Siarter Iaith

Edrychwch isod i weld beth mae plant Ysgol Dolbadarn yn wneud

 

logo siarter iaith

Gwybodaeth o Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd:

Mae Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd yn deillio o waith manwl y Gweithgor Dylanwadu ar Ddefnydd Cymdeithasol Plant o'r Gymraeg. Ei phrif ddiben yw sicrhau bod y Gymraeg, a defnydd cymdeithasol ein plant a phobl ifanc ohoni yn ffynnu.

Beth yw manteision Sirarter Iaith Gymraeg yr AALL?

Mae datblygu gafael ar iaith lafar gref yn mynd i ddylanwadu ar ansawdd cyrhaeddiad addysgol, ac mae pob ymchwil yn dangos bod disgyblion sy'n hyderus ddwyieithog yn cyflawni'n dda. Ni ellir anwybyddu canfyddiadau o'r fath, felly, caiff y cynllun ei hyrwyddo a'i gefnogi gennym. Gwler y linc yma am fwy o wybodaeth

Sioe Mewn Cymeriad: Miliwn o bobl i siarad Cynraeg yn 2050

Cafwyd cyflwyniad arbennig gan yr actor Llion Williams yn ddiweddar i gyflwyno hanes brwydr yr iaith Cymraeg ac uchelgais y Cynulliad i lwyddo i gael miliwn o siaradwyr yr iaith erbyn 2050. Mwynhaodd y plant y sioe yn fawr iawn yn enwedig o glywed hanes y ‘Welsh Not’ a hanes William Morgan.

------------------------------------------------------------------

Lluniau Sioe Nadolig

Yn dilyn dwy sioe Nadolig arbennig dyma gasgliad o luniau i chwi eu mwynhau. Mae DVD o’r sioeau ar gael gan yr ysgol am £8.

Llew Frenin Nadolig 2017

 

Llew Frenin Nadolig 2017 - cliciwch yma

 

 

 

 

Llys Lloerig Nadolig 2017

 

Llys Lloerig Nadolig 2017 - cliciwch yma

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Sioe Mewn Cymeriad: Mimosa

Cleddyf Y Tywysogion

Bu i’r disgyblion fwynhau y sioe yn sôn am hanes taith y Mimosa yn ddiweddar. Yr oedd hyn o gymorth mawr wrth ddatblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o anturiaethwyr a fforwyr o Gymru.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Llysgenhadon Siarter Iaith

garddio

 

Dyma y disgyblion fydd gofalu am y Siarter Iaith am eleni- pob hwyl i chi gyda’r gwaith.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Poster Siarter Iaith

garddio

 


 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Cerddoriaeth Yr Wythnos

garddio

 


Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld lluniau artistiaid

 

 


------------------------------------------------------------------

CERDDORIAETH CYMRU

Fel rhan o waith yr ysgol ar y Siarter Iaith eleni- bwriedir chwarae cerddoriaeth Cymraeg ym mhob dosbarth. Byddem yn dilyn trefn yr wyddor a bydd aelodau y cyngor yn ein cynorthywo i ddewis caneuon. Yr ydym wedi mwynhau gwrando ar Alun Tan Lan, Bryn Fon a Chandelas hyd yma.

------------------------------------------------------------------

Rocio’r Wyddfa 2017

Bu disgyblion y cor yn perfformio yn nigwyddiad Snowdon Rocks (Awyr Las) yn ddiweddar- dyma ddetholiad o'u caneuon sef cymysgedd o emynau traddodiadol cymreig a chaneuon yr Eisteddfod. Bu iddynt ganu yr hen ffefryn 'Safwn Yn y Bwlch' gan hogia'r Wyddfa hefyd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth ar y diwrnod.

 

Rocio’r Wyddfa 2016

Bu disgyblion yr ysgol yn canu ym Mynydd Gwefru yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer ymgyrch Gafael Llaw Mike Peters. Llwyddwyd i godi swm o £160 ar y diwrnod yn ogystal â chyfraniad gan yr ysgol o arian gwylio y gemau Ewros- diolch i bawb am eu cefnogaeth. Dyma glipiau o’r caneuon y bu i’r disgyblion eu canu.

 


Pencampwr Siarter Iaith

plentyn
Cliciwch yma i weld lluniau mwy o Bencampwyr Siarter Iaith
Pencampwraig Siarter Iaith 08/07/2016
 

------------------------------------------------------------------

Dwy Iaith ... Dwywaith y dewis

pamffled

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau

Wythnos Cymru Cwl

Yr oedd pawb yn brysur iawn yn ystod Cymru Cwl eleni- dyma enghreifftiau o weithgareddau pob dosbarth.

Taflen Gweithgareddau Cymru Cwl - cliciwch yma

 

------------------------------------------------------------------

Awdur- Llyr Titus

Daeth yr awdur Llyr Titus i’r ysgol yn ddiweddar i drafod ei nofel ‘Gwalia’ yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion gyfle i’w holi ac i gyd-ysgrifennu gyda Llyr. Gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli ein disyblion i ysgrifennu!

------------------------------------------------------------------

Siarter Iaith

Mae’r ysgol yn ymfalchio yn fawr yn y ffaith ei bod wedi derbyn achrediad Aur ar gyfer y Siarter Iaith. Mae’r llwyddiant hyn yn adlewyrchu gwaith caled y staff, rhieni ac yn holl-bwysig y disgyblion wrth ymdrechu i gadw ymwybyddiaeth y disgyblion o’r iaith a diwylliant Cymreig yn flaenoriaeth. Bydd rhaid parhau i ymdrechu er mwyn cadw y Wobr Aur y tro nesaf hefyd.

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Ysgol Dolbadarn Mai 2016

plant

Bu disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dathlu mewn diwrnod Eisteddfod arbennig yn ddiweddar- cafodd pob disgybl gyfle i adrodd, canu neu ddawnsio. Yr oedd y safon yn uchel iawn ac edrychwn ymlaen at groesawu’r digyblion hyn i gystadlu pan fyddent yn hŷn.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd

plant plant

Mae disgyblion yr ysgol yn gweithio yn galed ar hyn o bryd er mwyn derbyn achrediad Aur y Siarter Iaith. Maent yn hyrwyddo y defnydd o’r Gymraeg yn y dosbarth ac ar y buarth yn enwedig. Bu i’r Cyngor Ysgol drafod sut i wneud gwell defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol a chafwyd syniad arbennig o osod sticeri mewn ffenestri siopau ac ati er mwyn hysbysu plant yr ysgol bod modd cyfathrebu drwy’r iaith Gymraeg yn gyntaf yn y lleoliad hwnnw. Diolch yn fawr i gwmniau lleol am eu cefnogaeth yn hyn o beth. Cofiwch chwilio am y bathodyn arbennig wrth siopa yn y pentref!

Dyma lun disgyblion yr ysgol gyda pherchnogion y siopau trin gwallt lleol.

Cliciwch yma i weld y lluniau
------------------------------------------------------------------

Ymweliad awdures Angharad Tomos

Cafodd Blwyddyn 5+6 sgwrs ddifyr gan yr awdures Angharad Tomos yn ddiweddar . Bu’n son am ei gwaith a bu’n llofnodi llyfrau y disgyblion fel cofnod o’r diwrnod.

------------------------------------------------------------------

Pêl droed yr Urdd

Bu i’r genethod a’r bechgyn gystadlu mewn twrnament yn ddiweddar fel rhan o weithgareddau’r Urdd. Yr oedd yn wych eu gweld yn cydweithio mor dda ac yn ymdrechu mor galed. Diolch hefyd i Rieni a Chyfeillion yr ysgol am eu rhodd caredig tuag at ariannu festiau newydd i’r ysgol.

------------------------------------------------------------------

Glan Llyn

Bu criw brwdfrydig o ddisgyblion Blwyddyn 5+6 yng ngwersyll Glan Llyn yn ddiweddar fel rhan o benwythnos Eryri. Daethant yn ô yn flinedig ac wedi cael amser wrth eu boddau- diolch yn fawr iawn i staff yr ysgol am wirfoddoli i’w goruchwylio yn ystod y penwythnos.

------------------------------------------------------------------

plant
plant

plant

Dydd Gwyl Dewi
Cafwyd parti arbennig ar gyfer plant yr Urdd er mwyn dathlu Gwyl Dewi ac i ddiolch i’r plant am eu gwaith caled yn ystod gweithgareddau’r Urdd ac Eisteddfod drwy’r flwyddyn.

Dyma rai o’r disgyblion wedi gwisgo yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

 

  

 

 


------------------------------------------------------------------

Chwefror 2016
Llongyfarchiadau i blant a staff yr ysgol am y gwaith caled - yr ydym wedi derbyn achrediad Gwobr Arian Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd. Cawsom ein gwahodd i seremoni arbennig er mwyn derbyn y tystysgrif gan Gadeirydd y Cyngor. Bydd gwaith caled o’n blaenau er mwyn derbyn y wobr Aur nesaf.

------------------------------------------------------------------

Hydref 2015
Bu Sioe ‘Mewn Cymeriad’ yn yr ysgol yn adrodd hanes Owain Glyndŵr yn ddiweddar- mwynhaodd y plant y sioe yn fawr iawn a dwi’n siwr iddynt gael ei hysbrydoli yn fawr. Bydd y sesiwn hwn yn atgyfnerthu ein gwaith Siarter Iaith eleni.

------------------------------------------------------------------

Siarter Iaith - Cyngor Ysgol

geneth

 

Mae'r Cyngor hefyd yn brysur yn hyrwyddo yr iaith Gymraeg ac yn wir obeithio derbyn gwobr Aur Siarter Iaith Gwynedd y tymor hwn. Mae'r Adran Iau wedi dewis canmol un plentyn yr wythnos am ymdrechu i siaradyr iaith Gymraeg yn gymdeithasol.

 

-----------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Dosbarth Derbyn 2015

Rydym wedi bod yn trafod Dewi Sant

Dyma ni yn cyfrif y llysiau ar gyfer gwneud cawl dydd Gwyl Dewi. Dyma ni yn adio y llysiau.


Dyma ni yn ysgrifennu neges bwysig Dewi Sant.


Dyma ni yn ysgrifennu cyfarwyddiadau gwneud cawl gan ddefnyddio geirfa gorchmynol.

 

Dyma ni yn lliwio’r ddraig goch. Dyma ni yn ateb cwestiynau am fywyd Dewi Sant.


Dyma ni yn ysgrifennu ffeithiau am fywyd Santes Dwynwen.

 

Gweithgareddau Blwyddyn 1 2015

Ar ddechrau’r flwyddyn croesawyd Dilwyn y ddraig i’r dosbarth. Mae’r plentyn sydd yn cael ei ddewis i wisgo’r bathodyn cymraeg yn cael cwmni’r ddraig am y diwrnod. Mae Dilwyn yn gwrando’n astud  ar y disgyblion sydd yn ymdrechu’n galed i siarad Cymraeg ac yn defnyddio  idiom wythnosol y dosbarth yn ogystal â gwefreiriau wrth sgwrsio.

Fel rhan o’n thema ‘Cestyll’ bu’r disgyblion yn dysgu am hanes Cymru ac yn am fywyd enwogion fel Llywelyn Ein Llyw Olaf. Cafodd y disgyblion gyfleoedd i chwarae rôl a chymeryd rhan mewn gweithgareddau sedd boeth.

Bu disgyblion y dosbarth yn coginio cacenni cri i ddathlu dydd Gwyl Dewi. Cawsant fwynhad wrth drefnu’r cyfarwyddiadau a dysgu am ferfau gorchmynnol wrth baratoi cacenni blasus.

Yn ystod y sesiynau canu bu’r disgyblion yn dysgu’r gân ‘Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes’. Adnodd lleisiol sydd ar gael ar Hwb yw ‘Rimbojam’. http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2008-09/music/rimbojam/rimbojam.html

Yn dilyn y sesiynau aethpwyd ati i astudio geiriau’r gân mewn mwy o fanylder gan edrych yn benodol ar y geiriau oedd yn gysylltiedig â Chymru.

 

 

Ardal Chwarae Rôl.

Wrth astudio’r testun ‘Eisteddfod Gwlad y Rwla’ gan Angharad Thomas roedd cyfle i drafod y traddodiad eisteddfodol yng Nghymru. Penderfynodd y disbyglion yr hoffent newid yr ardal chwarae rôl yn lwyfan eisteddfod.

Cynhaliwyd ffug eisteddfod yn ddyddiol. Roedd hyn yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ymarfer y darnau llefaru/ canu yr oedd angen eu dysgu ar gyfer eisteddfod yr Urdd. Roedd y beirniaid yn anghytuno ar brydiau ond roedd y disgyblioyn wrth eu bodd yn derbyn tystysgrifau a rhubanau am eu hymdrechion.

------------------------------------------------------------------

Gweithgareddau Blwyddyn 2 - Uned o waith yn seiliedig ar Dewi Sant

llyfryn
stori ar ffurf comic
Bu’r disgyblion yn darllen ac yn
astudio’r gerdd ’Hunaniaeth’ ac
trafod beth sydd yn
unigryw i ni fel Cymry.
Roedd cyfle hefyd i gofnodi hanes
Dewi Sant ar ffurf stribed cartŵn.
Bu’r disgyblion yn darllen eu gwaith
i weddill y dosbarth.
llyfr mathemateg
Tasg yn yr ardal fathemateg.
(Y Pôs Cymreig)

Roedd hi’n ofynnol i’r disgyblion fynd ati i weithio mewn parau gan geisio datrys y pôs Cymreig. Y nod oedd ceisio darganfod beth oedd gwerth pob llun ym mhob colofn.

------------------------------------------------------------------

' Make me Welsh'
Gwych oedd gweld rhaglen deledu ' Make me Welsh' a gafodd ei ddarlledu nos Fercher 03/06/15 yn olrhain hanes Maddie Hayward a ddaeth o Awstralia i Lanber i fyw. Roedd y rhaglen yn dilyn sut bu i Maddie fynd ati i ddysgu'r iaith Gymraeg ac ymgartrefu o fewn ein cymuned. Yn sicr mae'r rhaglen yn ysbrydoliaeth i unrhyw berson sydd yn ymgartrefu yma yng Nghymru ac yn mynd ati i ddysgu'r iath. Braf oedd gweld gymaint o rieni oedd mor frwdfrydig tuag at yr iaith a gweld pwysigrwydd i barchu ein hiaith a'n treftadaeth. Llongyfarchiadau mawr. Cliciwch yma i weld y rhaglen

------------------------------------------------------------------

Llongyfarchiadau i griw can actol Ysgol Dolbadarn a ddaeth yn ail yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerffili. Y thema oedd 'Caer'. Prif neges y gan actol oedd pwysigrwdd i ni fel cenedl warchod ein hiaith ac i barchu a gwerthfawrogi ein diwylliant a'n treftadaeth.

------------------------------------------------------------------

ardal ddarganfod
Gweithgareddau yn y Dosbarth Meithrin
Ardal Darganfod - Dysgu am Gymru
plant meithrin
plant
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2015
Dathlu Diwrnod y Llyfr 2015

------------------------------------------------------------------

y cor
plant y gan actol
Eisteddfod Yr Urdd 2015 - Plant y côr yn perfformio i blant yr Ysgol
Eisteddfod Yr Urdd 2015 - Disgyblion yn perfformio y Gân Actol 'Caer' mewn cyngerdd yn y Ganolfan yn ddiweddar
   
diwrnod y llyfr
perfformiad
Disgyblion yn dathlu Diwrnod y Llyfr 2015 drwy wisgo fel cymeriad o lyfr
Perfformiad o 'Shabwm'
- Cwmni Theatr Fran Wen
   
plant
plant
Gwyl Ddewi 2015 - Bu'r disgyblion yn dathlu eto eleni
gan wisgo eu crys coch neu gwisgoedd traddodiadol
   
plant
Disgyblion yn astudio cyfnod y Celtiaid ac yn arbrofi gyda gwisgoedd

------------------------------------------------------------------

Cynrychiolwyr y Siarter Iaith:-
Jack Booth
Ffion Harland

------------------------------------------------------------------

Gwobrwyo Siarter Iaith

Bu disgyblion y Cyngor Ysgol mewn cyfarfod arbennig i ddathlu ein llwyddiant gyda’r siarter iaith yn ddiweddar. Cafwyd sawl gweithdy arbennig a chyflwynwyd dystysgrif i’r disgyblion.

------------------------------------------------------------------

poster siarter iaith

Nod y Siarter Iaith yn Ysgol Dolbadarn yw cynyddu'r nifer o blant sy'n siarad Cymraeg yn gymdeithasol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

------------------------------------------------------------------

Siarter Iaith

Mae disgyblion y Cyngor Ysgol wedi trafod y wobr Efydd ar gyfer y Siarter Iaith yn ddiweddar ac wedi llunio posteri er mwyn atgoffa’r disgyblion o brif bwyntiau’r Siarter.

Mae dwy o enethod y Cyngor yn gyfrifol am arddangos y posteri ac adrodd yn ol i’r Cyngor yn rheoliaidd