Archif Newyddion

Newyddion o 2017:

Cynhaliwyd gwasnaeth diwedd tymor i wobrwyo a ffarwelio gyda disgyblion a staff.

Pob hwyl i griw o 12 a fydd yn mynychu Ysgol Brynrefail ym mis Medi.

Diolch i Miss Anest Bryn Jones am ei gwaith fel cymhorthydd ac athrawes yn ystod y blynyddoedd diwethaf a phob dymuniad da iddi yn Ysgol Corn Hir.

Diolch hefyd i Miss Sioned am ei gwaith a phob lwc iddi yn ysbyty Gwynedd.

------------------------------------------------------------------

Mabolgampau/Sports Day: Tim Buddugol Peris/ Winnig Team Peris

Victor Ludorum: Finlay Jackson

Victrix Ludorum : Hannat Thoss Fitzimmonns ac Awel Davies

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio: Tim Buddugol Peris

Bachgen gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau: Louis Lawes

Geneth gyda’r nifer mwyaf o bwyntiau:Jasmine Baylis

------------------------------------------------------------------

Gwobrau arbennig

Cywiath: Gwion Fon, Sam Booth a Macsen Torr

Cynnydd yn y Gymraeg: Nellie Cousins a Matthew Cowx

------------------------------------------------------------------

Tim Achub y Mynydd

Yr ydym yn ddiolchgar iawn i un o aelodau o dim achub y mynydd am ymweld a’r ysgol yn ddiweddar er mwyn hyrwyddo diogewlwch ar y mynydd- yr oedd y plant wedsi mwynhau’r sesiwn yn fawr iawn.

------------------------------------------------------------------

Parc Cenedlaethol Eryri

Daeth 2 aelod o Barc Cenedlaethol Eryri i’r ysgol i egluro gwaith y swyddogion wrth warchod yr amgylchfyd- diolch iddynt am gyflwyniad difyr iawn ac am negeseuon hynod o bwysig.

------------------------------------------------------------------

Cadw Cymru yn Daclus

Bu plant Blwyddyn 3 yn cynorthwyo casglu sbwriel o gwmpas y pentref yn ddiweddar. Yr oedd yn dychryn rhai ohonynt i weld golwg yn y meysydd chwrarae ac yn neges bwysig i bawb gadw y pentref yn daclus.

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb

Cafodd nifer dda o ddisgyblion wobrau arbennig am bresenoldeb llawn eto eleni- da iawn chi blant.

------------------------------------------------------------------

Taith yr Wyddfa 29.06.2018

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Fideo Hunanwasanaeth 2018 gan Cyngor Gwynedd

------------------------------------------------------------------

Glan Llyn 2018

plant

Aeth criw da o blant Blwyddyn 5+6 i Glan Llyn yn ddiweddar. Cawsant benwythnos braf llawn hwyl. Diolch o galon i Mr Hughes a Mrs Millington am roi eu penwythnos i fyny er mwyn y plant!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


------------------------------------------------------------------

Mabolgampau 2018

plant

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Awyr Agored Haf 2018

plant

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cliciwch yma i weld Bl. 3 yn dringo

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

Aeth disgyblion yr Adran Iau i Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen yn ddiweddar fel rhan o'u taith blynyddol. Bu iddynt fwynhau dysgu am ddiwylliannau eraill y Byd yn ogystal a chanu Hen Wlad Fy Nhadau gyda cor o India.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Celf Yr Urdd

Llew Frenin Nadolig 2017

Llongyfarchiadau i griw Celf yr urdd am eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch a sir. Y thema eleni oedd Chwedlau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

------------------------------------------------------------------

PC Edwards
Gyda thristwch yr oeddem yn ffarwelio a Mr Edwards yn ddiweddar - yr ydym yn dymuno y gorau iddo yn ei swydd newydd ac yn dilch iddo am ei wasanaeth i’r ysgol.

------------------------------------------------------------------

Cynllun Creadigol Cyngor Celfyddydau: Blwyddyn 3
Bu blwyddyn 3 yn rhan o gynllun cyffrous yn hyrwyddo sgiliau llefaredd drwy sgiliau creadigol yn ddiweddar. Cawsant 8 wythnos o sesiynau diddorol gyda Branwen Davies, Sian Beca a Rhodri Williams.

Testun y gwaith oedd bywyd ifaciwis yng Nghymru a chyfnod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd y disgyblion modd i fyw yn adrodd hanesion, cerddi a chwarae rôl fel ifaciwis a’u teuluoedd. Bu iddynt goginio teisennau a chanu caneuon traddodiadol i gyd er mwyn cynnal parti i groesawu’r ifaciwis.

Yr oedd sgiliau llafar a hyder y plant wrth berffornio wedi datblygu’n arw a phawb wedi mwynhau cymeryd rhan. Braf oedd gweld unigolion tawelaf y dosbarth yn serenu o flaen y camera.

Dyma enghreifftiau o waith y plant a lluniau o’r cyfnod cynllunio hyd at y parti terfynol.

Albwm 1 - cliciwch yma

Albwm 2 - cliciwch yma

Albwm 3 - cliciwch yma
------------------------------------------------------------------
Blwyddyn 6 :Plu
Bu Blwyddyn 6 ar y cyd a disgyblion eraill y Dalgylch yn cynnal ymarferion gyda ‘r band Plu yn ddiweddar er mwyn perfformio mewn cyngerdd mawreddog yn Ysgol Brynrefail ar Fehefin 25ain. Diolch i staff Ysgol Brynrefail am drefnu.

------------------------------------------------------------------
Blwyddyn 4 Planedau
Bu Blwyddyn 4 yn ran o gynllun llunio planedau yn ddiweddar- bydd y cynnyrch terfynol yn ymddangos yn caffi Pen Ceunant.

------------------------------------------------------------------
Gweithgareddau Awyr Agored:
Mae gweithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf ar gyfer pob dosbarth:
Blwyddyn 3 - dringo - cliciwch yma
Blwyddyn 4- Moel Eilio

Blwyddyn 5: Caiacio
Blwyddyn 6: Dringo’r Wyddfa
Diolch unwaith eto am gymorth yr holl rieni sydd wedi gwirfoddoli i wneud yn gweithgareddau hyn yn bosib.

Lluniau o'r Cyfnod Sylfaen

plant plant
   
plant  

------------------------------------------------------------------

Torgoch Llyn Padarn
Bu Dr Robin Parry mewn cysylltiad gyda’r ysgol yn ddiweddar er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn rhan o gynllun i geisio adfywio y niferoedd o’r pysgodyn Torgoch yn Llyn Padarn. Daeth tanc arbennig i’r ysgol a wyau Torgoch (diolch i Dr Parry am fynd mor bell i’w casglu!) Yr oedd y plant wrth eu boddau yn cael astudio yr wyau a gweld llygaid y pysgod ifanc. Bydd cyffro mawr rwan wrth ddisgwyl gweld yr wyau yn datblygu a chael cyfle i ryddhau y torgoch yn ôl i’r llyn cyn bo hir. Croesi bysedd!

------------------------------------------------------------------
Gala Nofio Yr Urdd yng Nghaerdydd
Bu i dim o bedwar o ddisgyblion Blwyddyn 4 yn y gala nofio yng Nghaerdydd yn ddiweddar yn nofio ras gyfnewid dull rhydd. Yr oedd yn brofiad arbennig iddynt- da iawn chi fechgyn!

------------------------------------------------------------------
Cystadleuaeth Sportshall
Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn cystadlu yn y gystadleuaeth Sportshall yn ddiweddar- da iawn wir i bawb a fu’n cystadlu a diolch i’r staff am eich hyfforddi. Mae athletwyr da iawn gennym ym mhen uchaf yr ysgol a braf yw gweld eu hyder yn datblygu drwy gystadlaethau fel hyn.

------------------------------------------------------------------
Galeri: Wy , Chips a Nain
Bu disgyblion yr ysgol i’r Galeri yn ddiweddar er mwyn gweld y perfformiad arbennig hwn sydd yn addysgu disgyblion am effeithiau dementia ar yr henoed. Yr oedd yn berfformiad arbennig a’r disgyblion wedi mwynhau yn arw.

------------------------------------------------------------------
Diolglewch Y We
Bu disgyblion yr ysgol yn dysgu negeseuon pwysig am sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel yn ddiweddar. Mae pawb bellach yn hollol ymwybodol o sut i gadw cyfrineiriau yn ddiogel a pheidio a chysylltu gyda dieithriaid ar y we.

------------------------------------------------------------------
Ymweliad Ysgol Brynrefail
Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Brynrefail yn ddiweddar yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau Celf ac i ddod i adnbaod staff a disgyblion yr ysgol. Diolch i staff Brynrefail am y profiad.

------------------------------------------------------------------
Cynllun Creadigol: Blwyddyn 3 ( Cyngor Celfyddydau)
Bu disgyblion Blwyddyn 3 yn cydweithio gydag ymarferwyr creadigol fel rhan o 10 diwrnod o weithgarwch creadigol yn ymwneud a’r Ail Ryfel Byd yn ddiweddar. Diolch i Branwen Davies, Sian Beca a Rhodri Williams am eu gwaith caled gyda’r disgyblion ac i Iola Ynyr am gyd-gysulltu’r holl waith. Bu’r disgyblion yn perfformio sgriptiau, monologau a chreu cerddi ar gyfer y parti ifaciwis ar ddiwedd y cyfnod. Dyma luniau o’r gweithgareddau a dyma fideos a'r cyflwyniad.

------------------------------------------------------------------

Sioe Mewn Cymeriad: Miliwn o bobl i siarad Cynraeg yn 2050

Cafwyd cyflwyniad arbennig gan yr actor Llion Williams yn ddiweddar i gyflwyno hanes brwydr yr iaith Cymraeg ac uchelgais y Cynulliad i lwyddo i gael miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn 2050. Mwynhaodd y plant y sioe yn fawr iawn yn enwedig o glywed hanes y ‘Welsh Not’ a hanes William Morgan.

------------------------------------------------------------------

Lluniau Sioe Nadolig

Yn dilyn dwy sioe Nadolig arbennig dyma gasgliad o luniau i chwi eu mwynhau. Mae DVD o’r sioeau ar gael gan yr ysgol am £8.

Llew Frenin Nadolig 2017

 

Llew Frenin Nadolig 2017 - cliciwch yma

 

 

 

 

Llys Lloerig Nadolig 2017

 

Llys Lloerig Nadolig 2017 - cliciwch yma

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Diwrnod HMS Chwefror 19eg - dim ysgol i blant

Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen Plant Mewn Angen

 

 

 

 

 

 

Cafwyd elw da ar gyfer yr elusen yn ystod y dydd wrth I ddisgyblion wisgo eu pyjamas a phrynu cacennau. Bu Cyngor Yr Ysgol yn brysur iawn wrth baratoi gemau ar gyfer y ddau fuarth.

------------------------------------------------------------------

Rhieni a Chyfeillion

Diolch o galon i’r holl rieni a fu’n brysur yn cynorthwyo ar gyfer y Ffair Nadolig eleni- bu’n noson llwyddiannus iawn a cafwyd sypreis o weld Siôn Corn yno etop eleni. Diolch i bwyllgor y Ganolfan am eu rhodd hael unwaith eto er mwyn cynnal y noson.

------------------------------------------------------------------

Carol Nadolig

Mae disgyblion yr ysgol yn cystadlu yn y gystadleuaeth carol Nadolig gan raglen ‘Heno’ ar S4C. Mae Ms Rhiannon wedi bod yn brysur yn ysgrifennu’r garol a chyda ei llwyddiant yn y gystadleuaeth yn y gorffennol, yr ydym yn dymuno pob dymuniad da iddynt eleni. Bydd y 10 garol a ddewiswyd drwy Gymru yn cael eu darlledu yn ystod mis Rhagfyr.

------------------------------------------------------------------

Cleddyf Y Tywysogion

Cleddyf Y Tywysogion

Gwahoddwyd Cyngor Yr Ysgol i gynorthwyo Cyngor Gwynedd a gwrandawyr Radio Cymru er mwyn enwi cleddyf deuddeg troedfedd a fydd yn cael ei osod ar lan Llyn Padarn yn y dyfodol agos. Trafodwyd yr enwau yn ofalus gan y disgyblion gan geisio dewis enw addas ar gyfer cleddyf unigryw a fydd yn hyrwyddo hanes Tywysogion Gwynedd. Bu Aled Hughes a rhaglen Heno yn ffilmio y disgyblion wrth iddynt drafod yr enwau. Bu i Cyffin a Cafan Thomas( disgyblion yr ysgol) gynnig syniadau da ar gyfer y cleddyf. Yr enw buddugol ydy Llafn Y Cewri.
Dyma erthygl yn son am y digwyddiad : Golwg 360 https://golwg360.cymru/
Bu’r disgyblion hefyd yn trafod y digwyddiad ar rhaglen Aled Huws ar Radio Cymru ac ar raglen Heno.

Cliciwch yma i weld y fideo

------------------------------------------------------------------

Sioe Mewn Cymeriad: Mimosa

Cleddyf Y Tywysogion

Bu i’r disgyblion fwynhau y sioe yn sôn am hanes taith y Mimosa yn ddiweddar. Yr oedd hyn o gymorth mawr wrth ddatblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o anturiaethwyr a fforwyr o Gymru.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

------------------------------------------------------------------

Archifdy a Llongau Caernarfon

Archives and Caernarfon ships Archives and Caernarfon ships

 

 

 

 

 

 

Bu disgyblion yr Adran Iau ar daith arbennig i Gaernarfon yn ddiweddar er mwyn gwneud gwaith ymchwil ar y thema ‘Darganfod.’ Cawsant sesiwn hynod o ddifyr yn yr archifdy yn dysgu am yr hyn a gedwir yno a gweld rhai o hen luniau Llanberis. Diolch i Mr John Dilwyn Williams a Mrs Gwenda Williams am gynnal y sesiynau. Bu i’r disgyblion grwydro’r hen gei llechi a dysgu am hanes morwrol y dref. Croesawyd yn disgyblion i adeilad Wiston er mwyn dysgu am hanes cludo yr Olwyn ddwr i Gilfach Ddu

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio Arfon

Arfon Swimming Gala

Bu nifer o ddisgyblion yn cystadlu yn y Gala Nofio ym Mhwll Nofio Bangor yn ddiweddar ac yn llwyddiannus iawn wrth wneud hynny. Mae plant dawnus iawn gennym o ran safon y nofio yn yr ysgol ar hyn o bryd. Bydd ras gyfnewid dull rhydd Bechgyn Blwyddyn 4 yn cynrychioli’r Ysgol yng Nghaedydd ym mis Ionawr.

 

 

------------------------------------------------------------------

Rygbi

Bu canmoliaeth mawr i’r criw rygbi a fu’n cystadlu yng nghlwb Caernarfon yn ddiweddar a chyrraedd y rwond gyn-derfynol.. Da iawn chi hogia a diolch i Mr Gwilym am eu hyfforddi.

------------------------------------------------------------------

Pêl- Rhwyd

Llongyfarchiadau i dim pêl rhwyd yr ysgol ar eu gwaith caled er mwyn paratoi ar gyfer y twrmament yng Nghanolfan Brailsford yn ddiweddar. Bu iddynt frwydro’n galed yn erbyn timau da iawn. Gobeithio eu bod i gyd wedi mwynhau.

------------------------------------------------------------------

Disgyblion Ysgor Dolbadarn ar 'Heno' ar S4C efo'r gleddyf 'Llafn y Cewri'

Cliciwch yma i weld y fideo

------------------------------------------------------------------

Ffair wybodaeth ADYaCh

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Swyddogion Diogelwch Y Ffyrdd

Leo Haston Wilson
Jamie Huhjes

Dylestswyddau y disgyblion hyn fydd hyrwyddo diogelwch a chreu posteri ar gyfer diogewlch.

------------------------------------------------------------------

Swyddogion Presenoldeb

Annie Chester + Trystan Torr

Swyddogion presenoldeb am 2017-18 Bydd y disgyblion hyn yn casglu gwybodaeth am ystadegau presenoldeb pob dosbarth ac yn cynorthwyo hyrwyddo manteision presenoldeb da.

------------------------------------------------------------------

Grŵp Eco 2017 - 2018

Dyma ddisgyblion y grwp Eco am eleni- mae llawer o waith i’w wneud wrth ddatblygu agweddau Eco- pob dymuniad i chi.

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Tyleri
Ioan
Hannah
Jack
Siwan
Ethan
Keira
Deri
Courtney
Rufus

-------------------------------------------------------------------

Llysgenhadon Siarter Iaith

garddio

 

Dyma y disgyblion fydd gofalu am y Siarter Iaith am eleni- pob hwyl i chi gyda’r gwaith.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Y Cyngor Ysgol

Dyma blant y Cyngor Ysgol am eleni. Pob hwyl i Charlie Jackson yn ei swydd fel Cadeirydd am eleni.

Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Awel Davies (Ysgrifennydd)
Cynrychiolydd Blwyddyn 6 Joseff Closs Stacey
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Josh Ratchford
Cynrychiolydd Blwyddyn 5 Bella Evans
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Wil Ratchford
Cynrychiolydd Blwyddyn 4 Libby Worthington
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Otto Thomas
Cynrychiolydd Blwyddyn 3 Esyllt Ach Rhys
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Non Hughes
Cynrychiolydd Blwyddyn 2 Arthur Barrett
Cynrychiolydd Blwyddyn 1 Caio Jones (trysorydd)
Cynrychiolydd Blwyddyn 0 Catrin Morris
Cynrychiolydd Meithrin Charlie Jackson (Cadeirydd)

------------------------------------------------------------------

Diwrnod HMS- dim ysgol i blant Tachwedd 6ed 2017

------------------------------------------------------------------

Tymor Ysgol newydd yn cychwyn 5ed o Fedi, 2017

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 5ed o Fedi, 2017.


Gwobrau Arbennig

garddio

 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn am eu cywaith arbennig ar Gymru yn ddiweddar. Rhoddwyd gwobr iddynt am ymdrech arbennig Da iawn chi.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Ffarwelio Blwyddyn 6

garddio

 

Pob dymuniad da i’r criw yma ar y daith nesaf yn yr Ysgol Uwchradd. Maent wedi bod yn griw dymunol dros ben ( 15 o enethod a 3 bachgen). Pob hwyl i chi gyd a diolch am yr ymroddiad arbennig i fywyd yr ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

 

------------------------------------------------------------------

Victor a Victrix Ludorum Mabolgampau

garddio

 

Llongyfarchiadau i’r bachgen a’r eneth a lwyddodd i ennill y nifer mwyaf o bwyntiau yn y Mabolgampau eleni. Da iawn chi. 

 

------------------------------------------------------------------

Seren!

garddio

 

Llongyfarchiadau i’r ferch ifanc yma am gael ei henwebu i fod yn ddisgybl sy’n haeddu canmoliaeth brwd am ei hymdrech ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Da iawn ti- tipyn o gamp!

  

 

------------------------------------------------------------------

Mabolgampau a Gala Nofio

garddio

 

Llongyfarchiadau i Peris am eu llwyddiant eleni- tipyn o blant talentog yn y ty hwnnw!!

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio

garddio

 

Dyma’r disgyblion a sgoriodd y nifer mwyaf o bwyntiau eleni- yr oedd 3 geneth yn rhannu’r clod y tro hwn. Braf yw gweld cymaint o ddisgyblion iau yr ysgol yn nofio yn hyderus.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb Llawn

Llongyfarchiadau i’r disgyblion hyn am lwyddo i ennill presenoldeb llawn yn 2017-8- tipyn o gamp.

------------------------------------------------------------------

Ysgol ECO - Gwasanaeth Blwyddyn 4

Dyma wasanaeth Blwyddyn 4 - Gwneud Byd Gwyrdd drwy wneud y pethau bychain - clliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

garddio

 

Bu disgyblion yr Adran Iau i ddiwrnod y plant yn yr Eisteddfod yn ddiweddar. Bu iddynt fwynhau y parti i ddatthlu pen-blwydd yr Eisteddfod yn 70 mlwydd oed a chawsant fodd i fyw yn gweld a chlywed yr holl berfformiadau rhyngwladol yn ystod y dydd.

 

 

------------------------------------------------------------------
Ysgol Eco/Garddio

garddio

Bu gwaith caled unwaith eto yn ardd yr ysgol un bore Sadwrn gyda llu o rieni a disgyblion yn barod iawn i chwynnu a chlirio a hyd yn oed peintio yn ystod y bore- diolch o galon i bawb am eu cymorth unwaith eto - yn enwedig y disgyblion a chyn-ddisgyblion a fu wrthi’n peintio’r tŷ bach twt! Mae’r ardd yn datblygu’n dda!

 

 

------------------------------------------------------------------
Diolch
Dymuna staff, rhieni, a phlant yr ysgol ddiolch i’r Parchedig John Pritchard am ei wasanaeth fel aelod o Gorff Llywodraethol yr ysgol a hynny ers blynyddoedd maith. Mae’r ysgol wedi elwa’n fawr o’i wasanaeth ac wedi elwa o’i ddoethineb, ar sawl achlysur. Dymunwn y gorau i’r Parchedig a’r teulu, gan ddiolch iddo eto am ei gefnogaeth a’i ymroddiad i Ysgol Dolbadarn.

------------------------------------------------------------------

Ffair Hâf

plant plant
ffair haf

Trefnwyd noson o weithgareddau a stondinau yn y Ganolfan yn ddiweddar- a gwnaethpwyd elw da i’r ysgol gan fod Judith Fisher o fanc Santander wedi cynorthywo Cyfeillion yr ysgol i ddyblu’r elw hwnnw hyd at £1000. Bydd y cymorth ariannol hwn yn sicr o fod yn ddefnyddiol i’r ysgol ar gyfer y flwyddyn addysgol newydd. Diolch eto i bwyllgor y Ganolfan am bob haelioni yn ystod y flwyddyn wrth gefnogi’r Cyfeillion wrth eu gwaith.

------------------------------------------------------------------
Rheilffordd Yr Wyddfa
Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 5+6 daith arbennig i’r caffi ar y copa yn ddiweddar a hynny am ddim! Diolch o galon i’r Cynghorydd Kevin Jones am drefnu hyn. Cafodd pob un plentyn fag o nwyddau er mwyn cofio’r daith yn ogystal – diolch o galon i’r Rheilffordd am fod mor hael gyda’r ysgol.

------------------------------------------------------------------

Theatr Bara Caws:Bwystfilod
Cafodd ddisgyblion Blynyddoedd 2+3 sioe arbennig yn yr ysgol yn ddiweddar sef sioe Bwystfilod gan Bara Caws. Yr oedd y plant wedi mwynhau y perfformiad yn fawr a bu iddynt fwynhau cael gwneud y pypedau mewn gweithdy wedyn. Pob hwyl i’r camni wrth fynd ar daith.

------------------------------------------------------------------

Ffarwelio
Byddem yn ffarwelio gyda Miss Glenda yn tymor hwn ar ôl ei chyfnod ar secondiad i’r Tîm Ymestyn Allan. Bu chwith mawr i’r ysgol hebddi a dymunwn y gorau iddi hi a’r teulu i’r dyfodol. Diolch yn fawr iawn Miss Glenda am bopeth- dwi’n siwr na fyddwch yn ddiethr a bydd croeso pob amser yn Ysgol Dolbadarn.

Dymunwn y gorau i ddisgyblion Blwyddyn 6 a fydd y nein gadael y tymor hwn. Mae wedi bod yn bleser pur eu dysgu- criw arbennig o 15 o enethod a 3 bachgen. Diolch i bob un ohonynt am eu hymroddiad i bob agwedd o fywyd yr ysgol. Dymuniadau arbennig i deulu Maddie Hayward a fydd yn dychwelyd yn ôl i Awstralia wedi tair mlynedd yn yr ysgol. Bydd croeso arbennig iddynt yn yr ysgol ar ôl llwyddiant arbennig i ddysgu’r Gymraeg yn ystod y cyfnod byr hwn.

------------------------------------------------------------------

Rocio’r Wyddfa 2017

Bu disgyblion y cor yn perfformio yn nigwyddiad Snowdon Rocks (Awyr Las) yn ddiweddar- dyma ddetholiad o'u caneuon sef cymysgedd o emynau traddodiadol cymreig a chaneuon yr Eisteddfod. Bu iddynt ganu yr hen ffefryn 'Safwn Yn y Bwlch' gan hogia'r Wyddfa hefyd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth ar y diwrnod.

I weld fideos - cliciwch yma


------------------------------------------------------------------

Cerddoriaeth Yr Wythnos

garddio

 


Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld lluniau artistiaid

 

 


------------------------------------------------------------------

Hyrwyddo Hylendid

garddio

 

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Gardd Yr Ysgol

garddio

Cafwyd noson arbennig iawn er mwyn datblygu gardd yr ysgol yn ddiweddar. Daeth llu o rieni a ffrindiau yr ysgol ynghyd â staff yr ysgol a disgyblion at ei gilydd er mwyn cychwyn ar y gwaith o balu a chwynnu yr ardd. Mae rhan o fuarth yr Adran Iau wedi ei ddatblygu yn barod gyda chywaith peillio Blwyddyn 4 yn ogystal a’u gwaith Creadigol ar y cyd â’r Cyngor Celfyddydau. Hoffem ddiolch i Mr Emyr Jones am ei waith caled o adeiladu ffens yn yr ardd a chynghori’r ysgol ynghylch materion garddio. Mae cwmniau lleol hefyd wedi cyfrannu yn hael tuag at yr achos gan gynnwys Pete’s Eats a Spar Llanberis.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

------------------------------------------------------------------

Ras Hwyaid

Diolch i bawb am eu cyfraniadau tuag at y ras hwyaid yn ddiweddar- gwnaethpwyd elw i’r ysgol o dros £1000 o bunnoedd a fydd o gymorth wrth ariannu gweithgareddau yr ysgol yn y dyfodol agos. Diolch arbennig i’r Rhieni a Chyfeillion yr ysgol am y gwaith trefnu.

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd

Bu i’r parti deulais gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddiweddar- nid oedd llwyddiant y tro hwn ond mae’r ysgol yn ymfalchio yn fawr yn ymdrech ac agwedd y disgyblion. Diolch i’r rhieni am eu cefnogaeth unwaith eto.

------------------------------------------------------------------

Chwaraeon

garddio

Bu gêm bêl-droed arbennig ar Gae’r Ddôl yn ddiweddar rhwng Ysgol Dolbadarn ag Ysgol Gwaun Gynfi. Yr oedd yn gêm gyffrous a phawb wedi mwynhau. Diolch i Ben Davies ( cyn-ddisgybl) am ei waith arbennig o ddyfarnu’r gêm.

 

 


------------------------------------------------------------------

Caer Gylchu

garddio

Bu disgyblion Blwyddyn 2 ar ymweliad arbennig i Gaergylchu fel rhan o’u hastudiaethau ar yr amgylchedd yn ddiweddar. Cawsant groeso arbennig ac yr oeddynt yn awyddus i rannu eu profiadau ar ôl dychwelyd.

 

 


------------------------------------------------------------------

Hyrwyddo Hylendid Ysgol Iach

Fel rhan o ymgyrch Cam 5 Ysgolion Iach Gwynedd eleni, mae’r ysgol yn atgoffa disgyblion o bwysigrwydd golchi dwylo a glanhau dannedd yn ogystal ag arferion da o fwyta’n iach, yfed dŵr a chael digon o gwsg.

------------------------------------------------------------------

Athletau’r Urdd

Llongyfarchiadau i’r unigolion a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ddiweddar- mae sawl disgybl wedi cael llwyddiant a byddent yn cystadlu yn y rownd derfynol ym Mharc Eirias yn fuan.

------------------------------------------------------------------

Glan Llyn

glan llyn

Teithiodd 16 o ddisgyblion yr Urdd i lan Llyn yn ddiweddar- cawsant brofiadau arbennig gan gynnwys rhwyfo, dringo a bowlio deg yn ogystal â gwneud ffrinidiau newydd o ysgolion eraill Eryri. Braf oedd clywed pawb yn siarad Cymraeg gyda’i gilydd yn ystod y penwythnos.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


------------------------------------------------------------------

Hylendid

garddio

Fel rhan o waith yr ysgol ar ddatblygu agweddau iach – lluniwyd pamffled i rieni i hyrwyddo syniadau’r ysgol.
Dyma luniau o blant yn defnyddio’r peiriant germau UV- ych a fi!!!

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

CERDDORIAETH CYMRU

Fel rhan o waith yr ysgol ar y Siarter Iaith eleni- bwriedir chwarae cerddoriaeth Cymraeg ym mhob dosbarth. Byddem yn dilyn trefn yr wyddor a bydd aelodau y cyngor yn ein cynorthywo i ddewis caneuon. Yr ydym wedi mwynhau gwrando ar Alun Tan Lan, Bryn Fon a Chandelas hyd yma.

------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Awyr Agored

garddio

Bu disgyblion Blwyddyn 3 yn dringo yn ardal Brynrefail yn ddiweddar a chawsant gyfle i gerdded adref drwy’r chwarel. Hoffem ddiolch i rieni a fu yn ein cynorthywo ar y diwrnod ( yn wirfoddol)– cawsom ddiwrnod arbennig yn gwerthfawrogi yr ardal leol.

Bydd Blwyddyn 4 yn dringo Moel Eilio
Blwyddyn 5 yn caiacio ar llyn Padarn
Blwyddyn 6 yn dringo’r Wyddfa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


------------------------------------------------------------------

Chwarel Dinorwig

garddio

Bu Blwyddyn 3 a 4 ar daith arbennig i Chwarel Dinorwig a Vivian yn ddiweddar er mwyn dysgu mwy am y cyfnod a hefyd deal yr effaith a gafodd cau y chwarel ar yr ardal leol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Gardd Ysgol Dolbadarn - Diolch

Cliciwch yma i weld y poster

------------------------------------------------------------------

Coleg Y Bala - Hanes Y Pasg

Bu disgyblion Blwyddyn 5+6 ar daith arbennig yn ddiweddar er mwyn dysgu mwy am hanes y Pasg. Diolch yn fawr i staff y Coleg am ddiwrnod arbennig iawn y bydd yn disgyblion yn sicr o’i gofio.

------------------------------------------------------------------

Ysgol Eco

Cafwyd cyflwyniad arbennig i rieni Blwyddyn 4 ar y gwaith Ysgol Creadigol yn ddiweddar. Yr oedd Anna Williams a Manon Awst, a fu’n rhan o’r cynllun yno hefyd i gyflwyno yr hyn a wnaethpwyd. Cafodd y rhieni daith o amgylch yr ardal ‘gwyrdd’ newydd ar fuarth yr Adran Iau a chafwyd trafodaethau am y camau nesaf wrth ddatblygu’r ardd. Mae’r Grwp Eco wedi dosbarthu llythyrau o amgylch y pentref yn sôn am eu syniadau wrth ddatblygu’r ardd a hoffai’r ysgol ddiolch i Pete’s Eats a Spar Llanberis am eu rhodd caredig. Diolchwn hefyd i garfan brwdfrydig o rieni sydd yn gwirfoddoli eu hamser i gynorthywo yn yr ardd.

------------------------------------------------------------------

Ffarwelio

Bydd Miss Ceri Ffion Davies yn gadael yr ysgol ac yn cychwyn yn Ysgol Treferthyr Criccieth ar ôl y Pasg- diolchwn iddi am ei gwaith caled gyda disgyblion Blwyddyn 3.

------------------------------------------------------------------

Dringo

Llongyfrachiadau i garfan o ddisgyblion yr ysgol sydd yn ddringwyr brwd yng nghanolfan Beacon. Bydd Mia Eade yn parhau i gystadlu yn y cam nesaf yn y dyfodol gan iddi ddod yn gyntaf yn y gystadleuaeth yn ddiweddar- pob lwc iddi.

------------------------------------------------------------------

Chwedlau

Fel rhan o thema ‘Chwedlau’ bu disgyblion yr Adran Iau ar daith i ymweld â Chestyll Llywelyn Fawr sef Castell Dolwyddelan a Chastell Dolbadarn wth gwrs. Mwynhaodd y disgyblion y diwrnod y fawr iawn a chafwyd cwmni Mr Gareth Roberts am y dydd. Cafodd y disbyglion fodd i fyw yn gwrando arno yn adrodd chwedlau lleol megis rheiny am y bleiddiaid a chewri o gwmpas y fro . Diolch o galon iddi am ei gymorth.

------------------------------------------------------------------

Caerdydd

Bu disgyblion Blwyddyn 5+6 yn ddigon ffodus i gael ymweld â Chaerdydd yn ddiweddar gan flasu gwibdiath o’r Big Pit, Bae Caerdydd, San Ffagan a hefyd cyfle i brofi yr hyn sydd yn digwydd yn y Senedd. Diolch i Siân Gwenllian am eu croesawu ar y diwrnod. Yr oedd sawl un yn flinedig iawn yn dychwelyd i Lanberis ond yn sicr wedi cael profiadau gwerthfawr iawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Diwrnod Y Llyfr

plant

Dyma rai o’r cymeriadau difyr y bu’n mynychu’r ysgol ar y diwrnod arbennig hwn!

------------------------------------------------------------------

Wythnos Cymru Cwl

Yr oedd pawb yn brysur iawn yn ystod Cymru Cwl eleni- dyma enghreifftiau o weithgareddau pob dosbarth.

Taflen Gweithgareddau Cymru Cwl - cliciwch yma

 

------------------------------------------------------------------

Awdur- Llyr Titus

Daeth yr awdur Llyr Titus i’r ysgol yn ddiweddar i drafod ei nofel ‘Gwalia’ yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion gyfle i’w holi ac i gyd-ysgrifennu gyda Llyr. Gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli ein disyblion i ysgrifennu!


------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd 2017

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch yn ddiweddar. Bu llwyddiant i’r côr a pharti deulais a bu i Caio Bl 5(llefaru unigol) a Chloe a Bella ar y ddeuawd ddod yn ail. Diolch i holl blant yr Urdd a’u rhieni am eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth eleni.

------------------------------------------------------------------

Diolch

Hoffai’r ysgol ddiolch i Andrew Settatree am ei waith yn yr ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf a dymunwn y gorau iddo yn ei swydd newydd.
Diolch hefyd i gôr Dyffryn Peris am eu rhodd caredig i’r ysgol yn dilyn eu cyngerdd Nadolig Blynyddol- bydd y rhodd hwn yn cael ei ddefnyddio tuag at weithgareddau côr yr Ysgol yn y dyfodol.

------------------------------------------------------------------

Presenoldeb

Mae gwella presenoldeb yr ysgol yn flaenoriaeth eleni- dyma rai o ddisgyblion Blwyddyn 2 yn arddangos eu tystysgrifau presenoldeb llawn am yr hanner tymor – da aiwn chi blant!
Dewch i ddarllen pamffled presenoldeb y swyddogion Presenoldeb

 

------------------------------------------------------------------

Gwobrau Arbennig

Llwyddodd un plentyn ym mhob dosbarth i ennill gwobr arbennig ar ddiwedd yr hanner tymor sef gwobrau am nodweddion arbennig megis cyfeillgarwch, haelioni, caredigrwydd ac ymdrech. Da iawn chi blant- dyma enwebiad arbennig yn wir.

------------------------------------------------------------------

PC Dylan

Daeth PC Dylan atom eto y tymor hwn er mwyn trafod cyfeillgarwch a diogelwch ar y we- diolch iddo am ei gwmni.

 

------------------------------------------------------------------

Ffair Lyfrau

Bu i ddisgyblion Blwyddyn 3 drefnu a chynn al arwerthiant llyfrau ail-law er mwyn codi nawdd tuag at ysgol a effeithwyd gan ddaeargryn yn Nepal yn ddiweddar. Bu’r disgyblion wrthi’n brysur yn didoli llyfrau ail-law a chreu arddangosfa arbennig ar gyfer plant yr ysgol. Llwyddwyd i godi o gwmpas £200 ar y diwrnod- diolch i bawb am eu cyfraniadau hael.


------------------------------------------------------------------

Siarter Iaith

Mae’r ysgol yn ymfalchio yn fawr yn y ffaith ei bod wedi derbyn achrediad Aur ar gyfer y Siarter Iaith. Mae’r llwyddiant hyn yn adlewyrchu gwaith caled y staff, rhieni ac yn holl-bwysig y disgyblion wrth ymdrechu i gadw ymwybyddiaeth y disgyblion o’r iaith a diwylliant Cymreig yn flaenoriaeth. Bydd rhaid parhau i ymdrechu er mwyn cadw y Wobr Aur y tro nesaf hefyd.

------------------------------------------------------------------

Ysgol Eco- ‘Gwneud y pethau bychain i greu Byd gwyrdd’

Mae datblygiadau ar droed er mwyn sefydlu statws Ysgol Eco i’r ysgol ar y cyd â chynllun polineiddio a chynllun Tesco Bags of Help. Mae’r ysgol hefyd wedi ysgrifennu at gwmniau a busnesion lleol er mwyn codi nawdd i ddatblygu’r ardd. Mae £500 wedi ei dderbyn eisioes gan Magnox a £150 gan Chwarel Penrhyn. Mae’r ysgol yn gweithredu fel Ysgol Arweiniol Creadigol eleni a mae un dosbarth yn cyd-weithio gydag artistiaid er mwyn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn yr amgylchedd. Hoffai’r ysgol ddiolch i garfan weithgar iawn o rieni ac Anna Williams o’r Ymddiriedolaeth Natur am eu hymdrechion di-flino yn hyn o beth.
Mae clwb garddio wedi ei seflydlu yn yr ysgol a mae’r plant yn brysur iawn yn chwynnu a phlannu ar hyn o bryd er mwyn do dag ychydig o liw i’r ddau fuarth erbyn yr Haf.

------------------------------------------------------------------

Llwybrau Llechi

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn rhan o gynllun Llwybrau Llechi ar y cyd ag ysgolion eraill mewn ardaloedd diwydiant llechi megis Ysgol Llanllechid. Cafodd y plant gyfel i droedio rhan o’r llwybr llechi yng nghwmni Anita Daimond a’r artist Jwls Williams. Lawnsiwyd y cyfan mewn gweithdy arbennig yn yr Amgueddfa Lechi yn ddiweddar. Yr oedd yn braf iawn gweld disgyblion yr ysgol yn ymddiddori yn hanes yr ardal leol.

------------------------------------------------------------------

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 1 yn trafod diogelwch efo PC Dylan.

--------------------------

Gwaith Campus Blwyddyn 3

Dewch i weld gwaith campus Blwyddyn 3 gan gynnwys Dawns Y Blodau yn Eisteddfod Brynrefail - cliciwch yma

------------------------------------------------------------------

Elusennau:

Cafwyd sawl gweithgaredd i godi arian tuag at elusennau eleni ga gynnwys Plant Mewn Angen(£300) Cymdeithas Alzheimer’s (£187) a rhodd tuag at ysgol y Nepal(£200). Gwisgwyd siwmperi Nadolig hefyd er mwyn codi nawdd tuag at Save The Children.

------------------------------------------------------------------

Dawns:

poster
Bu disgyblion Blwyddyn 3 +4 yn perfformio yn Eisteddfod Brynrefail yn ddiweddar- cawsant y fraint o gyflwyno dawns y blodau i’r llenorion buddugol. Yr oeddent yn edrych yn fendigedig ar y noson ac yn amlwg wedi mwynhau. Diolch i Miss Anest Bryn Jones a Miss Ceri Ffion am eu hyfforddi.

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Gwobr arbennig:

poster

Yn ystod gwasnaeth olaf y tymor, rhoddwyd gwobr arbennig i un disgybl o bob dosbarth am ddangos nodwedd arbennig megis cyfeillgarwch, ymdrech neu gwrteisi arbennig. Enwebwyd y rhai buddugol gan yr athrawon a chyflwynwyd dystysgrifau arbennig i'r plant. Llongyfrachiadau mawr i bob un ohonoch.

 

 


------------------------------------------------------------------

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma