Ysgol Iach

Mae Ysgol Dolbadarn yn Ysgol Iach!

Swyddogion Diogelwch Y Ffyrdd

Leo Haston Wilson
Jamie Huhjes

Dylestswyddau y disgyblion hyn fydd hyrwyddo diogelwch a chreu posteri ar gyfer diogewlch.

------------------------------------------------------------------

Bwydlen

Mae pryd iach i'w gael amser cinio.

Pris y pryd yw £2.50 y dydd , £12.50 yr wythnos.

Cliciwch yma i weld y fwydlen

-------------------------------------------------------------

Hyrwyddo Hylendid

garddio

 

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Hylendid

garddio

Fel rhan o waith yr ysgol ar ddatblygu agweddau iach – lluniwyd pamffled i rieni i hyrwyddo syniadau’r ysgol.
Dyma luniau o blant yn defnyddio’r peiriant germau UV- ych a fi!!!

 

 

 

 

 


------------------------------------------------------------------

Hyrwyddo Hylendid Ysgol Iach

Fel rhan o ymgyrch Cam 5 Ysgolion Iach Gwynedd eleni, mae’r ysgol yn atgoffa disgyblion o bwysigrwydd golchi dwylo a glanhau dannedd yn ogystal ag arferion da o fwyta’n iach, yfed dŵr a chael digon o gwsg.

------------------------------------------------------------------

PC Dylan

Daeth PC Dylan atom eto y tymor hwn er mwyn trafod cyfeillgarwch a diogelwch ar y we- diolch iddo am ei gwmni.

 

------------------------------------------------------------------

Polisi Bwlio gan y Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor ysgol wedi bod wrthi'n brysur yn trafod bwlio ac yn meddwl am ffyrdd o gynorthwyo plant yun yr ysgol. maent wedi llunio Polisi a chanllawiau atal bwlio - cliciwch yma

-------------------------------------------------------------

PC Dylan yn ymweld

Bu PC Dylan yn yr ysgol yn cynnal sesiynau gyda blynyddoedd 2,4 a 6- diolchwn iddo am y sesiynau arbennig ar y testun ‘diogelwch’.

-------------------------------------------------------------

Datblygiad Personol a Pherthnasoedd

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

-------------------------------------------------------------

Anelu i gyrraedd Cam 5

poster

Mae’r Ysgol yn anelu i gyrraedd Cam 5 eleni. Dyma beth yr ydym wedi ei lwyddo i’w wneud hyd yma.

Hyfforddiant Addysg Rhyw a Pherthnasoedd i staff ac enghrifftiau o weithgareddau

Hyrwyddo Hylendid Dwylo- defnyddio peiriant UV

Diogelwch Y Ffordd- adroddiad swyddogion

-------------------------------------------------------------

Wedi llwyddo i gael Cam 4!

2 eneth

Mae'r Ysgol wedi llwyddo i dderbyn achrediad Cam 4 Ysgolion Iach Gwynedd yn ddiweddar.

Yr ydym wedi canolbwyntio ar iechyd a lles emosiyniol yn ogystal a Bwyd a Ffitrwydd eleni.

-------------------------------------------------------------

Cynllun Gwen
Mae'r Cynllun Gwen yn mynd o nerth i nerth yn Ysgol Dolbadarn. Mae plant yr Adran Iau hefyd yn glanhau eu dannedd yn rheolaidd erbyn hyn. Mae pawb yn ymwybodol o'r angen i lanhau eu dannedd o leiaf dwy waith y dydd.


-------------------------------------------------------------

Cael 5 y dydd!

Mae'n Wythnos Prydau Ysgol Cendlaethol rhwng Tachwedd 7-11 ac mae'r gwasanaeth arlwyo Ysgolion Gwynedd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r maeth sydd mewn prydau ysgol ac bwysigrwydd bwyta'n iach. Bydd y plant i gyd yn cael eu hatgoffa am hyn yn ystod y dydd a bydd cyfleoedd iddynt brofi ffrwythau o'r siop ffrwythau am 30c ( Adran Iau), neu yn cael eu hannog i ddod â ffrwyth eu hunain i'r ysgol yn y dosbarthiadau ieuengaf/Adran Iau, a bydd ffwyth hefyd ar y fwydlen amser cinio.

-------------------------------------------------------------

Ffrwythau Ar Werth

Yn ystod egwyl y bore bydd Blwyddyn 6 yn gwerthu ffrwythau blasus.
Pris ffrwyth yn 30c y diwrnod neu £1.50 am yr wythnos.

-------------------------------------------------------------

Beicio

Mae Blwyddyn 6 wrth eu bodd yn beicio ............