Ysgol Werdd

Mae Ysgol Dolbadarn wedi ennill y wobr arian.
Rydym nawr yn mynd am y wobr aur!

Grŵp Eco 2019 - 2020

Dyma ddisgyblion y grwp Eco am eleni- mae llawer o waith i’w wneud wrth ddatblygu agweddau Eco- pob dymuniad i chi.

Pob dymuniad da iddynt y neu swyddi.

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Guto
Emily Keep
Sophie Mia
Matthew
Olivia
Cyffin
Elliot
Gwenlli

 

 

I weld mwy o luniau Ysgol Eco - cliciwch yma

 

 

 

Archif Grŵp Eco

Grŵp Eco 2018 - 2019

Dyma ddisgyblion y grwp Eco am eleni- mae llawer o waith i’w wneud wrth ddatblygu agweddau Eco- pob dymuniad i chi.

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Tomos Glyn
Gruff
Otto
Leon
Fin
Erin
Megan
Lili
Libby
Cerys

Grŵp Eco 2017 - 2018

Dyma ddisgyblion y grwp Eco am eleni- mae llawer o waith i’w wneud wrth ddatblygu agweddau Eco- pob dymuniad i chi.

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Tyleri
Ioan
Hannah
Jack
Siwan
Ethan
Keira
Deri
Courtney
Rufus

Grŵp Eco 2016 - 2017

 

Dyma ddisgyblion yr Ysgol Eco am eleni- edrychwn ymlaen yn eiddgar i weld eich dylanwad ar fuarth yr ysgol eleni.

 

 

poster
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Elin Hamer
Wil
Ryan
Charlie
Dewi
Elliott
Mati
Mared
Catrin Torr
Harmony

-------------------------------------------------------------------

Ysgol Eco - Gwasanaeth Blwyddyn 4

Gwasanaeth Blwyddyn 4 - Gwneud Byd Gwyrdd drwy wneud y pethau bychain

Gwasanaeth Blwyydyn 4 - Gorffennaf 2017

------------------------------------------------------------------

Gardd Yr Ysgol

garddio

Cafwyd noson arbennig iawn er mwyn datblygu gardd yr ysgol yn ddiweddar. Daeth llu o rieni a ffrindiau yr ysgol ynghyd â staff yr ysgol a disgyblion at ei gilydd er mwyn cychwyn ar y gwaith o balu a chwynnu yr ardd. Mae rhan o fuarth yr Adran Iau wedi ei ddatblygu yn barod gyda chywaith peillio Blwyddyn 4 yn ogystal a’u gwaith Creadigol ar y cyd â’r Cyngor Celfyddydau. Hoffem ddiolch i Mr Emyr Jones am ei waith caled o adeiladu ffens yn yr ardd a chynghori’r ysgol ynghylch materion garddio. Mae cwmniau lleol hefyd wedi cyfrannu yn hael tuag at yr achos gan gynnwys Pete’s Eats a Spar Llanberis.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


IMG_1774[1]

 

gardd gardd
gardd gardd

 

 

Caer Gylchu

garddio

Bu disgyblion Blwyddyn 2 ar ymweliad arbennig i Gaergylchu fel rhan o’u hastudiaethau ar yr amgylchedd yn ddiweddar. Cawsant groeso arbennig ac yr oeddynt yn awyddus i rannu eu profiadau ar ôl dychwelyd.

 

 

------------------------------------------------------------------

Ysgol Eco

Cafwyd cyflwyniad arbennig i rieni Blwyddyn 4 ar y gwaith Ysgol Creadigol yn ddiweddar. Yr oedd Anna Williams a Manon Awst, a fu’n rhan o’r cynllun yno hefyd i gyflwyno yr hyn a wnaethpwyd. Cafodd y rhieni daith o amgylch yr ardal ‘gwyrdd’ newydd ar fuarth yr Adran Iau a chafwyd trafodaethau am y camau nesaf wrth ddatblygu’r ardd. Mae’r Grwp Eco wedi dosbarthu llythyrau o amgylch y pentref yn sôn am eu syniadau wrth ddatblygu’r ardd a hoffai’r ysgol ddiolch i Pete’s Eats a Spar Llanberis am eu rhodd caredig. Diolchwn hefyd i garfan brwdfrydig o rieni sydd yn gwirfoddoli eu hamser i gynorthywo yn yr ardd.

 

 

Dyma gynrychiolwyr y Grwp Gwyrdd am 2014 - 2015:

Grwp Gwyrdd

Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Cari
Trystan Torr
Dewi Jones
Guto Williams
Heti Owen
Harri
Awel Davies
Mzima Thomkins
Mali Jones
Thomas Hughes

Dyma gynrychiolwyr y Grwp Gwyrdd am 2013 - 2014:

Grwp Gwyrdd

Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6
Cadi Roberts
Lisa Rowlands
Melody Haston Wilson
Llew Williams
Dafydd Mullane
Jack Booth
Connor Roberts
Lowri Collins


Llun o gynrychiolwyr Grwp Gwyrdd Yr Ysgol yn dod yn fuan.

Bydd y disgyblion hyn yn derbyn hyfforddiant ar sut i fonitro y defnydd o ynni yn yr ysgol gan swyddogion y Cyngor.

Swyddogion Grwp Gwyrdd 2012 - 2013
Dyma swyddogion y grwp gwyrdd  eleni:

BLWYDDYN 3 Molly Green a Guto Williams
BLWYDDYN 4 Llion a Seren
BLWYDDYN 5 Sion Huw a Elin Thomas
BLWYDDYN 6 Megan Roberts a Harri Jones

-------------------------------------------------------------------

Aeth Blwyddyn 5 a 6 ar ymweliad i RSPB Conwy. Cafwyd diwrnod diddorol yn archwilio pyllau dwr, darganfod trychfilod bychain a gwylio adar.....

 

Rydym wedi bod yn brysur yn plannu .........

 

Cawsom gyfle i ddysgu am y moroedd ..........

 

Arbed Ynni

swyddog cadwraeth ynni


Bu Marial Gwynn Edwards swyddog Cadwraeth Ynni o'r Cyngor i'r ysgol er mwyn ein cynghori sut i arbed ynni yn yr ysgol ac yn y cartref.

Mae'r tim gwyrdd wedi bod yn brysur trwy'r tymor yn monitro'r defnydd o ynni yn yr ysgol.

 

Y WobrAur
Rydym wedi llwyddo i ennill y wobr efydd ac arian ac yn awr rydym yn barod i weithio tuag at y wobr aur!

Beth ydi Cynllun Ysgolion Gwyrdd?
Mae Cynllun Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Môn yn gynllun unigryw ac arloesol i warchod yr amgylchedd leol a byd eang. Mae tri cam a lefel archedu i’r cynllun,sef efydd, arian ac aur a bydd tystysgrif a gwobr yn cael ei gyflwyno i’r ysgol os y llwyddir.
Prif nod y cynllun yw darparu fframwaith er mwyn cynorthwyo ysgolion i fabwysiadu polisiau gweithgareddau fydd yn gwarchod yr amgylchedd fel rhan ganolog o fywyd beunyddiol yr ysgol.

Bydd siarter yn cael ei rhoi mewn lle canolog yn yr ysgol a fydd yn dangos y nodau a chanllawiau. Bydd y grwp gwyrdd yn cyfarfod pob tymor i drafod holl faterion gwyrdd yr ysgol.

Dyma rhai o’r pethau yr ydym yn fwriadu ei wneud y flwyddyn yma;-
• Lleihau’r ynni a ddefnyddir gan yr ysgol– defnyddio offer’OWL’ i fonitro’r defnydd o drydan yn yr ysgol
• parhau i ail-gylchu
• cynnal siop ffeirio
• monitro’r tywydd yn Llanberis
• astudio bywyd gwyllt yr ardal
• plannu
• hybu plant i deithio ar droed yn lle defnyddio car
• casglu arian at achos dda