Yr Urdd

Mae croeso i bawb o'r Adran Iau ymuno yn Yr Urdd

 

URDD 2019/20

Mae pawb wedi ymaelodi erbyn hyn a bydd sesiynau Celf yn cychwyn  20/11/19 a gweithgareddau’r Urdd ar ol y Nadolig.

------------------------------------------------------------------

Gala Nofio’r Urdd

glan llyn

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a fu’n cystadlu ym Mangor yn ddiweddar ac diolch hefyd i’r rhieni a fu’n cynorthwyo. Bydd rhai disgyblion yn cystadlu yng Nghaerdydd ym mis Ionawr.

 


------------------------------------------------------------------

Glan Llyn

glan llyn

Teithiodd 16 o ddisgyblion yr Urdd i lan Llyn yn ddiweddar- cawsant brofiadau arbennig gan gynnwys rhwyfo, dringo a bowlio deg yn ogystal â gwneud ffrinidiau newydd o ysgolion eraill Eryri. Braf oedd clywed pawb yn siarad Cymraeg gyda’i gilydd yn ystod y penwythnos.

 

 


------------------------------------------------------------------

Athletau’r Urdd

Llongyfarchiadau i’r unigolion a fu’n cynrychioli’r ysgol yn ddiweddar- mae sawl disgybl wedi cael llwyddiant a byddent yn cystadlu yn y rownd derfynol ym Mharc Eirias yn fuan.

------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd

Bu i’r parti deulais gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ddiweddar- nid oedd llwyddiant y tro hwn ond mae’r ysgol yn ymfalchio yn fawr yn ymdrech ac agwedd y disgyblion. Diolch i’r rhieni am eu cefnogaeth unwaith eto.

------------------------------------------------------------------

Llongyfarchidau

plentyn

Llongyfarchidau i'r disgyblion a fu'n cystadlu yn yr Urdd eleni- dyma rhai o'r lluniau. pob lwc i'r Parti deulais a fydd yn cystadlu ym Mhen y Bont ar Ogwr.

Cliciwch yma i weld llun Parti Llefrau
Cliciwch yma i weld llun Parti Deulais
Cliciwch yma i weld llun Cor Ysgol Dolbadarn


------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Yr Urdd 2017

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch yn ddiweddar. Bu llwyddiant i’r côr a pharti deulais a bu i Caio Bl 5(llefaru unigol) a Chloe a Bella ar y ddeuawd ddod yn ail. Diolch i holl blant yr Urdd a’u rhieni am eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth eleni.

------------------------------------------------------------------

Urdd 2016-17

plentyn Mae sesiynau yr Urdd wedi cychwyn yn dda eleni gyda sesiwn gychwynnol gan Carwyn a gweithgareddau megis Bingo. Bydd sesiynau yn parhau ar ôl y Nadolig.
Dyma lun o blant CA2 yn chwarae Bingo.


------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Cylch
Cafwyd llwyddiant mawr yn yr Eisteddfod Cylch yn Ysgol Brynrefail yn ddiweddar. Dyma’r canlyniadau:
Parti Unsain:1af
Parti Deulais: 1af
Côr:1af
Deuawd: Caio a Guto 3ydd.
Bu nifer fawr o blant yn cystadlu yn unigol- da iawn chi blant.Diolch o galon i’r plant a’r staff a fuodd yn eu hyfforddi am eu gwaith called. Pob lwc yn yr Eisteddfod Sir!

------------------------------------------------------------------

Urdd Ysgol Dolbadarn 2015/6
Bydd cyfle i bawb ymaelodi gyuda’r Urdd a bydd gweithgareddau ar gyfer Blwyddyn 1-6 yn cychwyn yn fuan.

-----------------------------

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Grwp Katie ar eu buddugoliaeth yn cael cyntaf yng ngwaith 3D Blwyddyn 3+4, yn genedlaethol, yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd. Y thema oedd Tyfu a Ffynnu a bu’r plant yn brysur iawn yn creu tomatos. Gwych!!! Cofiwch fynd i weld yr arddangosfa os ydych yn mynd i Gaerffili.

 

 

 

 

-----

plentyn plentyn plentyn
     
plentyn Mae gweithgareddau’r Urdd wedi cychwyn yn dda - dyma blant yn mywnhau gweithgareddau gyda Mr Hughes yn ddiweddar.

-----------------------------

Urdd 2013 - 2014

A number of pupils have joined the Urdd again this year. Activities will include games, bingo and sports amongst others.

-----------------------------

Urdd 2012 - 2013

Mae sesiynau Urdd wedi cychwyn yn dda:
Medi 17: Bingo ar gyfer yr Adran Iau
Medi 24: Clwb Crefft Mistar Urdd
Hydref 1: Adran Iau - Gemau / safwe yr Urdd
Hydref 8: Cyfnod Sylfaen - gemau
Hydref 15: Adran Iau- Gemau bwrdd
Tachwedd 12 - CA2 Cwis Cymru
Tachwedd 19 - Mistar Urdd
Tachwedd 26 - CA2
Rhagfyr 3 - Mistar Urdd

-----------------------------

Eisteddfod yr Urdd 2012
Llongyfarchiadau i’r plant ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Cylch. Braf oedd gweld Tomos Mabon Pritchard a Deio Llwyd Roberts yn cystadlu ar yr unawdau. Pob lwc i’r Gân Actol, y Parti Llefaru a’r Côr yn yr Eisteddfod Sir.

-----------------------------

Diogelwch Tân

diogelwch tan
plentyn gyda helmed

gwisgo
Cafodd yr adran iau ymweliad gan Gwawr sef swyddog diogelwch tân. Cafodd y plant gyfle i wisgo dillad arbennig a sgwrs hynod o ddiddorol gan Gwawr am ddiogelwch tân yn y cartref.

---------------------------------------------------------------

Rimbojam yr Urdd

rimbojam

Dyma lun o blentyn Blwyddyn 3 yn ystod Rimbojam yr Urdd yn Ysgol Brynrefail yn ddiweddar.

---------------------------------------------------------------

Bu i sesiynau Mistar Urdd gychwyn ar Hydref 31 i ddisgyblion Blwyddyn 1+2 rhwng 2.45 a 3.45. Mae llawer o weithgareddau wedi eu paratoi ar eich cyfer.

bingo urdd

Bu i’r adran Iau fwynhau ei seswin gyntaf o Bingo - diolch i bawb fu’n cynorthwyo

---------------------------------------------------------------

Trawsgwlad yr Urdd
Bu'r disgyblion yma yn rhedeg yng nghystadleuaeth trawsgwlad yr Urdd ar Stad y Faenol.


---------------------------------------------------------------
Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod Eryri 2012/Taith Gerdded Cylch Arfon

plant yr urdd

Roedd Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Eryri 2012, ar Ddydd Sadwrn y 9fed o Ebrill 2011 yng Ngahernarfon. Yn yr wythnos yn arwain at y Gŵyl Gyhoeddi roedd pob Cylch yn trefnu digwyddiad i godi ymwybyddiaeth am yr Ŵyl Gyhoeddi. Yma yn Arfon roedd y pwyllgor Cylch wedi trefnu Taith Gerdded noddedig.

Bu disgyblion yr adran Iau yn cymryd rhan yn y daith gerdded ar ddydd Gwener yr 8fed o Ebrill. Os oes unrhyw un eisiau noddi’r disgyblion neu eisiau cyfrannu tuag at gronfa apel Llanberis yna cysylltwch gyda’r ysgol. Diolch

Cliciwch yma i weld lluniau’r daith gerdded

Cliciwch yma i weld lluniau’r Wyl Cyhoeddi

---------------------------------------------------------------
Celf a Chrefft yr Urdd

Mae’r disgyblion wedi bod yn brysur yn paratoi gwaith celf a chrefft ar gyfer yr Urdd.

---------------------------------------------------------------

Eisteddfod Cylch Arfon 2011

Bu’r digyblion yn cymryd rhan yn Eisteddfod Cylch Arfon yn Ysgol Brynrefail.
Cafodd yr unigolion, parti canu a’r parti llefaru hwyl yn paratoi ar gyfer y diwrnod. Diolch i’r athrawon a fu yn eu hyfforddi.

---------------------------------------------------------------

Rydym wedi cael nifer o aelodau newydd y flwyddyn yma. Mae pawb yn edrych ymlaen ar gyfer yr amrywiaeth o weithgareddau.

 

Cliciwch yma i weld beth sy'n digwydd yn yr Urdd Ardal Eryri.

---------------------------------------------------------------

Mabolgampau’r Urdd 2010

Bu rai o’r aelodau yn cymryd rhan ym mabolgampau cylch Arfon.


recorders
trawsgwlad yr urdd
Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Cafodd y parti recorders yr ail safle yn yr
Eisteddfod Sir ym Mangor.
Llongyfarchiadau i’r disgyblion yma a fu’n rhedeg yng nghystadleuaeth trawsgwlad yr Urdd ar Stad y Faenol.

 

Dyma aelodau'r Urdd a fu'n cymryd
rhan yn Gala Nofio Eryri ym mhwll
nofio Bangor.
Dyma'r tim pel rwyd a fu'n cystadlu yn nhwrnament pel rwyd ym Mhlas Silyn, Penygroes.

Dyma ddwy eneth yn edrych yn hapus iawn ar ôl bod ar gwrs preswyl marchogaeth yn Llangrannog.

 

Mwy o luniau o weithgareddau yr Urdd