Archif Newyddion

Newyddion o 2016:


Bwrdd Aur Arbennig

poster

CD Gwasanaeth Nadolig Ysgol Dolbadarn ar gael o'r ysgol am £5

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 
------------------------------------------------------------------

Bwrdd Aur Arbennig

poster

Dyma blant y bwrdd aur Arbennig am ymddygiad da a chwrteisi yn y neuadd ginio.

 

 

 
------------------------------------------------------------------

Diolch!

poster

Hoffai’r ysgol ddiolch i Rieni a Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd caredig o £5000 ar gyfer prynu adnoddau digidol newydd ar gyfer yr ysgol sef 25 Chromebook a set BeeBots newydd. Bydd sgiliau TGCh y disgyblion yn sicr o ddatblygu yn gyflym drwy’r defnydd o’r adnoddau hyn. Ein bwriad yn y flwyddyn newydd bydd prynu offer garddio a phlannu planhigion o gwmpas yr ysgol.
Cynhaliwyd Ffair Nadolig llwyddiannus iawn y Ganolfan ar y cyntaf o Ragfyr- diolch i bawb am eu cefnogaeth.------------------------------------------------------------------

Nepal

poster

Daeth Morfudd a Cemlyn i’r ysgol yn ddiweddar i drafod eu gwaith gydag Ysgol yn Nepal a effeithwyd gan ddaeargryn. Mae plant Blwyddyn 3 yn awyddus iawn i godi nawdd ar gyfer yr ysgol hwnnw a byddent yn creu cynnyrch i’w gwerthu yn y ffair nadolig.


 


------------------------------------------------------------------

Gwlad Y Gân A Dagrau- Castell Caernarfon

plant plant

Cafodd côr yr ysgol brofiad arbennig yn ddiweddar gan eu bod wedi eu gwahodd i berfformio yng Nghastell Caernarfon yn ystod digwyddiad y pabi coch ‘Weeping Window’. Perfformiwyd gyda chôr Rygbi Gogledd Cymru darn o’r enw ‘Gwlad Y Gân a Dagrau’ a gomisiynwyd yn arbennig gan CADW ar gyfer yr achlysur. Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 5+6 weithdai arbennig ar hanes y milwyr lleol gan staff yr amgueddfa.

------------------------------------------------------------------

 

Sgor 5 Hylendid Bwyd

poster

Llongyfarchiadau hefyd i Anti Lynda a staff y gegin am dderbyn sgor 5 ar gyfer hylendid a glanweithdar y gegin yn diweddar.

 

 


 

------------------------------------------------------------------

Cinio Tân Gwyllt

poster

Cafodd nifer o ddisgyblion yr ysgol gyfle i brofi cinio arbennig ar gyfer achlysur Tân Gwyllt yn ddiweddar. Diolch yn fawr i Anti Lynda a Staff y gegin am eu gwaith.

 

 


 

------------------------------------------------------------------

Ymwelwyr

Bu Nain a Taid Molly De Silva hefyd yn yr ysgol yn ddiweddar yn rhoi sesiwn ddrama i ddisyblion Bl 5+6- mae’n braf iawn eu croesawu i’r ysgol a rhoi cyfle iddynt ddod i adnabod ffrindiau Molly.

 

------------------------------------------------------------------

Madagascar

poster

Bu mam Anwen a Deri yn yr ysgol yn ddiweddar yn rhoi cyflwyniad arbennig ar Madagascar i’r disgyblion. Yr oedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn ac wedi dysgu llawer o’r profiad. Gweler linc i glip youtube o’r disgyblion yn cyfarch ei gilydd.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Llyfrau

poster

Ym mis Gorffennaf 2016, rhoddwyd rhodd ariannol hael iawn gan rhiant plentyn Blwyddyn 6 oedd yn ein gadael am yr Uwchradd. Prynwyd llyfrau newydd ar gyfer y plant o siop Palas Print a bwriedir gwario gweddill yr arian ar adnoddau garddio a phlanhigion.Diolch yn fawr!

 

 

------------------------------------------------------------------

Ysgol Dolbadarn- Madagascar

Bu i Julia ffilmio plant Bl 5+6 yn gofyn cwestiynau i blant Bevohazo- a dyma eu hatebion! Nid yw'r plant wedi gweld eu hunain ar ffilm/teledu o'r blaen felly roedd cyffro mawr.
Mae'r ysgol yn edrych ymlaen i ddatblygu'r cyswllt hwn.

 

------------------------------------------------------------------

Gwasanaeth Nadolig:

poster

Gwasnaeth Nadolig yn Eglwys Sant Padarn Nos Fawrth Rhagfyr 13eg am 6 o’r gloch.Cliciwch yma i weld yr hysbyseb

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Dyddiadau Pwysig:

Cyngerdd Coffa yng Nghastell Caernarfon – Tachwedd 19eg 2016- bydd côr yr ysgol yn canu yn y gwasanaeth.

Ffair Ysgol Dolbadarn Rhagfyr 1af- Canolfan Llanberis

------------------------------------------------------------------

Gwaith Afon:

Mae disgyblion Blwyddyn 5+6 wedi astudio taith afonydd lleol yn ddiweddar. Diolch i Angharad o’r Parc Cenedlaethol am dywys y disgyblion ac am gynnig profiadau ymarferol mor werthfawr. Mae gwell ymwybyddiaeth gan y disgyblion o enwau a tarddiad afonydd lleol erbyn hyn.

------------------------------------------------------------------

Her Ddarllen Llyfrgelloedd Gwynedd:

Dyma restr o enwau’r disgyblion a fu yn y llyfrgell 3 gwaith yn ystod yr Haf gan ddarllen o leiaf 9 llyfr. Da iawn chwi blant- daliwch ati.

 1. Cadi Haf Parry
 2. Iwan Williams
 3. Caio Jones
 4. Meilir Jones
 5. Jasmine Baylis
 6. Molly de Silva
 7. Zoe Hayward
 8. Madeleine Hayward
 9. Kathleen John
 10. Amy Jones
 11. Lili Jones
 12. Esme Neill
 13. Leah Schulze
 14. Mzima Tomkins
 15. Libby Worthington
 16. Ethan Dicken
 17. Dylan Dicken
 18. Logan Dicken
 19. Matthew Downes
 20. Maenan Elliott-Kelly

------------------------------------------------------------------

Genedigaeth:

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Gwilym ar enedigaeth Dafydd Gwilym yn ddiweddar. Yr ydym yn edrych ymlaen i gael cyfarfod brawd bach Alys a Llŷr. Pob dymuniad da i’r teulu.

------------------------------------------------------------------

Llwybr Llechi:

poster

Bu disgyblion Blwyddyn 5+6 yn cyd-weithio gydag ysgolion eraill yn ardaloedd llechi cyfagos fel rhan o brosiect cyffrous fydd yn olrhain hanes chwarelwyr lleol. Diolch i Anita Daimond am gynnig y cyfleodd i’r disgyblion. Cliciwch yma i weld lluniau

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Taith i Gonwy:

poster

Bu disgyblion yr Adran Iau ar daith arbennig i Gonwy i astudio y Tuduriaid ym Mhlas Mawr a chynefinioedd yn RSPB Conwy yn ddiweddar. Yr oedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn ac wedi cael gwell syniad o safon byw plant yn ystod y cyfnod. Gwerthfawrogwyd ardal brydferth ar lan yr Afon Conwy yn ystod gweithgareddau cynefinoedd, a chafwyd gip ar ambell i aderyn a chreadur arbennig. Cliciwch yma i weld llunaiu

 

------------------------------------------------------------------

Banc Bwyd:

poster

Casglwyd tuniau a phacedi bwyd fel rhan o arferion diolchgarwch yr ysgol y tymor hwn. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd mor hael i’r apêl eleni a byddem yn sicr o fod yn cynorthwyo eto yn y dyfodol agos.

  

------------------------------------------------------------------

Ffrindiau Alzheimer

poster

Bu disgyblion Blwyddyn 6 mewn gweithdy arbennig yn ddiweddar yn trafod effaith y cyflwr Alzheimer ar deuluoedd. Bu iddynt drafod yn aeddfed a deallus gan gynnig eu profiadau personol o’r cyflwr.

  

------------------------------------------------------------------

Cynllun Garddio Ysgol Dolbadarn
Mae’r ysgol a rhai ysgolion eraill y Dalgylch wedi bod yn llwyddiannus er mwyn bod yn rhan o ymgyrch bagiau Tesco yn ystod mis Tachwedd. Gallwch dderbyn tocyn pleidleisio ar gyfer rhaglen Groundworks/Peillio yn siopau Tesco Bangor a Chaernarfon. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i brynu adnoddau garddio ar gyfer yr ysgol. Cliciwch yma i weld y Cynllun

------------------------------------------------------------------

Ymweliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Turner

poster

Daeth llun arbennig iawn i’r ysgol yr holl ffordd o’r Llyfrgell Genedlaethol yn Abesrystwyth sef gwaith dehongliad Turner o Gastell Dolbadarn . Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 6 gwmni disgyblion Bl 11 +12 Ysgol Brynrefail am y diwrnod ynghyd â Mr Dylan Roberts athro Celf yr ysgol. Cyflwyddodd Mr Roberts wers yn canolbwyntio ar tirluniau ac yna aethpwyd i’r Castell i greu ychydig o frasluniau. Yr oedd hwn yn brofiad anhygoel i’r plant a bu bwrlwm yn yr ysgol yn ystod y dydd gyda’r holl ymwelwyr, cynghorwyr a chamerau ac ati. Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

------------------------------------------------------------------

Swyddogion Presenoldeb

poster


Mae’r disgyblion yma yn monitro canrannau presenoldeb pob dosbarth yn wythnosol ac yn adrodd ar ddosbarthiadau sy’n gwella y canran presenoldeb yn ystod y tymor. Bydd gwaith o lunio pamffled presenoldeb hefyd yn rhan pwysig o’u gwaith eleni.

 ------------------------------------------------------------------

Pêl-droed

poster

Dechreuwyd y tymor yn llawn hyder mewn gêm gyfeillgar yn erbyn ysgol Gwaun Gynfi ar gae Ffordd Padarn yn ddiweddar. Da iawn chi blant- ymalen i’r nesaf! Diolch i Mr Owen Hughes am ofalu am y tim ac i rieni a fu’n cynorthwyo gyda’r trefniadau.
------------------------------------------------------------------

Dosbarth Meithrin

poster

 

Dyma lun o ddisgyblion newydd yr ysgol eleni sef y dosbarth Meithrin. Croeso cynnes iddynt a’u hathrawes Miss Anest Bryn Jones.

 ------------------------------------------------------------------

Llys-genhadon chwaraeon

poster

 

 

Enwebwyd y ddau blentyn yma am eu gwaith caled yn y maes chwaraeon.

 

 ------------------------------------------------------------------

Grŵp Eco

poster

 

 

Dyma ddisgyblion yr Ysgol Eco am eleni- edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld eich dylanwad ar fuarth yr ysgol eleni.

 

 


------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol

poster

 

 

Dyma ddisgyblion y Cyngor Ysgol am eleni- pob hwyl i chi gyda’r gwaith.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Roald Dahl

poster

 

 

Poster yn dangos bod blwyddyn 3 wedi cymryd rhan yn niwrnod Roald Dahl. Pawb yn gwisgo ei barf Mr Twit ac yn gwneud ymchwil ar Roald Dahl.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Taith i fyny’r Wyddfa
I ddathlu 120 mlynedd Rheilffordd Yr Wyddfa, cafodd ddisgyblion hynaf yr ysgol daith arbennig i ben yr Wyddfa i ddathlu. Diolch yn fawr i bawb am eu cymorth i drefnu hyn – yn enwedig Mr Ken Jones fel aelod o’r Cyngor Cymuned a chyn lywodraethwr yr ysgol. Yr oedd y plant wedi mwynhau y daith yn fawr iawn.

------------------------------------------------------------------

Diolchiadau: Diolch i galon i holl rieni a chyfeillion yr ysgol sydd wedi noddi plant ar gyfer y daith gerdded noddedig yn ddiweddar- codwyd swm anhygoel o dros £3300 ar gyfer yr achos Anthony Nolan. Bu merch Mr Jones, Sioned ar daith gerdded arbennig i ‘base camp’ Kilimanjaro er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth o’r elusen sydd wedi bod yn hanfodol i sicrhau ‘donor’ ar gyfer ei thad. Mae’r cyfanswn dros £5000 erbyn hyn!

Gallwch ddarllen mwy am y stori yma:-
http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/gwynedd-headmaster-given-months-live-11492662

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau awyr Agored
Yr ydym wedi bod yn ffodus iawn yn ddiweddar cael cymorth gan griw o rieni sy'n gymwys ym myd Awyr Agored. Cafodd Blwyddyn 3 ddiwrnod o ddringo ym Mrynrefail, Blwyddyn 4 taith gerdded i fyny Moel Eilio a blwyddyn 5 sesiwn caiacio ar Lyn Padarn. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r rhieni hyn am roi eu hamser yn wirfoddol ac am fod mor gefnogol i waith yr ysgol- yn enwedig Mr Ben Lawes a Mr Tim Downes.

Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Graffiti

graffiti graffiti graffiti graffiti

Daeth Andy Birch i’r ysgol er mwyn gwneud ychydig o waith celf yn yr ysgol. Cafodd Blynyddoedd 5+6 fodd i fyw yn creu murlun o Gymru a thirlun o Eryri er mwyn gallu adnabod enwau mynyddoedd yr ardal leol. Fel syrpreis ar gyfer y plant, creodd Andy furlun arbennig ar y goliau pêl droed- un o rheiny yn lun o Gareth Bale. Bu Andy wrthi tan wyth o’r gloch un nos Wener fel bod y cyfan yn barod i’r plant ar gyfer y bore Llun. Yr oedd wynebau y disgyblion (a’r staff) werth eu gweld! Diolch o galon i bwyllgor y Ganolfan ac yn enwedig Mr Ken Jones am drefnu hyn ar ein cyfer.

------------------------------------------------------------------

Ffarwelio
Bydd angen ffarwelio a sawl wyneb cyfarwydd y tymor hwn. Mae Mrs Manon Davies wedi ei phenodi yn bartner rhifedd gyda GwE yn dilyn tair mlynedd o secondiad- dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd.

Mae Ms Lynne Parry wedi penderfynu ein gadael fel cymhorthydd er mwyn sefydlu menter gwarchod plant- pob lwc iddi i’r dyfodol.

Bydd Mrs Anne Marie Griffith yn ein gadael am gyfnod o secondiad gyda Athrawon y Cyfnod Sylfaen.

Yr ydym yn ffarwelio a dau aelod o’r Corff Llywodraethol eleni sef Mrs Helen Sharp a Dr Gwyn Williams. Maent wedi gwasanaethu’r ysgol am dros i hanner canrif rhyngddynt. Dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt oddi wrth holl blant a staff yr ysgol.

------------------------------------------------------------------

Genedigaeth: Llongyfarchiadau mawr i Mrs Owen ar enedigaeth ei merch Efa Mair Owen ac wrth gwrs i’r ddau frawd mawr Ioan a Jona.

------------------------------------------------------------------

Mabolgampau
Cafwyd bnawn gwlyb ar gae’r Ddôl cyn diwedd tymor er mwyn cynnal y mabolgampau blynyddol.

Y tim buddugol eleni oedd Seiont - llongyfarchiadau iddynt.

Y Victor Ludorum (bachgen gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau) oedd Cian Huw Jones

plant

 

 

 

 

 

 

 

Y Victrix Ludorum : Mia Eade+ Harmony

plant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Cynhaliwyd Gala Nofio yn ogystal a dyma’r canlyniadau:

plant plant

Y tim buddugol eleni oedd Seiont.Y bachgen gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau: Tomos Mabon Pritchard a’r genethod gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau: Awel Davies ac Elain Owen. Yn wir yr oedd safon y nofio yn arbennig o uchel eleni a braf yw gweld hynny.

------------------------------------------------------------------

Ffarwelio gyda Blwyddyn 6

poster

Dymuna holl staff yr ysgol ddymuno’r gorau i ddisgyblion Blwyddyn 6 a fydd yn trosglwyddo i’r Uwchradd mis Medi- pob lwc i chi gyd. Yr ydym yn awyddus i groesawu y disgyblion Meithrin newydd a fydd yn mynychu’r ysgol ym mis Medi.

 

 

------------------------------------------------------------------

Cyrsiau Cymraeg

poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Sioe Mewn Cymeriad

plant

Daeth Sioe Mewn Cymeriad i'r ysgol yn ddiweddar er mwyn dathlu 100 mlynedd ers geni Roald Dahl- yr oedd y sioe yn targedu darllen ymysg bechgyn ac yr oedd bwrlwm mawr yn yn neuadd drwy gydol y bore.

 

 

------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau awyr Agored

plant

Yr ydym wedi bod yn ffodus iawn yn ddiweddar cael cymorth gan griw o rieni sy'n gymwys ym myd Awyr Agored. Cafodd Blwyddyn 3 ddiwrnod o ddringo ym Mrynrefail, Blwyddyn 4 daith gerdded i fyny Moel Eilio a blwyddyn 5 sesiwn o caiacio ar Lyn Padarn. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r rhieni hyn am roi eu hamser yn wirfoddol ac am fod mor gefnogol i waith yr ysgol- yn enwedig Mr Ben Lawes a Mr Tim Downes. Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Taith i fyny’r Wyddfa

plant

I ddathlu 120 mlynedd y rheilffordd, cafodd ddisgyblion hynaf yr ysgol daith arbennig i ben yr Wyddfa i ddathlu. Diolch yn fawr i bawb am eu cymorth i drefnu hyn – yn enwedig Mr Ken Jones fel aelod o’r Cyngor Cymuned. Yr oedd y plant wedi mwynhau y daith yn fawr iawn.

Diolchiadau: Diolch i galon i holl rieni a chyfeillion yr ysgol sydd wedi noddi plant ar gyfer y daith gerdded noddedig yn ddiweddar- codwyd swm anhygoel o dros £3300 ar gyfer yr achos Anthony Nolan. Bu merch Mr Jones, Sioned ar daith gerdded arbennig i ‘base camp’ Kilimanjaro er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth o’r elusen sydd wedi bod yn hanfodol i sicrhau ‘donor’ ar gyfer ei thad.

Cliciwch yma i ddarllen mwy

------------------------------------------------------------------

Rocio’r Wyddfa

plant

Bu disgyblion yr ysgol yn canu ym Mynydd Gwefru yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer ymgyrch Gafael Llaw Mike Peters. Llwyddwyd i godi swm o £160 ar y diwrnod yn ogystal â chyfraniad gan yr ysgol o arian gwylio y gemau Ewros- diolch i bawb am eu cefnogaeth.

 

Dyma glipiau o’r caneuon y bu i’r disgyblion eu canu.

------------------------------------------------------------------

Chwaraeon

Athletau Urdd: Bu disgyblion o’r ysgol yn cystadlu yn Nhreborth yn ddiweddar yn y rownd cyn-derfynol. Da iawn wir i bawb- mae gennym athletwyr o fri ac war hyn o bryd! Mae Mia Eade Blwyddyn 3 yn mynd i’r rownd derfynol ym Mharc Eirias- pob lwc iddi.

------------------------------------------------------------------

Polisi Bwlio gan y Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor ysgol wedi bod wrthi'n brysur yn trafod bwlio ac yn meddwl am ffyrdd o gynorthwyo plant yun yr ysgol. maent wedi llunio Polisi a chanllawiau atal bwlio - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Ysgol Dolbadarn Mai 2016

plant

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dathlu mewn diwrnod Eisteddfod arbennig yn ddiweddar- cafodd pob disgybl gyfle i adrodd, canu neu ddawnsio. Yr oedd y safon yn uchel iawn ac edrychwn ymlaen at groesawu’r digyblion hyn i gystadlu pan fyddent yn hŷn.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Taith gerdded noddedig Anthony Nolan Mai 2016

plant plant

Bu holl ddisgyblion yr ysgol ar daith gerdded arbennig yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen Anthony Nolan (Cancr y Gwaed). Yr elusen yma a fu o gymorth er mwyn darganfod ‘donor’ trawsblaniad mêr yr esgyrn ar gyfer ein prifathro Mr Gareth Fôn Jones y llynedd. Mae Mr Jones yn gwella ac yn cryfhau pob wythnos ac mae’n braf ei groesawu yn ôl i’r ysgol.

Arweinwyd y disgyblion hynaf ar daith arbennig gan Mr Ken Jones i fyny at Dinas. Bu’n adrodd sawl stori a hanes ar y daith a chafodd y disgyblion amser arbennig yn ei gwmni a chyfle i werthfawrogi y golygfeydd godidog yn yr ardal leol.

Dyma luniau o ddisgyblion yn sefyll ger yr olion tai crynion hynafol ar ben Dinas.
Hyd yma mae’r ysgol wedi codi dros £3300 tuag at yr elusen ac mae’r arian yn parhau i gyrraedd - diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaetham Anthony Nolan

Cliciwch yma i weld y lluniau

plant

 

Dyma'r plant Meithrin ar y daith gerdded diweddar i Goed Doctor

 

 

 


------------------------------------------------------------------

PC Dylan yn ymweld

Bu PC Dylan yn yr ysgol yn cynnal sesiynau gyda blynyddoedd 2,4 a 6- diolchwn iddo am y sesiynau arbennig ar y testun ‘diogelwch’.

------------------------------------------------------------------

Gemau’r Ewros 2016

Mae cynnwrf mawr ymysg y disgyblion am y gystadleuaeth bêl-droed Ewro 2016 a phawb yn cefnogi Cymru wrth gwrs. Cafodd 6 disgybl eu dewis i gymryd rhan mewn gweithgaredd a ffilmwyd gan Gwmni Da yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth. Yr oedd y plant yn cynrychioli gwledydd a fydd yn cystadlu yr Ewros ac yn dysgu ffeithiau a geiriau arbennig o’r wlad honno. Bydd y plant i’w gweld ar raglenni megis Tag a Stwnsh ar s4C yn fuan.

------------------------------------------------------------------

Gwŷl Gyfeiriannu Parc Padarn/Glynllifon

plant

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur iawn yn cystadlu yn y gystadleuaeth eto eleni a chafodd dau dim deithio i Barc Glynllifon ar gyfer y cam nesaf. Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd

plant plant

Mae disgyblion yr ysgol yn gweithio yn galed ar hyn o bryd er mwyn derbyn achrediad Aur y Siarter Iaith. Maent yn hyrwyddo y defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarth ac ar y buarth yn enwedig. Bu i’r Cyngor Ysgol drafod sut i wneud gwell defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol a chafwyd syniad arbennig o osod sticeri mewn ffenestri siopau ac ati er mwyn hysbysu plant yr ysgol bod modd cyfathrebu drwy’r iaith Gymraeg yn gyntaf yn y lleoliad hwnnw. Diolch yn fawr i gwmniau lleol am eu cefnogaeth yn hyn o beth. Cofiwch chwilio am y bathodyn arbennig wrth siopa yn y pentref!

Dyma lun disgyblion yr ysgol gyda pherchnogion y siopau trin gwallt lleol.

Cliciwch yma i weld y lluniau
------------------------------------------------------------------

Datblygiad Personol a Pherthnasoedd

poster

 

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd: Celf

plant

 

Pob lwc i'r plentyn yma - bydd ei gwaith crochenwaith yn teithio i Fflint ddiwedd y Mis ar gyfer Eisteddfod Yr Urdd.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb Perffaith

plant

 

Llongyfarchiadau i Flwyddyn 5 a Mr Gwilym! Presenoldeb Perffaith 100% wythnos yn gorffen 6/5/16 - da iawn chi blant a daliwch ati.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Rygbi'r Urdd

plant

 

Dyma'r garfan rygbi ar gyfer y gystadleuaeth eleni. Bu i'r tim chwarae yn arwrol ac yr oeddynt i gyd wedi mwynhau yn arw. Da iawn chi hogia!

 

 

------------------------------------------------------------------

plant plant
   
plant plant

Bu disyblion hynaf yr ysgol yn brysur iawn yn ddiweddar yn creu offerynnau cerdd fel rhan o’u hastudiaethau ar Sain mewn Gwyddoniaeth. Yr oedd rhaid creu offeryn oedd yn newid traw. Cafwyd offerynnau anhygoel, unigryw a diddorol- diolch iddynt i gyd am eu gwaith caled a diolch i rieni hefyd am eu cynorthwyo. Dyma luniau o’r offerynnau.
------------------------------------------------------------------

Foryd / Cadw Cymru’n Daclus

 

plant

Bu disgyblion Blwyddyn 3 ar daith i Gaernarfon fel rhan o ymgyrch Cadw Cymru’n Daclus yn ddiweddar er mwyn dysgu am effaith sbwriel ar yr arfordir. Daeth swyddog Y Foryd atynt hefyd am sgwrs i son am y radar sy’n ymgynefino yn yr ardal yn ystod y flwyddyn.

 

 

------------------------------------------------------------------

Parc Cenedlaethol Eryri

Daeth Carwyn Ap Dafydd a swyddogion Parc Cenedlaethol Eryri i’r ysgol i drafod gwaith y Parc ac i gerdded y disgyblion hynaf draw i Hafod i gyfarfod Jo a Fiona Davies i drafod gwaith a phroblemau’r ffarmwr. Yr oedd y disgyblion wedi mwynhau yn arw ac wedi dysgu llawer am eu cynefin. Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Golchi - Amgueddfa Lechi

Mwynhaodd ddisgyblion Blwyddyn 1+2 ddiwrnod braf yn yr Amgueddfa Lechi yn dysgu am draddodiadau diwrnod golchi yng nghwmni Rhian Cadwaladr. Bu’r plant yn brysur iawn yn creu sebon eu hunain a braf oedd eu gweld wedi mwynhau’r daith gerdded i ochr arall y llyn.

------------------------------------------------------------------

Ymweliad awdures Angharad Tomos

Cafodd Blwyddyn 5+6 sgwrs ddifyr gan yr awdures Angharad Tomos yn ddiweddar . Bu’n son am ei gwaith a bu’n llofnodi llyfrau y disgyblion fel cofnod o’r diwrnod. Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Traws Gwlad yr Urdd

plant

Bu nifer o ddisyblion yn cystadlu yng nghystadleuaeth Trawsgwald yr Urdd yn y Faenol yn ddiweddar. Da iawn i bawb am allu gorffen y ras a diolch arbennig i Rieni a Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd arbennig i brynu festiau rhedeg. Cafwyd sawl sylw am edrychiad proffesiynol y rhedwyr!

 

plant

 

Dyma lun o redwraig Blwyddyn 4 yn falch iawn o fod wedi cwblhau y ras.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Pêl droed yr Urdd

Bu i’r genethod a’r bechgyn gystadlu mewn twrnament yn ddiweddar fel rhan o weithgareddau’r Urdd. Yr oedd yn wych eu gweld yn cydweithio mor dda ac yn ymdrechu mor galed. Diolch hefyd i Rieni a Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd caredig tuag at ariannu festiau newydd i’r ysgol. Cliciwch yma i weld y lluniau

------------------------------------------------------------------

Glan Llyn

plant

Bu criw brwdfrydig o ddisgyblion Blwyddyn 5+6 yng ngwersyll Glan Llyn yn ddiweddar fel rhan o benwythnos Eryri. Daethant yn ô yn flinedig ac wedi cael amser wrth eu boddau- diolch yn fawr iawn i staff yr ysgol am wirfoddoli i’w goruchwylio yn ystod y penwythnos. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

------------------------------------------------------------------

plant


Sports Relief
Gwisgodd y disgyblion ddillad chwaraeon ar gyfer y diwrnod a bu pob dosbarth yn brysur ar y buarth yn treialu gwahanol weithgareddau. Llwyddwyd i godi swm da o arian ar gyfer yr elusen- diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Cliciwch yma am fwy o luniau

 


------------------------------------------------------------------

plant


Taith Tŷ Hyll
Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 2 ddiwrnod i’w gofio yn y tŷ Hyll yn ddiweddar yn astudio trychfilod ac anifeiliaid gwyllt yn yr ardal leol. Diolch i Gymdeithas Eryri am dalu costau’r diwrnod.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant


Coed Doctor

Bu disgyblion Blwyddyn 3 ar daith gerdded i Goed Doctor er mwyn astusio cynefinoedd ac arsylwi ar arwyddion y Gwanwyn. Diolch o galon i Swyn Spencer o Gyfoeth Naturiol Cymru am ein tywys.

Cliciwch yma am fwy o luniau

 

 


------------------------------------------------------------------

Diogelwch Ffyrdd - Cerdded i'r Ysgol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

------------------------------------------------------------------

Profion Cenedlaethol 2016

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr am y Profion Cenedlaethol Blynyddoedd 2-6.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

plant


Blwyddyn 2

Mae plant Blwyddyn 2 wedi bod yn brysur iawn yn ystod Parti Mathemateg Techniquest yn ddiweddar. Bu'r plant yn brysur yn defnyddio eu sgiliau cyfrif a rhesymu.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant


Cyfnod Sylfaen

Daeth Mrs Carol Roberts atom i ddarllen stori o'r Beibl yn ddiweddar- diolch yn fawr iddi am ddod atom.

 


------------------------------------------------------------------

Cyngerdd Taith Y Pererin yn Eglwys Sant Padarn

plant plant plant

Dyma luniau o'r cyngerdd Taith Y Pererin yn Eglwys Sant Padarn yn diweddar. Diolch i Nia Hughes o Ganolfan Gerdd William Mathias am y lluniau ac am drefnu'r holl waith. Diolch i staff a disgyblion ysgol Brynaerau am y croeso ac i Twm Morus am ei waith gyda'r plant. Dyma luniau arbennig o'r achlysur.


------------------------------------------------------------------

plant

Cinio Gwyl Ddewi
Diolch i anti Lynda a staff y gegin am y cinio Gwyl Ddewi blasus yn ddiweddar. Braf oedd gweld cymaint o blant yn mwynhau y cinio arbennig.

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant

Athletau
Llongyfarchiadau mawr i dim athletau dan do yr ysgol ar eu gwaith caled yn ddiweddar. Dyma lun ohonynt yn eu festiau newydd (rhodd caredig gan Rhieni a Chyfeillion yr ysgol).

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant

Gala Nofio
Cafodd y disgyblion lwyddiant mewn gala Nofio yn ddiweddar yn erbyn ysgolion Arfon. Daeth yr ysgol yn bedwerydd y tro yma a phawb wedi nofio yn arbennig o dda.

 

 


------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Cylch
Cafwyd llwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynrefail yn ddiweddar. Dyma’r canlyniadau:
Parti Unsain:1af
Parti Deulais: 1af
Côr:1af
Deuawd: Caio a Guto 3ydd.
Bu nifer fawr o blant yn cystadlu yn unigol- da iawn chi blant.Diolch o galon i’r plant a’r staff a fuodd yn eu hyfforddi am eu gwaith called. Pob lwc yn yr Eisteddfod Sir!

------------------------------------------------------------------

plant
plant

plant

Dydd Gwyl Dewi
Cafwyd parti arbennig ar gyfer plant yr Urdd er mwyn dathlu Gwyl Dewi ac i ddiolch i’r plant am eu gwaith caled yn ystod gweithgareddau’r Urdd ac Eisteddfod drwy’r flwyddyn.

Dyma rai o’r disgyblion wedi gwisgo yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant

Chwalfa
Cafodd disgyblion hynaf yr ysgol gyflwyniad ‘Chwalfa’ sef dehongliad o gyfmod y streic gan Leisa Mererid fel taith Theatr Genedlaethol Cymru- mwynhaodd pawb y cyflwyniad yn fawr iawn.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Diwrnod Y LLyfr
Cafodd y disgyblion ddiwrnod arbennig yn darllen a thrafod llyfrau o bob math. Daeth y plant i’r ysgol fel cymeriadau o lyfr a dod a’u hoff lyfr i’r ysgol. (Dyma lun o rai o’r disgyblion yn eu gwisgoedd).

------------------------------------------------------------------

plant

Groundworks
Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 5+6 gyflwyniad ar sut i ofalu am y Galon a sut i fyw yn iach. Bu iddynt hefyd ddysgu sut i achub bywyd mewn argyfwng- gwers hynod o bwysig. Dyma lun o ddisgybl yn dysgu sgiliau sylfaenol achub bywyd.( llun) Noddir y gweithdai gan gwmni Subway.

 

 


------------------------------------------------------------------

rhun
plant

plant

Rygbi
Daeth Rhun Williams sef aelod o garfan dan 20 Cymru i’r ysgol i roi sgwrs i’r disgyblion fel rhan o wythnos Cymru Cwl. Diolch yn fawr iddo am ei amser a’i amynedd wrth ateb yr holl gwestiynau. Pob lwc iddo yng ngweddill y gemau rhyngwladol ac yn ei yrfa.

 

Dyma lun o ddau o chwaewyr rygbi yr ysgol gyda Rhun Williams sy'n chwarae i garfan dan 20 Cymru yn ystod ei ymweliad i'r ysgol yn ddiweddar


 

 

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant

Pêl-Rwyd
Bu’r tim yn cystadlu mewn twrnament yng Nghanolfan Brailsford ym Mangor yn ddiweddar. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda ac mae eu sgiliau yn datblygu ym mhob gem. Bydd raid dal ati gyda’r ymarferion er mwyn llwyddo eto y flwyddyn nesaf!

 

 


------------------------------------------------------------------

Diolch
Hoffai’r ysgol ddiolch am rodd caredig Pwyllgor y Ganolfan tuag at gadeiriau newydd i’r ystafell gyfrifiadurol yn yr ysgol. Bydd seti cyfforddus ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol!

------------------------------------------------------------------

poster

Taith Gerddorol y Pererin
Bydd plant Ysgol Dolbadarn yn perfformio mewn cyngerdd yn Eglwys Sant Padarn Mawrth 10fed.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

siarter iaith

Twrnament Pêl Rwyd
Bu genethod Blwyddyn 5+6 yn cystadlu mewn twrnament yng Nghaernarfon yn ddiweddar yn erbyn ysgolion eraill yn Arfon. Bu sawl gem galed ond yr oedd y genod yn gwella ym mhob gem. Da iawn chi genod a diolch am eich hymroddiad.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

plant mewn angen

Dringo
Bu sawl disgybl o’r ysgol wedi bod yn dringo mewn cystadlaethau yn ddiweddar. Maent i gyd wedi llwyddo yn arbennig yn dda a bydd ambell un yn cael mynd i’r gystadleuaeth nesaf. Daliwch ati!

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Dawns i Bawb
Mae plant y Dosbarth Derbyn yn derbyn sesiynau Dawns I Bawb y tymor hwn ac yn mwynhau yn fawr iawn. Braf iawn yw gweld cyn-ddisgybl yn eu hyfforddi hefyd sef Elin Morris.

------------------------------------------------------------------

Gwasanaeth
Bu Carol Roberts ac Andrew Settatree yn yr ysgol yn cynnal gwasanaethau yn ddiweddar- diolch yn fawr i’r ddau – mae’r plant yn mwynhau gwrando arnynt.

------------------------------------------------------------------

Heddwas
Bu PC Dylan mewn sawl dosbarth y tymor hwn yn trafod nodweddion pwysig megis bwlio ac ymddygiad anghymdeithasol. Mae’r plant yn mwynhau y sesiynau yn fawr ac yn deal y negeseuon pwysig a gyflwynir iddynt.

------------------------------------------------------------------

NSPCC
Bu cynrychiolaeth o’r NSPCC i’r ysgol i weithio gyda disgyblion Blwyddyn 5+6 yn ddiweddar er mwyn trafod trais yn y cartref a sut i gadw yn ddiogel yn y cartref, ysgol ac yn y gymdeithas. Yr oedd y disgyblion yn cyfrannu mewn modd aeddfed a synhwyrol iawn i’r sesiynau.

------------------------------------------------------------------

Diolch
Dymuna’r ysgol ddiolch am gyfraniad hael pwyllgor Y Ganolfan tuag at weithgareddau Nadolig yr ysgol eleni. Yr oedd y Disgo yn llwyddiant aruthrol a chafwyd elw da i gronfa’r ysgol. Diolch o galon.

 

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma