y Pethau Bychain.

 

 

------------------------------------------------------------------

Techniquest
Daeth Techniquest at blant Blwyddyn 1+2 yn ddiweddar i sôn am y Corff. Bu’r plant yn edrych ar gadw’n iach hefyd. Mwynhaodd pawb y profiad yn fawr iawn.

------------------------------------------------------------------

Twrnament Pêl-rwyd Urdd
Bu tim yn cystadlu yng Nghanolfan Hamdden Arfon yn ddiweddar. Chwaraeodd y genethod yn arbennig o dda. Llongyfarchiadau mawr iddynt am eu perfformiad ar y noson.

------------------------------------------------------------------

Cwmni Frân Wen Shabwm

plant plant


Daeth y cwmni i gynnig profiad dramatig iawn yn yr ysgol yn ddiweddar. Mwynhaodd pawb y perfformiad ac yr oeddynt yn awyddus iawn i drafod y themau yn dilyn y sioe.

------------------------------------------------------------------

Cerdd - Y Blits
Dyma gerdd gan eneth Blwyddyn 6 (Cadi Thomas) yn son am gyfnod Yr Ail Ryfel Byd - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Athletau
Bu disgyblion yr Adran iau yn hynod o lwyddiannus mewn twrnament athletau yn ddiweddar. Da iawn chi am gystadlu mor dda! Daethant yn drydydd yn erbyn ysgolion Arfon.

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio Ysgolion
Cafwyd perfformiad ardderchog gan nofwyr yr Adran Iau mewn Gala Nofio yn ddiweddar. Da iawn wir i bawb.

------------------------------------------------------------------

Dawns i Bawb
Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn rhan o brosiect 6 wythnos gyda Dawns I Bawb yn ddiweddar- yr oedd y plant yn amlwg yn mwynhau y sesiynau yn fawr iawn ac wedi cael budd o’r profiad.

------------------------------------------------------------------

Cerdd - Môr-ladron
Dyma gerdd gan eneth Blwyddyn 5 (Eira Daimond) yn son am y môr ladron - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd 2015
Bydd nifer o’r disgyblion yn cystadlu yn yr Eisteddfod yn ystod yr wythnosau nesaf- pob lwc I chi i gyd yn unigolion ac yn bartion neu gôr.

Canlyniadau Eisteddfod Cylch

Guto Selwyn Williams Cyntaf Llefaru Blwyddyn 5+6
Cadi Sian Thomas- Unawd Bl 5+6 Ail
Deio a Cadi- Deuawd Ail
Parti Unsain- Cyntaf
Parti deulais- Ail
Parti Llefaru- Ail
Cor- Ail
Can Actol- ymlaen i’r Eisteddfod Sir- pob lwc i bawb!

------------------------------------------------------------------

Dydd Gwyl Dewi- Mawrth 1af

plant
plant

 

Dyma luniau o blant yr ysgol yn dathlu’r achlysur yn ddiweddar- bu nifer ohonynt yn coginio cacennau cri yn ystod yr wythnos.

 

 

 


 


 

 

 

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma