Archif Newyddion

Newyddion o 2019:

Plant CA2 yn canu Brenin Y Ser

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 2019

 

Disgyblion Adran Iau wedi eu ffilmio ar gyfer sgrin y Maes yng Nghaernaron - cliciwch yma

This is "Ysgol Dolbadarn" by Cwmni Da on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. translation coming soon...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December 2019

 

Disgyblion Adran Iau wedi eu ffilmio ar gyfer sgrin y Maes yng Nghaernaron - cliciwch yma

This is "Ysgol Dolbadarn" by Cwmni Da on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. translation coming soon...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tachwedd 2019

 

Bingo

Diolch i bawb am gefnodi’r Bingo yn ddiweddar- a diolch i Gyfeillion Yr Ysgol am drefnu unwaith eto.

Casglwyd oddeutu £200 ar gyfer yr ysgol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noson Sinema

Casglwyd swm dda oo arian ar gyfer Cronfa yr ysgol- diolch I bawb am helpu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gwaith cartref

Dewch I ddarllen Gwaith cartref arbennig Blwyddyn 3

cliciwch yma am fwy o wybodaeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chwaraeon - Pel-droed

Da iawn i dim pel-droed yr ysgol am eu hymdrechion yn nhwrnament Yr Urdd yn Nantporth yn ddiweddar a diolch i Mr Hughes am eu hyfforddi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Athletau

Pêl- Fasged

 

llwyddodd y tim athletau ysgol yn dda mewn cystadleuaeth yn ddiweddar – da iawn am ddod yn 3ydd drwy’r Sir.

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gala Nofio

Bu disgyblion yn nofio yng Ngala’r Urdd yn ddiweddar- da iawn i bawb am eu llwyddiant unwaith eto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teithiau Addysgol - Coed Doctor


Bu disgyblion Blwyddyn 3 yn chwilio am arwyddon yr Hydref yng Nghoed Doctor yn ddidweddar. Cawsant gyfle i gasglu mwyar duon ar gyfer gweldd Tuduraidd. Defnyddiwyd y dail a gasglwyd ar gyfer efelychu gwaith yr artist amgylcheddol Tim Pugh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwaith Celf Cefyn Burgess Bl 5+6

Mae’r plant yn rhan o’r Cynllun Dathlu 800 mlynedd ers adeiladu Castell Dolbadarn yng nghwmni yr artist Cefyn Burgess- bydd yn cael ei arddangos yn y Ganolfan fwlyddyn nesaf fel rhan o’r dathliadau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newid Hinsawdd

Bl 5+6- wedi cael cyflwyniad difyr gan Into Film ar Newid Hinsawdd yn ddiweddar- byddent yn cael cyfle I pellach I weld cyflwyniad a ffilm fer yn y Galeri yn fuan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archifdy Bl 3+4
Diolch i Mrs Williams o’r archifdy am ei chyflwyniad ar y Tuduriaiaid yn ddiweddar. Yr oedd disbyblon bl 3+4 wrth eu boddau yn clywed yr hanesion a chael gwisgo mewn hen ddillad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llinellau Melyn - Diogelwch y Ffordd

Pêl- Fasged

Braf oedd gweld y llinellau melyn y tu allan i’r ysgol wedi eu peintio unwaith eto a rhieni yn pparchu hynny wrth beidio parcio yn anghyfreithlon. Bydd swyddogion diogelwch y ffordd yn cadw llygaid ar y sefyllfa ac yn adrodd os oes problemau yn codi. Mae rhieni yn cael eu hannog i gerdded y plant i’r ysgol neu barcio ym maes parcio Gwesty’r Heights yn y bore er mwyn lleihau peryglon traffig i’r plant

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tren

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plas Mawr Conwy Bl 3+4

Pêl- Fasged


Bu disgyblion Bl 3+4 i Gonwy yn ddiweddar er mwyn olrhain hanes y Tuduriaid yng Nghymru. Cawsant gyfle hefyd i weld yr Afon Conwy ac i drafod pwysug afonydd yn amser y Tuduriaid.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bl 6 Dathlu 50 mlwyddiant Stiwdio Sain

Bu disgyblion Blwyddyn 6 yn stiwdio Sain yn ddiweddar yn dathlu 50 mlwyddiant y cwmni. Cawsant eu diddanu gan y Welsh Whisperer yn ystod y diwrnod a chyfle i recordio trac ‘Defaid William Morgan’ a dylunio clawwr ar gyfer y CD.

Diolch yn fawr i Sain am y croeso.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carol Yr Wyl
Llongyfarchiadau I Ms Rhiannon Williams a chor yr ysgol am eu llwyddiant i gyrraedd y 10 olaf yng Nghystadleuaeth Carol Yr Wyl eto eleni. Pob dymuniad da iddynt gyda’r cystadlu a gwyliwch allan amdanynt ar raglan Heno yn nes at y Nadolig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ymgyrch di-blastig


Efallai eich bod wedi gweld llun plant yr ysgol yn ddiweddar ym mhapur Newyddion Gwynedd. Mae sawl un ohonynt wedi ymgyrchu i leihau y defnydd o blasting yn yr ysgol. Cafwyd cyfle i drafod hyn gydag aelodau o’r Cyngor ac o’r herwydd mae llefrith yn cael ei gynnig mewn wpanau yn hytrach na photeli plastig erbyn hyn! Da iawn wir!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesiwn lmiwneiddio Ffliw

Pêl- Fasged

Yn Ysgol Dolbadarn ar 24 o Hydref.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngor Ysgol 2019-20

Etholwyd y Cyngor Ysgol fel a ganlyn - pob hwyl iddynt gyda’r gwaith yn 2019/20.
Y Cadeirydd yw Hannah Fitzimmons Thoss- pob dymuniad da iddi.

Hanes Boddi Capel Celyn

Hanes Boddi Capel Celyn Hanes Boddi Capel Celyn

Daeth Mr Walter Williams a’i wyres Buddug Roberts i’r ysgol yn ddiweddar i adrodd hanes atgofion boddi pentref Capel Celyn yn y 60au fel rhan o waith thema y disgyblion. Yr oedd y plant yn gwrando yn astud ac yn mwynhau cael cyfle i holi cwestiynau a chael cyfle i afael mewn cwpan arbennig o’r pentref. Diolch o galon i’r ddau am ddod i’r ysgol ac am eu hamynedd wrth ateb y cwestiynau.

Bu Dafydd Iwan yn yr ysgol hefyd yn ddiweddar yn adrodd ei atgofion yntau o’r cyfnod a chafwyd cyfle i ganu ambell i gân – ‘Yma O Hyd’ oedd y ffefryn wrth gwrs. Yr oedd y plant wedi mwynhau yn fawr ac yr oedd hyn yn brofiad arbennig i’r disgyblion a fydd yn sicr o aros yn y cof.

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd

Eisteddfod Yr Urdd

Bu’r disgyblion yn hynod o brysur yn ddiweddar yn paratoi ar gyfer y cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch.

Daeth y côr. parti deulais a’r gân actol yn fuddugol yn ogystal â Bella Evans ar yr unawd chwybrennau- pob lwc iddynt yn yr Eisteddfod Sir ddiwedd Mis Mawrth.

Daeth y Band yn 2il, ensemble pres a’r parti llefaru yn 3ydd. Da iawn i Elin Mair hefyd am ddod yn 2il ar y ffliwt.

Da iawn i bawb a fu’n cystadlu yn unigol ar y llefaru am y tro cyntaf eleni.

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Y Llyfr

Diwrnod Y Llyfr

Bu i ddisgyblion yr Ysgol wisgo coch i ddathlu Mawrth y 1af neu wisgo fel cymeriad o lyfr Cymraeg yn ddiweddar ar gyfer Diwrnod Y Llyfr. Braf oedd cael gweld pawb yn mwynhau a chymaint wedi ymdrechu i ddathlu’r diwrnod. Daeth yr awdur Meilyr Sion i weithio gyda disgyblion 4 yn ddiweddar yn trafod ei waith fel awdur.

------------------------------------------------------------------

Ymgyrch Darllen Dros Gymru

Ymgyrch Darllen Dros Gymru Ymgyrch Darllen Dros Gymru

Bu i ddau dim o’r ysgol gystadlu yn yr ymgyrch Darllen Dros Gymru sydd wedi ei drefnu gan y Gwasanaeth Llyfrgell eleni sef Blwyddyn 3 a 4. Y testunau oedd ‘Na Nel Wps’ a ‘Llanast’ gan Eleri Lovegreen. Mae’r disgyblion wedi mwynhau trafod y llyfrau a chael cyflwyno’r cymeriadau i blant eraill yn yr ysgol er mwyn hybu mwy o blant i ddarllen llyfrau Cymraeg. Yr ydym yn edrych ymlaen yn awyddus i glywed y canlyniad!

------------------------------------------------------------------

Pêl- Fasged

Pêl- Fasged

Diolch i Mr Arwel Jones am hyfforddi y plan ar bnawn Mercher yn y Ganolfan Hamdden yng Nghaernarfon. Dyma ddisgyb Blwyddyn 3 yn derbyn tystysgrif a medal am gwblhau’r hyfforddiant.

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Diwrnod Trwynau Coch

Cafwyd cryn dipyn o hwyl yn ystod y diwrnod yn ddoweddar. Pawb wedi gwisgo i fyny a phrynu trwyn coch ar gyfer yr achlysur. Cafwyd sesiwn dweud jocs yn y Gymraeg ym mhob dosbarth. Dyma flas i chi o rai o’r jocs (yma'n fuan). Codwyd swm anrhydeddus o arian ar gyfer yr elusen. Diolch i’r Cyngor Ysgol am eu syniadau.

 

Newyddion 2019 - cliciwch yma

Newyddion 2018 - cliciwch yma

Newyddion 2017 - cliciwch yma

Newyddion 2016 - cliciwch yma

Newyddion 2015 - cliciwch yma

Newyddion 2014 - cliciwch yma

Newyddion 2013 - cliciwch yma

Newyddion 2012 - cliciwch yma

Newyddion 2011 - cliciwch yma

Newyddion 2010 - cliciwch yma